ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                   

                       ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                       Αναρτητέο στην Ιστοσελίδα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Μέξια Χριστίνα                                                   Μαρούσι,  27/03/2023

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                 Αριθμ.Πρωτ.: 235/2702

                                                                                      

        ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο                 

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την Προμήθεια και μεταφορά (8) οκτώ επιστύλιων μεταλλικών κάδων απορριμμάτων εξωτερικού χώρου στο Ο.Α.Κ.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού €880,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος  ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  (εισηγ. 235/2702/17-3-23).

 

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προτίθεται να αναθέσει την Προμήθεια και μεταφορά (8) οκτώ επίστυλων μεταλλικών κάδων απορριμμάτων εξωτερικού χώρου στο Ο.Α.Κ.Α., σε εξωτερικό ανάδοχο σύμφωνα με:

 

 • Το Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Το υπηρεσιακό σημείωμα 235/2702/17-03-2023 του τμήματος Δομικών Εργων  του Ο.Α.Κ.Α.
 • Τον ΑΔΑ 278/944Ζ469Η3Π-ΜΓΝ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Σύμφωνα  με την κάτωθι περιγραφή εργασιών .

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προμήθεια και μεταφορά 8 μεταλλικών  κάδων απορριμμάτων, εξωτερικού χώρου όμοιοι με τους υπάρχοντες  (φωτογραφία) και  με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 

 • Επιτοίχιοι,
 • Γαλβανιζέ
 • Κυλινδρικοί
 • Χωρητικότητας 35 λίτρων
 • Διαστάσεων 40Χ50Χ45 cm (ΠχΥχΜ) με περιμετρικές ραβδώσεις και διακοσμητικές διατρήσεις.

Η παράδοση των κάδων θα γίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο  κατόπιν επικοινωνίας με την Τεχνική Υπηρεσία,  στο τηλέφωνο 210 6834773.

Ειδικοί  Όροι

 1. Στην προσφορά απαραιτήτως θα πρέπει  να  αναγράφονται   τα συγκεκριμένα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, η δε παράλειψη αυτού θα αποτελεί λόγο αποκλεισμού από το  έργο.
 2. Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται μόνο σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου.
 3. Για την εκτίμηση και κοστολόγηση του έργου είναι  απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων  στο  χώρο  (κατόπιν ραντεβού με  την Τεχνική Υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106834773), προκειμένου να λάβουν γνώση των ειδικών συνθηκών αυτού.
 4. Ο φάκελος “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” θα περιλαμβάνει το  κατ΄ αποκοπή  τίμημα για όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην παρούσα τεχνική περιγραφή, καθώς και όσες  άλλες  τυχόν  απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου.
 5. Να είναι όλοι οι εργαζόμενοι ασφαλισμένοι.
 6. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος σε όλη τη διάρκεια των εργασιών να λαμβάνει και να τηρεί όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από την νομοθεσία  για τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια των εργαζομένων για την πρόληψη  ατυχημάτων και  υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα  ήθελε προκληθεί  εξαιτίας  παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ.159/99).

 

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των οκτακοσίων ογδόντα ευρώ  (€880,00), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι €1.091,20 με ΦΠΑ).

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Υποβολή Προσφοράς:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως  06/04/2023 και ώρα 14:00. Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ο αρ. εισήγησης : 235/2702. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν δημόσια στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο)  την επόμενη εργάσιμη  07/04/2023  ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα 10.30πμ.

Για την πληρωμή τιμολογίων απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών. Προσφορές για τμήματα των εργασιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής :

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

 

Πληροφορίες:

Για οποιαδήποτε πληροφορία επι του αντικειμένου των εργασιών  στο  τηλ. 210 6834773  κα Μαλανδράκη Ελένη.

 

                                                                                          Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                                             ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ