ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                             Αναρτητέο στο ΚΗΜΔΗΣ

                       ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                   Αναρτητέο στην Ιστοσελίδα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Νιωτάκη Δώρα                                                    Μαρούσι,  28/2/2023

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                 Αριθμ.Πρωτ.:  148/3725

                                                                                      

        ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο                                                   23PROC012205347

                        ΚΟΙΝ: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για αγορά  Καρεκλών (250 τεμαχίων), στοιβαζόμενες χρώμα μαύρο, μεταλλικός σκελετός μαύρο χρώμα, πλάτη και έδρα πλαστικό ΡΡ ύψος περίπου 80cm x53x55, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού €6.000,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος  Οικονομικής Διαχείρισης  (εισηγ.148/3725/6-2-2023).

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προτίθεται να αναθέσει την Προμήθεια   Καρεκλών (250 τεμαχίων), στοιβαζόμενες χρώμα μαύρο, μεταλλικός σκελετός μαύρο χρώμα, πλάτη και έδρα πλαστικό ΡΡ ύψος περίπου 80cm x53x55,   για τις ανάγκες του Ο.Α.Κ.Α. σε εξωτερικό ανάδοχο σύμφωνα με:

 

  • Το Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Το υπηρεσιακό σημείωμα 3725/6-2-2023 του τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης του ΟΑΚΑ.
  • Την απόφαση της 40ης Συνεδρίασης του ΔΣ του Ο.Α.Κ.Α. την 16-2-2023 θέμα 5.2. στην οποία εγκρίθηκε το υπ’ αριθμ.  3725/6-2-2023 πρωτογενές αίτημα  (23REQ012198541) του τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης.
  • Τον ΑΔΑ 141/Ψ3IK469H3P-ΞΣ1 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ- ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤ. ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΡΟΥΠΟΛ. ΤΙΜΗ (Σύνολο Καθαρής αξίας)
1. Καρέκλες στοιβαζόμενες χρώμα μαύρο, μεταλλικός σκελετός μαύρο χρώμα, πλάτη και έδρα πλαστικό ΡΡ ύψος περίπου 80X53X55cm.

Τις καρέκλες θα τις παραλάβουμε μονταρισμένες, έτοιμες για χρήση.

Παρακαλούμε οι συμμετέχοντες να μας προσκομίσουν δείγματα.

Σημείωση: Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται το μοντάρισμα και τυχόν μεταφορικά).

 

 

 

 

250

 

 

 

τεμάχιο

 

 

 

6.000,00

 

 

Δείγμα :

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων  ευρώ   (€6.000,00), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι €7.440,00 με ΦΠΑ).

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Υποβολή Προσφοράς:

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 13/03/2023 και ώρα 14:00. Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ο αρ. εισήγησης : <<148/3725>>.  Οι φάκελοι θα ανοιχτούν δημόσια στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο)  την επόμενη εργάσιμη 14/03/2023  ημέρα Τρίτη  και  ώρα 10:00.πμ.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο της ποσότητας και είναι απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος. Προσφορές για τμήμα της ποσότητας ή χωρίς την προσκόμιση δείγματος απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Για την πληρωμή τιμολογίων απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

 

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

 

Πληροφορίες:

Για οποιαδήποτε πληροφορία επι του αντικειμένου των εργασιών  στο  τηλ. 210  6834775 Κα Αλεξάνδρα Ζώη.

                                                                                        

                                                                                       Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                                             ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ