ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Βασίλειος Καρασούλης Μαρούσι 25/09/2014

ΤΗΛ : 210-6834569

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

14PROC002292816 2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή αντλίας

φρεατίου ακαθάρτων για WC θεατών της θύρας 35/Υ.Σ. 8 τύπου SEG : 4026 –Grundfos, σύμφωνα με την αριθμ. 517/4052 εισήγηση του τμήματος Η/Μ Εγκαταστάσεων, έως 02/10/2014.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην επισκευή:

Επισκευή αντλίας φρεατίου ακαθάρτων για WC θεατών της θύρας 35/Υ.Σ. 8 τύπου SEG 4026 –Grundfos ( 1 τεμάχιο )

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές τους στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021 ή στο mail:oakasup@otenet.gr, μέχρι 02/10/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 517/4052.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ