ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                              Αναρτητέο στο ΚΗΜΔΗΣ

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                          Αναρτητέο στο site OAKA

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας                                                                 Μαρούσι, 30 Νοεμβρίου 2021

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Α. Σιώκη                                                                            Αριθμ. Πρωτ. :  882/1134

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                               

                                                                                                         21POC009629343 2021-11-30

 

 

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για την «Αντικατάσταση του υφιστάμενου server λόγω παλαιότητας», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει τιμής, Προϋπολογισμού 6.000,00 πλέον ΦΠΑ.

 

Το Ο.Α.Κ.Α. προτίθεται να αναθέσει τo έργο με τίτλο την «Αντικατάσταση του υφιστάμενου server λόγω παλαιότητας» σε εξωτερικό ανάδοχο, με την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με:

 • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Το υπ’αρ.21REQ009608942 2021-11-25 εγκεκριμένο αίτημα δαπάνης.
 • Την υπ’αρ. πρωτ. 25/7815/12.11.2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6Μ60469Η3Π-ΝΨΦ).

Αντικείμενο Έργου:

Η παρούσα περιγραφή αφορά την Αντικατάσταση του υφιστάμενου server λόγω παλαιότητας με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

Α. SERVER

 • Processor

Intel Xeon Silver 4210

Operating System

Microsoft Windows Server with Hyper-V

 • Memory

16GB

Memory Type

RDIMM

 • Memory Module Slots

16 DDR4 DIMM slots

Supports registered ECC DDR4 DIMMs only

 • Maximum RAM

RDIMM 512GB

LRDIMM 1TBi

 • Storage

2x 960GB SSD SATA

 • Rear Bays

Up to 2 x 3.5” SAS/SATA HDD max 28TB

 • Storage Controllers

Internal Controllers

PERC  H730P,

 • External Controllers

H840, 12 Gbps SAS HBA

 • Internal Boot

Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS):

HWRAID 2 x M.2 SSDs 240GB, 480 GB

Internal Dual SD Modulei

 • Management

Embedded / At-the-Server

iDRAC9

iDRAC RESTful API with Redfish

iDRAC Direct

Quick Sync 2 BLE/wireless module

 • Consoles

OpenManage Enterprise

OpenManage Power Center

 • Mobility

OpenManage Mobile

 • Power Supplies

750W Platinum

Hot plug power supplies with full redundancy option

Ports

 • Network Options

2 x 1GbE LOM +

(optional) LOM Riser 2 x 1GbE, or

2 x 10GE SFP+, or

2 x 10GE BaseT

 • Front Ports

1 x Dedicated iDRAC direct USB

1 x USB 2.0

1 x Video

 • Rear Ports

1 x Dedicated iDRAC network port

1 x Serial

2 x USB 3.0

1 x Video

 • Slots

PCle

Non-rear storage config

1 x full height/full length

1 x half height/half length (2U Right riser) slots

3 x half height/half length slots

 

Rear storage config

1 x half height/half length (1U left riser)

1 x half height/half length or 1full height/half length (1U right riser)

 • Bezel

Optional LCD bezel or security bezel

 • Form Factor

2U Rack Server

 • Dimensions & Weight

Height

86.8mm (3.41″)

 • Widthi

434mm (17.08”)

 • Depthi

703.76mm (27.71”)

 • Weight

29.68kg (65.43lbs.)

 

Εγγύηση Next Business Day : 5 χρόνια

 

Β. UPS

 • Κατηγορία

1200 VA και άνω

 • Τύπος

Line Interactive

 • Ισχύς

Παρεχόμενη Ισχύς (VA)

1500 VA

 • Παρεχόμενη Ισχύς Τροφ. (Watts)

1000 W

 • Χαρακτηριστικά Μπαταρίας

Αυτονομία Μπαταρίας

7 min full load

Τύπος Μπαταρίας

APCRBC159

Αριθμός Μπαταριών

1

 • Προστασία

Προστασία από βραχυκυκλώματα Ναι

Προστασία από βυθίσματα Ναι

Προστασία από υπέρταση Ναι

 • Θύρες

Θύρα USB 1

 • Έξοδοι IEC 320 C13

4

 • Λειτουργίες

Energy Admin Software Ναι

Good Operation Led Ναι

Back up RJ-45

Back up RJ-45

Noise Filtering Ναι

 • Διαστάσεις & Βάρος

Βάρος

26.1 kg

Βάθος

47.7 cm

Πλάτος

43.2 cm

Ύψος

8.6 cm

 

Εγγύηση Προμηθευτή : 3 έτη

 

Γ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 

 • WINDOWS SERVER 2019 STD

 

 • MICROSOFT SQL 2019 STD

 

                       Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (€6.000,00), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι 7.440,00 με ΦΠΑ)

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Υποβολή Προσφοράς:

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 10.12.2021 ώρα 14:30. Το άνοιγμα των φακέλων θα γίνει δημόσια την επόμενη εργάσιμη ημέρα (13.12.2021 ώρα 10:00, στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο). Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ο αριθμός εισήγησης 882/1134.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών. Προσφορές για τμήματα των εργασιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

 

Πληροφορίες:                                                                                

Για οποιαδήποτε πληροφορία επι του αντικειμένου του έργου, αρμόδιος είναι ο κος Θ. Γκαραβέλος

τηλ. 210.68.34.431.

 

                                                                                               Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Νικολαος καστορασ