Το Ο.Α.Κ.Α. παρέχει τη δυνατότητα εκπτώσεων σε χρήστες γηπέδων ανάλογα με τον αριθμό των ωρών χρήσης μηνιαίως. Η εφαρμογή του παρακάτω εκπτωτικού τιμοκαταλόγου αφορά στη χρήση 6 γηπέδων (πλην του Κεντρικού και του Κ1).

Κόστη χρήσης:

Το βασικό ωριαίο κόστος ενοικίασης γηπέδων παραμένει στο ποσό των 15€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Το βασικό ωριαίο κόστος φωτισμού παραμένει στα 6 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Στην περίπτωση που ο χρήστης υπερβεί τις 100 ώρες το μήνα, το κόστος μειώνεται στα 4€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Εάν ο χρήστης ζητήσει τη χρήση ενός γηπέδου από

  1. 100 έως 150 ώρες το μήνα θα λάβει έκπτωση 25% στο ωριαίο κόστος παραχώρησης εξωτερικού γηπέδου.
  2. 151 έως και 175 ώρες το μήνα θα λάβει έκπτωση 30% στο ωριαίο κόστος παραχώρησης εξωτερικού γηπέδου.
  3. 176 και πάνω θα λάβει έκπτωση 35% στο ωριαίο κόστος παραχώρησης εξωτερικού γηπέδου.

Δεν υπάρχει επιπλέον έκπτωση εάν ο χρήστης ζητήσει και το Δ.Σ. του Ο.Α.Κ.Α. εγκρίνει την παραχώρηση χρήσης άνω του ενός γηπέδου.

Απαγορεύεται η υπενοικίαση των γηπέδων.

Στην αίτησή του ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να αναγράφει επακριβώς τις ώρες και μέρες που ενδιαφέρεται να δεσμεύσει το γήπεδο για την τρέχουσα αθλητική περίοδο.

Στην απόφαση παραχώρησης θα εκτιμηθεί ο αριθμός των ωρών που θα ζητάει ο κάθε ενδιαφερόμενος ( θα προτιμηθεί εκείνος που θα ζητάει τις περισσότερες ώρες ανά γήπεδο) και η σειρά προτεραιότητας υποβολής τηςαίτησής του, που θα αποδεικνύεται από τον αριθμό πρωτοκόλλου του Ο.Α.Κ.Α..

Οι αιτήσεις θα μπορούν να ξεκινήσουν να κατατίθενται 4 εργάσιμες μέρες μετά την ανάρτηση της συγκεκριμένης ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων του Κέντρου Αντισφαίρισης και στον κόμβο του Ο.Α.Κ.Α. στο διαδίκτυο (www.oaka.com.gr ). Σε πρώτη φάση θα εξεταστούν οι αιτήσεις που θα κατατεθούν μέχρι την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου. Οποιαδήποτε προγενέστερη αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη.

Ο χρήστης μπορεί να κλείνει έως και 2 μέρες πριν επιπλέον ώρες στο γήπεδό του και αυθημερόν και σε άλλο γήπεδο εάν υπάρχει διαθεσιμότητα.
Στη Γραμματεία του Κέντρου θα υπογράφει καθημερινά και θα πιστοποιεί το σύνολο των ωρών που πραγματοποίησε. Στο τέλος του μήνα θα προστίθενται όλες οι ώρες και θα λαμβάνει την ανάλογη έκπτωση.

Ως εγγύηση ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στις ώρες που δεσμεύει το γήπεδο για ένα μήνα και προκαταβάλλεται της έναρξης χρήσης.

Ο χρήστης υποχρεούται να πληρώνει την πρώτη εβδομάδα κάθε μήνα, τις ώρες που θα δηλώνει ενυπόγραφα στην αίτησή του ανεξάρτητα αν θα τις χρησιμοποιήσει ή όχι. Δεν θα προσμετρώνται ώρες μόνο σε περίπτωση βροχής ή μη λειτουργίας του Κέντρου με υπαιτιότητα του Ο.Α.Κ.Α..

Σε περίπτωση μη κάλυψης των οικονομικών του υποχρεώσεων, εκπίπτει η εγγύηση, αποδεσμεύεται το γήπεδο και δεν έχει δικαίωμα χρήσης εκπτωτικού πακέτου για όλη την υπόλοιπη αθλητική περίοδο.

Στην περίπτωση διεθνών τουρνουά, ο χρήστης οφείλει να επιστρέφει το γήπεδο στο Ο.Α.Κ.Α., αφού βέβαια θα έχει ενημερωθεί έγκαιρα.

Απαγορεύεται η προβολή χορηγών με οποιαδήποτε μορφή (πχ. πινακίδες, πανό κλπ) χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Ο.Α.Κ.Α.