ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                         

                     ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                     Αναρτητέο στην Ιστοσελίδα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                                   Μαρούσι,  8-12-2023

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                 Αριθμ.Πρωτ.:  716/2473

                                                                                      

        ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

               

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια  σε Η/Υ και περιφερειακό εξοπλισμό καθώς και εκτυπωτές για τις ανάγκες του Ο.Α.Κ.Α. , με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού 18.500,00€ πλέον ΦΠΑ  , σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Μηχ/σης     (εισηγ.2473/10-11-23).

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προτίθεται να αναθέσει  την προμήθεια  σε Η/Υ και περιφερειακό εξοπλισμό καθώς και εκτυπωτές  για τις  ανάγκες Ο.Α.Κ.Α . Αναλυτικά

 

  1. 10 τεμ. κεντρικών μονάδων (Η/Υ)
  2. 10 τεμ. οθόνες
  3. 10 τεμ. πληκτρολόγια /ποντίκια
  4. 3 τεμ. φορητά Η/Υ 15,6΄΄
  5. 3 τεμ. τσάντες Laptop

3  τεμ. επαγγελματικών φωτοτυπικών πολυμηχανημάτων (Konica bizhub c 257i

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ

Α. DESKTOP (τεμ.10):

Επεξεργαστής                   Intel Core i3-12100 3.3 GHz

Μνήμη RAM                       8 GB DDR4-3200MHz

Σκληρός δίσκος                 SSD Kingston NV2 512 GB SSD (ή Samsung evo)

Κάρτα γραφικών              Ενσωματωμένα γραφικά Intel UHD Graphics 730

Τροφοδοτικό                   Be Quiet PSU System Power 9 450W 80 Plus Bronze

Λειτουργικό σύστημα    Windows 11 Home

 

Β. ΟΘΟΝΕΣ (τεμ.10):

Monitor 24″ S2421HN

Ανάλυση:                                            1920 x 1080

Τύπος Panel:                                      IPS

Χρόνος Απόκρισης:                         4 ms

Οριζόντια Γωνία Θέασης:             178

 

Γ. ΦΟΡΗΤΟΙ (τεμ.3):

Οθόνη:                                 15.6″ Full HD IPS 1920 x 1080

Επεξεργαστής:                  Intel Core i5-1235U έως 4.40 GHz

Μνήμη:                                8192 MB DDR4 στα 3200 MHz

Χωρητικότητα:                  512 GB PCIe M.2 SSD

Κάρτα γραφικών:            Intel Iris Xe shared μνήμης

Λειτουργικό σύστημα    Windows 11 Home

 

Δ. ΛΟΙΠΑ:

Τσάντες μεταφοράς laptop (τεμ.3)

Πληκτρολόγια/Ποντίκια ενσύρματα (τεμ.10)

 

 

Ε. ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (τεμ.3):

Konica Minolta bizhub c257i

Η διαγωνιστική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με:

 

  • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Το υπηρεσιακό σημείωμα 2473/10-11-23 του Η-Μ Εγκαταστάσεων  του ΟΑΚΑ.
  • Τον ΑΔΑ 6Ψ00469Η3Π-Α0Ο 25/7308/6-12-2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

 

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός της Προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των δέκα οκτώ   χιλιάδων πεντακοσίων   ευρώ (18.500,00€), πλέον ΦΠΑ.

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Υποβολή Προσφοράς:

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 20/12/2023 και ώρα 14:00. Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ο αρ. εισήγησης : 716/2473. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν δημόσια στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο)  την επόμενη εργάσιμη 21/12/2023  ημέρα Πέμπτη   και  ώρα 10.00πμ.

Για την υπογραφή της Σύμβασης και την  πληρωμή τιμολογίων απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο της Προμήθειας εις ότι αφορά τις ενότητες Α, Β,Γ, και Δ.

Για  την  ενότητα Ε είναι δυνατή η ξεχωριστή προσφορά, η οποία θα εκτιμηθεί ξεχωριστά σύμφωνα με το ως ανω κριτήριο.. .

 

Toν  Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

γ) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των υπηρεσιών.

δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.

Μαζί με την οικονομική προσφορά θα πρέπει να υποβληθούν:

  • Υπεύθυνη Δήλωση μέσω του Gov.gr ότι «Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του Οικονομικού Φορέα σύμφωνα με το Άρθρο 73 του Ν.4412/16».
  • Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ίση με το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ήτοι ύψους370,00€

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

 

Πληροφορίες:

Για οποιαδήποτε πληροφορία επί του αντικειμένου της προμήθειας   στο  τηλ. 210  6834431   Κο  ΓΚΑΡΑΒΕΛΟΣ ΘΩΜΑΣ  .

                                                                                                      Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                   .                                   ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ