ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                              

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας                                                    Μαρούσι, 09/06/2022

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                            Αριθμ.Πρωτ.: 444/1627

ΤΗΛ : 210-6834569

ΠΡΟΣ : Κάθε ενδιαφερόμενο                        22PROC010721574

                                                                                                                             ΑΔΑ: 6ΤΟ4469Η3Π-ΑΗ1

 

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς υπηρεσιών Φύλαξης με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού 30.000,00 πλέον ΦΠΑ.».

 

Σας καλούμε για την υποβολή προσφοράς υπηρεσιών φύλαξης των Εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ διάρκειας 3 μηνών σύμφωνα με την με αρ. 444/1627 εισήγηση του τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 37.200,00€ (30.000,00 +ΦΠΑ24%) με την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με:

 

 • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

 • Το υπ’αρ.22REQ010719365 2022-06-09 εγκεκριμένο αίτημα δαπάνης.
 • Την υπ’αρ.πρωτ.25/4510/09.06.2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

(ΑΔΑ: ΩΥΓ5469Η3Π-ΛΛΒ).

Η προσφορά θα είναι σύμφωνη με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.

Οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ έως 14.06.2022 ώρα 12:00. Το άνοιγμα των φακέλων θα γίνει την ίδια εργάσιμη ημέρα (14.06.2022) ώρα 12:30, στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο). Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ο αριθμός εισήγησης 444/1627.

Για οποιαδήποτε πληροφορία επι του αντικειμένου, αρμόδιος είναι η κα Β . Περάκη τηλ.

210-6868089.

 

        Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
               Νικόλαος Καστόρας

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 
   

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ –ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΑΚΑ

Α. Απαιτήσεις / Παρεχόμενες Υπηρεσίες

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει – διαθέτει:

 

 1. Ένστολο προσωπικό σύμφωνα με την Φ456/24/3579/Σ981/30.5.1999 απόφαση ΓΕΕΘΑ, για αδιάκοπη φύλαξη – παρουσία, όλες τις ημέρες του μήνα, συμπεριλαμβανομένων αργιών, Σαββατοκύριακου, νυχτερινής εργασίας, στις θέσεις φύλαξης της εγκατάστασης όπως ορίζονται κατωτέρω:

 

 

 

ΘΕΣΗ ΦΥΛΑΞΗΣ ΘΕΣΕΙΣ
8ΩΡΗ ΕΠΤΑΗΜΕΡΗ ΘΕΣΗ ΦΥΛΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 1
8ΩΡΗ ΕΠΤΑΗΜΕΡΗ ΘΕΣΗ ΦΥΛΑΞΗΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ 1
24ΩΡΗ ΕΠΤΑΗΜΕΡΗ ΘΕΣΗ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΟΧΗΜΑ (patrol) 1
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 3

 

 1. Το προσωπικό αυτό θα είναι ειδικά εκπαιδευμένο, πιστοποιημένο, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και θα έχει προϋπηρεσία δύο ετών τουλάχιστον, σε φύλαξη αντίστοιχων εγκαταστάσεων. Κάθε φύλακας θα πρέπει να είναι εξοπλισμένος με φακό, κινητό τηλέφωνο και συσκευή ασύρματης επικοινωνίας. Τα έξοδα απόκτησης

– συντήρησης και τηλεφωνικά τέλη βαρύνουν τον Ανάδοχο.

 1. Κέντρο Επιχειρήσεων και συστημάτων 24ωρης στελέχωσης και λειτουργίας στην πόλη των Αθηνών για τυχόν άμεση επέμβαση, σε αποστολή σήματος κινδύνου ή σοβαρού ζητήματος ή συμβάντος από φύλακα του Αναδόχου στον χώρο της φυλασσόμενης εγκατάστασης.
 2. Σχέδιο φύλαξης, δηλαδή, αναλυτική μέθοδο υλοποίησης της φύλαξης, εποπτείας και υποστήριξης αυτής, το οποίο αφού εγκριθεί από την Υπηρεσία θα αποτελεί και τον Κανονισμό Ασφαλείας της εγκατάστασης.
 3. Τήρηση του βιβλίου συμβάντων όπου θα καταγράφονται η έναρξη ανάληψης και λήξης της υπηρεσίας κάθε φύλακα, τα τυχόν συμβάντα, καθώς και διαπιστώσεις κάθε βάρδιας φύλαξης ή περιπολίας .

 

 1. Δυνατότητα άμεσης επέμβασης περιπολικού οχήματος του Αναδόχου σε περίπτωση αποστολής σήματος κινδύνου από φύλακα, στο χώρο της εγκατάστασης για την ενίσχυση της ασφάλειας του χώρου.

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης:

 

 1. Να συνεργάζεται με το Ο.Α.Κ.Α. και να ενημερώνει άμεσα τον υπεύθυνο του αρμοδίου Τμήματος σε περίπτωση σοβαρού ζητήματος, συμβάντος, δυσλειτουργίας συστήματος, έκτακτης ανάγκης και οποιουδήποτε προβλήματος (φωτιά, πλημμύρα, σεισμός, τρομοκρατική ενέργεια , διαρροές υδάτων κ.λ.π.).
 2. Να ελέγχει ιδιαίτερα για τον εντοπισμό τυχόν ασυνήθιστων κινήσεων προσώπων ή οχημάτων, καθώς και για τον εντοπισμό αντικειμένων ξένων προς τον χώρο. Η είσοδος και η έξοδος οποιουδήποτε οχήματος/υλικού της φυλασσόμενης εγκατάστασης γίνεται μόνο με την έγκριση του αρμοδίου προϊσταμένου του Ο.Α.Κ.Α..
 3. Να προσέχει ιδιαίτερα για τον εντοπισμό τυχόν φθορών, ζημιών και δυσλειτουργιών, με ταυτόχρονη καταγραφή τους στο βιβλίο συμβάντων.
 4. Να συμμορφούται με την εκάστοτε πολιτική που θα διαμορφώνει η Διεύθυνση του Ο.Α.Κ.Α. σχετικά με την πρόσβαση στους διάφορους χώρους της εγκατάστασης, λόγω του ότι στην εγκατάσταση κινούνται ποικίλης σύνθεσης άτομα (προσωπικό, συντηρητές, επισκέπτες και χρήστες).
 5. Αντικατάσταση προσωπικού: Χωρίς σχετική συνεννόηση με το Ο.Α.Κ.Α. δε θα γίνεται αντικατάσταση του προσωπικού που διατίθεται στο Ο.Α.Κ.Α. από την εταιρεία. Προσόντα προσωπικού: Το προσωπικό του αναδόχου που θα διατίθεται στο Ο.Α.Κ.Α. θα πρέπει να έχει την εκτός από την κατά νόμο άδεια εργασίας, ήθος, ευπρεπή εμφάνιση και σωστό τρόπο συμπεριφοράς. Είναι επιθυμητή η γνώση θεμάτων που έχουν σχέση με πυρασφάλεια, πυρόσβεση, αντιμετώπιση κινδύνων από ηλεκτρικό ρεύμα ή διαρροή νερού, παροχή πρώτων βοηθειών κ.λ.π.
 6. Εμπειρία προσωπικού σε υπηρεσίες φύλαξης: Το προσωπικό που θα χρησιμοποιείται από τον ανάδοχο θα πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες σε καλή φυσική κατάσταση και να έχει την κατάλληλη γνώση για την φύλαξη (εμπειρία τουλάχιστον διετή στην ίδια ή άλλες Εταιρείες φύλαξης, παρακολούθηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, κ.λ.π.). Η Ανάδοχος Εταιρεία οφείλει να παρέχει στοιχεία που θα αποδεικνύεται η καταλληλόλητα κάθε φύλακα.
 7. Εκπαίδευση προσωπικού: Πριν την ανάληψη των καθηκόντων του το προσωπικό του αναδόχου που θα φυλάσσει τους χώρους του Ο.Α.Κ.Α. θα πρέπει να περάσει από κατάλληλη εκπαίδευση, με μέριμνα και δαπάνη της εταιρείας. Το Ολυμπιακό Στάδιο θα συνδράμει στην προσπάθεια αυτής του αναδόχου με την παροχή των στοιχείων που θα χρειασθούν. Η εκπαίδευση στα ηλεκτρονικά συστήματα ασφάλειας του Ο.Α.Κ.Α. θα γίνονται τόσο θεωρητικά, όσο και πρακτικά, πάνω στα ίδια τα συστήματα.
 8. Έκτακτη αντικατάσταση: Σε περίπτωση ασθένειας ή άλλης εκτός προγράμματος ανάγκης αντικατάστασης, η αντικατάσταση θα γίνεται μόνο από άτομο που ήδη είναι εκπαιδευμένο στην φύλαξη των χώρων του Ο.Α.Κ.Α. και έχει τύχει της έγκρισής του.

 

 1. Επικοινωνία σε περίπτωση ανάγκης: Το προσωπικό ασφαλείας πρέπει να είναι εφοδιασμένο με ασύρματο και κινητό τηλέφωνο που θα παρέχεται από τον ανάδοχο. Επίσης θα κάνει χρήση των μέσων που διαθέτει το Ο.Α.Κ.Α.
 2. Εγχειρίδιο ενεργειών: Ο ανάδοχος σε συνεργασία με το Ο.Α.Κ.Α. θα συντάξουν εγχειρίδιο οδηγιών που θα περιλαμβάνει τα εξής:

 

 • Μνημόνια βασικών ενεργειών βάρδιας υπό μορφή λακωνικών οδηγιών (η κάθε μια βάρδια θα έχει διαφορετικό μνημόνιο).
 • Οδηγίες ενεργειών του φύλακα, σχετικά με το τι θα πράξει σε περίπτωση ανάγκης, αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τα περιλαμβανόμενα στο μνημόνιο, κ.λ.π.
 • Περιγραφή των διατιθέμενων συστημάτων ασφαλείας και του τρόπου χειρισμού τους.

 

Η αρχική εκπαίδευση του προσωπικού θα γίνει αναγκαστικά χωρίς το παραπάνω εγχειρίδιο.

 

Β. ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΣΑ

 

 1. Διατιθέμενα συστήματα ελέγχου: Το Ο.Α.Κ.Α. διαθέτει συστήματα ελέγχου τα οποία υποχρεούται το προσωπικό του αναδόχου να μάθει να χειρίζεται.

 

 1. Το προσωπικό του αναδόχου θα πρέπει να είναι ενήμερο και εκπαιδευμένο στα συστήματα πυρόσβεσης που διαθέτει το Ο.Α.Κ.Α..

 

 1. Επάρκεια των διατιθέμενων μέσων: Τα μέσα ελέγχου, ασφαλείας, κ.λ.π. που διαθέτει το Ο.Α.Κ.Α. δεν αποκλείεται να συμπληρωθούν για την αρτιότερη κάλυψη των αναγκών. Προς τούτο και το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την ανάληψη των καθηκόντων της, η εταιρεία θα υποβάλει στο Ο.Α.Κ.Α. γραπτές προτάσεις για την τυχόν βελτίωση – επαύξηση των μέσων ασφαλείας.

 

Το Ο.Α.Κ.Α. διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του ανωτέρω προγράμματος ημερήσιου και εβδομαδιαίου περιοδικά ή μόνιμα ανάλογα με τις λειτουργικές του ανάγκες με την αντίστοιχη τροποποίηση της καταβαλλόμενης δαπάνης, αφού προηγουμένως έχει ενημερωθεί ο αντισυμβαλλόμενος από την αρμόδια υπηρεσία του Ο.Α.Κ.Α.

 

 

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

                          

 

Νικόλαος Καστόρας