ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Ποδηλατοδρόμιο, Κολυμβητήριο, Στέγη Καλατράβα, Κλειστό Γυμναστήριο Αθλοπαιδιών, Τούνελ Περιβάλλοντος Χώρου) του

Ο.Α.Κ.Α. « ΣΠΥΡΟΣ   ΛΟΥΗΣ »

(CPV: 31625100-4)

 

ΑΘΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ_2019-21 (15051)

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ_15051

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ