ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569

Μαρούσι 27.01.2014

Α.Π. 114/9269

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης

14PROC001840182 2014-01-27

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Αντιδραστηρίων για το εργαστήριο του DOPING(εισηγ. 9269. έως 03.02.2014)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω που χρησιμοποιούνται για τη διαδικασία της ΕΡΟ, στο εργαστήριο του DOPING :

  • 8τεμ. Anti – human EPO AE7A5 (R&D) (code MAB 2871) )

(τα παραπάνω πρέπει να είναι αποκλειστικά του οίκου R&D Systems

Η προμήθεια αφορά την ετήσια κάλυψη των αναγκών του εργαστηρίου και η παράδοση θα γίνει μετά από επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα του ΟΑΚΑ σταδιακά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 12.08.2013.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 114/9269

Πληροφορίες κ. Ν.Καστόρας τηλ. 210-6868076

 

 

O ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΚΚΟΣ