ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                            Μαρούσι, 16 Ιουλίου 2019

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.: 433/7452.

ΤΗΛ : 210-6834569                                                         

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης»  επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών, που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο του DOPING(εισηγ,7452, ημερομηνία υποβολης 30.07.2019)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο του DOPING :

  • 2x6  ΣΥΡΙΓΓΕΣ για τα μηχανήματα GC/MS, HRMS, GC/C/IRMS, 19μL (cod. SK-10FAG-63002814).

     (αποκλειστικά του οίκου  SGE)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, ή στο    e-mail:nkastoras.oaka@gmail.com. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά και μόνο την Τελευταία Ημέρα Υποβολής των Προσφορών (μεταξύ 10.00-13.00). Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 433/7452. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του .4172/2013 και ν.4013/201.

Πληροφορίες κ. Γ. Αγγελής  τηλ. 210-6853074.

 

 

    

                                                     Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Παπαγιαννίδου Κων/να