ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 24.02.2014

Α.Π: 213/9593

 

 

ΑΔΑΜ: 14PROC001886160 2014-02-24

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών για το εργαστήριο του DOPING(εισηγ,9593. έως 04.02.2014)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών, για την επιβεβαιωτική διαδικασία της χοριακής γοναδιοτροπίνης, στο εργαστήριο του DOPING :

  • 15 τεμ. hCG Immulite kit (cod. LKCG1).
  • 5 τεμ. Substrate Module Immulite (cod. LSUBX).
  • 5τεμ. Probe Cleaning Kit (cod. LKPM).

(τα παραπάνω πρέπει να είναι αποκλειστικά του οίκου IMMULITE).

Η προμήθεια αφορά την κάλυψη των αναγκών του εργαστηρίου για το 2014 και η παράδοση θα γίνει μετά από επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα του ΟΑΚΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ, στο FAX: 210-6834021 έως 04.02.2014, στις οποίες, πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 213/9593.

Πληροφορίες κ. Ν. Καστόρας τηλ. 210-6868076

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ