ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                       

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                          Ανάρτητεο στο website του OAKA

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας                                                                 Μαρούσι, 12/12/2022

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντώνιος Μιχαλόπουλος                                            Αριθμ. Πρωτ. : 751/3570

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                        

 

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για tην

«Προμήθεια και Μεταφορά Εργαλείων και Υλικών»,

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής.

Προϋπολογισμού 1.100,00€ πλέον ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 22/12/2022.

 

Το Ο.Α.Κ.Α. προτίθεται να αναθέσει την Προμήθεια και Μεταφορά Εργαλείων και Υλικών για το τμήμα Δομικών Έργων του Ο.Α.Κ.Α., σε ανάδοχο, με την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά μόνο βάσει τιμής , σύμφωνα με:

  • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Την υπ’ αρ. πρωτ. 25/8291, 22/11/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΤΓ9469Η3Π-20Λ)
  • Το Υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών με αριθμό Πρωτοκόλλου 751/3570 του τμήματος Δομικών Έργων
  • Το εγκεκριμένο πρωτογενές αίτημα με αριθμό 22REQ011658848, 2022-11-23.   

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤHΣ ΠΡΟMΗΘΕΙΑΣ:

Αντικείμενο είναι η Προμήθεια Εργαλείων και Υλικών για το συνεργείο του τμήματος Δομικών Έργων του Ο.Α.Κ.Α., σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα που ακολουθεί για τα προς Προμήθεια Προϊόντα:

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
1. ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΥΡΩΤΗ & ΙΣΙΑ ΜΥΤΗ 1 ΣΕΤ  
  ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΜΥΤΗ 1 ΣΕΤ  
  ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΥΡΩΤΑ & ΙΣΙΑ  ΜΗΚΟΣ ΜΥΤΗΣ 30cm 1 ΣΕΤ  
2. ΑΦΑΛΟΥΣ CISAΑΣΦΑΛΕΙΑΣ    
  6ΑΡΙΔΕΣ ΜΕ ΙΣΙΣΚΕΛΕΣ ΠΛΑΚΕ ΚΛΕΙΔΙ 10 ΤΕΜ.  
  7ΑΡΙΔΕΣ ΜΕ ΙΣΙΣΚΕΛΕΣ ΠΛΑΚΕ ΚΛΕΙΔΙ 20 ΤΕΜ.  
  8ΑΡΙΔΕΣ ΑΝΙΣΟΣΚΕΛΕΣ 6 ΤΕΜ.  
  7ΑΡΙΔΕΣ ASTRA CISA ΠΛΑΚΕ 6 ΤΕΜ.  
3. ΛΑΜΠΑ ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ LED ΠΟΛΥ ΔΥΝΑΤΟ ΚΡΥΟ ΦΩΣ 1 ΤΕΜ.  
4. ΦΑΛΤΣΕΤΕΣ ΞΥΡΑΦΙ 3 ΤΕΜ.  
  ΞΥΡΑΦΙΑ – ΛΕΠΙΔΕΣ 3 ΠΑΚΕΤΑ  
5. ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3mmΠΑΧΟΣ 3 ΚΟΥΛΟΥΡΕΣ  
  ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2mmΠΑΧΟΣ 2 ΚΟΥΛΟΥΡΕΣ  
  ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1mmΠΑΧΟΣ 2 ΚΟΥΛΟΥΡΕΣ  
6. ΓΩΝΙΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (ΞΥΛΟΥΡΓΟΥ)    
  10mm   X 10mm 20 ΤΕΜ.  
    8mm   X   8mm 20 ΤΕΜ.  
    6mm   X   6mm 40 ΤΕΜ.  
    5mm   X   5mm 40 ΤΕΜ.  
    4mm   X   4mm 40 ΤΕΜ.  
    3mm   X   3mm 40 ΤΕΜ.  
7. ΟΥΠΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ (όπως το δείγμα) 4mm X 4mm 60 ΤΕΜ.  
8. ΓΡΥΛΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΤΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ 3 ΤΕΜ.  
9. ΣΠΡΕΪ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 10 ΤΕΜ.  
10. ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ CISA    
  35ΑΡΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ 10 ΤΕΜ.  
       
  35ΑΡΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ 5 ΤΕΜ.  

 

Χρονοδιάγραμμα:

Η Προμήθεια των εργαλείων  θα πρέπει  να ολοκληρωθεί  σε χρονικό διάστημα δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ανάθεση του έργου.

 

 

 

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των χιλίων εκατό ευρώ (1.100,00€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι 1.364,00€ με ΦΠΑ).

 Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Υποβολή Προσφοράς:

Οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  το αργότερο έως 22/12/2022 ώρα 14:30. Το άνοιγμα των φακέλων θα γίνει την επόμενη εργάσιμη ημέρα (23.12.2022 ώρα 10:00). Στις  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ο αριθμός εισήγησης 751/3570. Οικονομικές  προσφορές στις οποίες δεν αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης,  δεν θα γίνονται αποδεκτές.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής:

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

 

Πληροφορίες: 

Για οποιαδήποτε πληροφορία επί θεμάτων της σχετικής προσκλήσεως, και πριν την κατάθεση των οικονομικών προσφορών σας, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τον Κύριο Χριστακίδη στο τηλέφωνο 6973 300 203 για σχετικές διευκρινήσεις στα είδη που θέλουμε.  

 

 

                                                                              Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                          Νικόλαος Καστόρας