ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                               Αναρτητέο στο ΚΗΜΔΗΣ – ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                          Αναρτητέο στο website του OAKA

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας                                                                 Μαρούσι, 23/12/2022

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντώνιος Μιχαλόπουλος                                            Αριθμ. Πρωτ. : 882/1584

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                        

 

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την

«Προμήθεια και Εγκατάσταση Εσωτερικού Αναβατορίου Κλίμακας με ευθεία Πλατφόρμα MASHA(Τουρκίας), στο Ποδηλατοδρόμιο», 

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής.

Προϋπολογισμού 6.500,00€ πλέον ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 02/01/2023.

 

Το Ο.Α.Κ.Α. προτίθεται να αναθέσει την «Προμήθεια και Εγκατάσταση εσωτερικού αναβατορίου κλίμακας με πλατφόρμα MASHA (Τουρκίας), στην εγκατάσταση του Ποδηλατοδρομίου, του Ο.Α.Κ.Α.», σε ανάδοχο, με την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά μόνο βάσει τιμής , σύμφωνα με:

  • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Το υπ’αρ.22REQ011882777, 2022-12-22 εγκεκριμένο πρωτογενές αίτημα δαπάνης.
  • Την υπ’ αρ. πρωτ. 25/9280, 22/12/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6Ζ8Ν469Η3Π-ΝΘΣ)
  • Την απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Κ.Α. που ενέκρινε το υπ΄αριθμόν 1584/29-11-2022 Πρωτογενές αίτημα  του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων,  στην 35η συνεδρίαση της  15/12/2022 με θέμα Ημερησίας Διάταξης 7.7. σύμφωνα με το απόσπασμα Πρακτικού της  Συνεδρίασης. 
  • Το Υπηρεσιακό σημείωμα με αριθμό Πρωτοκόλλου 882/1584 του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων.

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤHΣ ΠΡΟMΗΘΕΙΑΣ:

Αντικείμενο είναι η Προμήθεια και Εγκατάσταση Αναβατορίου για τις ανάγκες των Α.Μ.Ε.Α., εσωτερικού με κλίμακα και ευθεία πλατφόρμα MASHA(Τουρκίας) στην Εγκατάσταση του Ποδηλατοδρομίου και σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που ακολουθούν στο Παράρτημα.

 

 

Χρονοδιάγραμμα:

Η Προμήθεια και εγκατάσταση του εσωτερικού Αναβατορίου θα πρέπει  να ολοκληρωθεί  σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) εργασίμων ημερών από την ανάθεση του έργου.

 

 

 

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ(6.500,00€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι 8.060,00€ με ΦΠΑ).

 Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Υποβολή Προσφοράς:

Οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  το αργότερο έως 02/01/2023 ώρα 14:30. Το άνοιγμα των φακέλων θα γίνει την επόμενη εργάσιμη ημέρα (03.01.2022 ώρα 10:30). Στις  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ο αριθμός εισήγησης 882/1584. Οικονομικές  προσφορές στις οποίες δεν αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης,  δεν θα γίνονται αποδεκτές.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής:

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

 

Πληροφορίες: 

Για οποιαδήποτε πληροφορία επί θεμάτων της σχετικής προσκλήσεως αρμόδια είναι ο κύριος Γρηγόριος Μεταξάς, τηλέφωνο 210 6868450 & 210 6834762.

 

 

                                                                              Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                          Νικόλαος Καστόρας