Μαρούσι , 25 / 07 /13

Αρ. Πρ.:

Aρ. Διακ.: 172

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ: 210-6834569

Προς: ΄Oλους τους ενδιαφερόμενους,

Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ KATAΣΚΕΥΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ (Dynamic WebSite) ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α. «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ»

Το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ» (Ο.Α.Κ.Α.), που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. αυτού, προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό προκειμένου να προβεί στην επιλογή αναδόχου για την κατασκευή δυναμικού ιστότοπου, προϋπολογισμού ύψους 15.000,00€, πλέον Φ.Π.Α.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 10/09/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στην αίθουσα Τύπου του Ο.Α.Κ.Α., ενώπιον επιτροπής, με σφραγισμένες προσφορές.

Οι φάκελοι των προσφορών μπορούν να κατατίθενται καθημερινά, εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του O.A.K.A μέχρι τις 9/09/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30.

Πληροφορίες για τον πρόχειρο διαγωνισμό, καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές θα παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από το Τμήμα Προμηθειών του Ο.Α.Κ.Α. και στο τηλέφωνο 210-6834569.

 

 

 

ΠΕΤΡΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Ο.Α.Κ.Α.

«ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ»

Aρ. Διακ.: 172

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ KATAΣΚΕΥΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ (Dynamic WebSite) ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α. «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ»

 

Το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ» (Ο.Α.Κ.Α.), που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. αυτού, προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με αξιολόγηση προσφορών, με σφραγισμένες προσφορές, προϋπολογισμού, ύψους 15.000,00€, πλέον Φ.Π.Α.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 10/09/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στην αίθουσα Τύπου του Ο.Α.Κ.Α., ενώπιον επιτροπής, με σφραγισμένες προσφορές.

Οι φάκελοι των προσφορών μπορούν να κατατίθενται καθημερινά, εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του O.A.K.A μέχρι τις 09/09/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30.

Προσφορές που θα κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται.

ΓΛΩΣΣΑ

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ’ αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

  • Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα
  • Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
  • Κοινοπραξίες προμηθευτών ευθυνομένων εις ολόκληρο με κοινό εκπρόσωπο.

Της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που έχουν επαγγελματική δραστηριότητα σε αντικείμενο συναφές με αυτό της παρούσας διακήρυξης, διαθέτουν ανάλογη εμπειρία στην κατασκευή δυναμικών ιστοσελίδων “portfolio” (η οποία να τεκμηριώνεται από τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις εκπόνησης αυτού του είδους εργασιών την τελευταία τριετία) και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Το Ο.Α.Κ.Α διατηρεί το δικαίωμα της κήρυξης του διαγωνισμού ως άγονου σε περίπτωση που όλες ανεξαιρέτως οι οικονομικές προσφορές θεωρηθούν από την επιτροπή αξιολόγησης ασύμφορες ή οι τεχνικές προσφορές των ενδιαφερομένων δεν συνάδουν με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται από το ΟΑΚΑ.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

 

ΠΕΤΡΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Ο.Α.Κ.Α.

«ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ»