ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                              

  ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                     Αναρτητέο στην Ιστοσελίδα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Νιωτάκη Δώρα                                                          Μαρούσι,       09/12/ 2022

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                 Αριθμ.Πρωτ.:  804/2142

                                                                                     

        ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

                     

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για προμήθεια και μεταφορά μειωτών ταχύτητας με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού €900,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Δομικών ‘Έργων  (εισηγ. 804/2142/25-11-22).

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προτίθεται να αναθέσει την Προμήθεια και μεταφορά  μειωτών ταχύτητας του ΟΑΚΑ σε εξωτερικό ανάδοχο σύμφωνα με:

  • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Το υπηρεσιακό σημείωμα 2142/25-11-22 του τμήματος Δομικών Έργων του ΟΑΚΑ.
  • Τον ΑΔΑ 864/9ΡΕΔ469Η3Π-Α5Ο απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

 

Τεχνική Περιγραφή Εργασιών  : 

 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αναφέρεται στην προμήθεια και την μεταφορά των παρακάτω ειδών οδικής ασφάλειας: 

Για την δημιουργία εγκάρσιων λωρίδων οδοστρώματος (σαμαράκια),  με σκοπό την  μείωση της ταχύτητας των διερχομένων οχημάτων στους χώρους του ΟΑΚΑ  και την προστασία των πεζών,  16   τεμάχια   μειωτών ταχύτητας:

  • Τα 14 τεμάχια μεσαίο τμήμα, πλατύ, διαστάσεων 900Χ500Χ50 mm (ΜΧΠΧΥ) και
  • Τα 2 τεμάχια ακριανό τμήμα διαστάσεων 900×200Χ50 mm πάχους 5 cm. 

Οι μειωτές ταχύτητας θα πρέπει να είναι από σκληρό λάστιχο (καουτσούκ) μαύρου χρώματος, απόλυτα αντιολισθηροί.

Η επάνω επιφάνειά τους θα είναι επιστρωμένη με έντονες κίτρινες ταινίες,  υψηλής αντανακλαστικότητας  ώστε  να  έχουν  υψηλή ορατότητα καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας,  με όλες τις καιρικές συνθήκες,  να γίνονται δε αντιληπτοί από τους οδηγούς και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Θα πρέπει να συνοδεύονται με τα κατάλληλα εξαρτήματα τοποθέτησής τους σε άσφαλτο (μεταλλικά βύσματα, ροδέλες κτλ).

 
   

 

Η παράδοση των παραπάνω θα γίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο κατόπιν ραντεβού με την Τεχνική Υπηρεσία (τηλ. 2106834773 Ελένη Μαλανδράκη)

 

 

Eιδικοί ‘Όροι:

 

  1. Να  είναι όλοι οι εργαζόμενοι ασφαλισμένοι.
  2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος  σε όλη τη διάρκεια των εργασιών να λαμβάνει και να τηρεί όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από την νομοθεσία  για τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια των εργαζομένων και  επισκεπτών για την πρόληψη  ατυχημάτων και  υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα  ήθελε προκληθεί  εξαιτίας  παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ.159/99).

 

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων ογδόντα ευρώ (€900,00), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι €1.116,00 με ΦΠΑ)

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Υποβολή Προσφοράς:

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν  τις  οικονομικές προσφορές ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 20/12/2022 και ώρα 14:00. Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ο αρ. εισήγησης: 804/2142. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν δημόσια στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο) την επόμενη εργάσιμη 21/12/2022  ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00πμ.

Για την πληρωμή τιμολογίων απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών. Προσφορές για τμήματα των εργασιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

 

 

Δικαίωμα Συμμετοχής:

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

 

Πληροφορίες:

Για οποιαδήποτε πληροφορία επι του αντικειμένου των εργασιών  στο  τηλ. 210  6834773  Κα Μαλανδράκη Ελένη.

 

                                                                                                      Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ