ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                         Αναρτητέο στo ΚΗΜΔΗΣ-ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                   Ανάρτητεο στο site OAKA

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας                                                          Μαρούσι, 20/06/2022

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντώνιος Μιχαλόπουλος                                     Αριθμ. Πρωτ. : 446/2001

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                          22PROC010773904 ΑΔΑΜ

                                                                                                                69Ω5469Η3Π-0ΦΝ  ΑΔΑ

 

 

 

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για την

«Προμήθεια Μειωτών Ταχύτητας και Πλαστικών Κολωνακίων, σύμφωνα με την εισήγηση 446/2001 του τμήματος Δομικών Έργων και με CPV: 34923000-3, με κριτήριο ανάθεσης, την πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει τιμής, Προϋπολογισμού 3.200,00€ πλέον ΦΠΑ». Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών 30.06.2022.

 

 

 

 

Το Ο.Α.Κ.Α. προτίθεται να αναθέσει τo έργο με τίτλο «Προμήθεια και μεταφορά των πάρακάτω ειδών» σε εξωτερικό ανάδοχο, με την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με:

  • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Το υπ’αρ.22REQ010728815, 10/06/2022 εγκεκριμένο αίτημα δαπάνης.
  • Την υπ’αρ. πρωτ. 25/4517,  09/06/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ψ0ΕΑ469Η3Π-50Σ).

 

 

1 Μειωτές ταχύτητας (σαμαράκια δρόμου) διαστάσεων 50Χ60Χ3,2cm  (ΜΧΠΧΥ) 82 ΤΕΜΑΧΙΑ

(ΤΑ ΕΞΙ(6) ΑΚΡΙΑΝΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ 3,2cm

2 Πλαστικά εύκαμπτα κολωνάκια σήμανσης ύψους 75cm 25 ΤΕΜΑΧΙΑ

 

Στα πάραπάνω είδη, συμπεριλαμβάνονται και τα στηρίγματα τοποθέτησης αυτών στην άσφαλτο (στριφώ-νια, ροδέλες, ούπατ κ.τ.λ.)

 

                Αντικείμενο Έργου:

Αντικείμενο του έργου είναι η Αντικατάσταση των ήδη κατεστραμμένων μειωτών ταχύτητας μπροστά στο κτήριο του Μπάσκετ και δημιουργία νέας σειράς στο Κολυμβητήριο, για τον έλεγχο της ταχύτητας των διερχόμενων οχημάτων με την Προμήθεια νέων μειωτών ταχύτητας και πλαστικών εύκαμπτων κολωνακίων σήμανσης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 2001

(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΜΕΙΩΤΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΟΛΩΝΑΚΙΩΝ)

 

                Η παρούσα τεχνική έκθεση αναφέρεται στην προμήθεια και την μεταφορά των παρακάτω ειδών οδικής ασφάλειας: 

  1. Για την δημιουργία εγκάρσιων  λωρίδων οδοστρώματος (σαμαράκια),  με σκοπό την  μείωση της ταχύτητας των διερχομένων οχημάτων στους χώρους του ΟΑΚΑ  και την προστασία των πεζών,   82  συνολικά τεμαχίων  μειωτών ταχύτητας  αποτελούμενα από:
  • Τα 76  τεμάχια μεσαίου τμήματος,  διαστάσεων 60Χ50Χ3,2 (ΜΧΠΧΥ) και
  • Τα  6  τεμάχια ακριανού τμήματος  ενισχυμένο,  3,2εκ. 

Οι μειωτές ταχύτητας  θα πρέπει να είναι από  σκληρό λάστιχο  (καουτσούκ)  μαύρου χρώματος, απόλυτα  αντιολισθηροί.

Η επάνω επιφάνειά τους θα είναι επιστρωμένη με  έντονες κίτρινες ταινίες,  υψηλής αντανακλαστικότητας  ώστε  να  έχουν  υψηλή ορατότητα καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας,  με όλες τις καιρικές συνθήκες,  να γίνονται δε αντιληπτοί από τους οδηγούς και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Θα πρέπει να συνοδεύονται με τα κατάλληλα εξαρτήματα τοποθέτησής τους σε άσφαλτο (μεταλλικά βύσματα, ροδέλες κτλ).

 
   

 

  1. 25  τεμάχια  εύκαμπτα κυλινδρικά  κωλωνάκια σήμανσης ενισχυμένου τύπου (με ειδική ενίσχυση από πολυουρεθάνη)  Φ80,  ύψους 75-80 cm και βάρους 1,2  – 1,4 kg, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Ενιαία κατασκευή κορμού και βάσης.

Υψηλή  αντοχή σε κρούσεις και επαναφορά τους στην κατακόρυφη θέση μετά την κρούση.

Aνακλαστικές ταινίες με μεγάλη ανακλαστικότητα και διάρκεια ζωής.

Τα κολωνάκια θα πρέπει να συνοδεύονται με τα  εξαρτήματα τοποθέτησής τους σε άσφαλτο (μεταλλικά βύσματα, ροδέλες κτλ).

 

Η κατ΄ αποκοπή  τιμή της προσφοράς θα περιλαμβάνει την προμήθεια και την μεταφορά  των παραπάνω ειδών με τα κατάλληλα εξαρτήματα τοποθέτησής τους,  σε χώρο του Σταδίου που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.

 

Χρονοδιάγραμμα:

Το Έργο πρόκειται να ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης.

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων και διακοσίων ευρώ (3.200,00€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι 3.968,00€ με ΦΠΑ).

 

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Υποβολή Προσφοράς:

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 30/06/2022 ώρα 14:30. Το άνοιγμα των φακέλων θα γίνει δημόσια την επόμενη εργάσιμη ημέρα (01.07.2022 ώρα 10:30, στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο)). Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ο αριθμός εισήγησης 446/2001.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών. Προσφορές για τμήματα των εργασιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

 

Πληροφορίες: 

Για οποιαδήποτε πληροφορία επι των Εργασιών καθώς και ενδεχόμενη επίδειξη των χώρων αρμόδιοι είναι η κα Ε. Μαλανδράκη  τηλ. 210 68 34 773.

 

 

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Νικόλαος Καστόρας