ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού                                                       Ανάρτητεο στο ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                            Ανάρτητεο στο ΚΗΜΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κων/να Παπαγιαννίδου                                   Μαρούσι, 05/06/2018

ΤΗΛ: 210-6834569                                                                  Αρ. Πρωτ.: 6/3677

 

 

Προς: Όλους τους ενδιαφερόμενους,

 

 

Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα   

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SCADA ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α. «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ»,

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ

     Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία OΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης», προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών συντήρησης του συστήματος SCADA για τον έλεγχο του δικτύου μέσης τάσης του  Ο.Α.Κ.Α. με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα προσφορά με βάση την τιμή, για χρονικό διάστημα ενός έτους συνολικού προϋπολογισμού  ύψους 15.000,00€, πλέον ΦΠΑ.

    Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Διεύθυνσης Οικονομικού του Ο.Α.Κ.Α., οδός Λ. Κηφισίας, αρ. 37, ενώπιον της επιτροπής Προμηθειών, με κλειστές σφραγισμένες προσφορές,  στις 19 Ιουνίου, ημέρα Τρίτη  και ώρα 11:00.         

    Η υποβολή των φακέλων των προσφορών θα γίνεται καθημερινά εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Ο.Α.Κ.Α μέχρι και τις 18 Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30:00. Προσφορές οι οποίες θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές, δεν θα πρωτοκολλούνται και θα παραδίδονται-επιστρέφονται, ως εκπρόθεσμες.

    Ελεύθερη πρόσβαση στη Διακήρυξη θα παρέχεται στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Κ.Α (www.oaka.com.gr). Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών, στο τηλέφωνο 210-6834569.

 

Ο Συντονιστής Γενικός Διευθυντής

ΟΑΚΑ «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ»

 

 

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

 ΟΑΚΑ «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ»

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΟΥΡΗΣ

Πατήστε εδώ

Τ Ε Υ Δ scada (15014) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ SCADA 2018-19 (15014) Προκήρυξη SCADA 2018-19 (15014)