ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος Μαρούσι, 12/10/ 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας

ΤΗΛ. 210 6834569

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για τη συντήρηση συστημάτων παραγωγής αζώτου από πεπιεσμένο αέρα του εργαστηρίου ελέγχου DOPING, στο ΕΚΑΕ του Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» , διετής σύμβαση, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 480/5546 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών του εργαστηρίου και τις προδιαγραφές που επισυνάπτονται , έως 20/10/2016.-

To εργαστήριο ελέγχου DOPING του ΕΚΑΕ στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» προβαίνει στη συντήρηση συστημάτων παραγωγής αζώτου από πεπιεσμένο αέρα του εργαστηρίου ελέγχου DOPING, με διετή σύμβαση για τις εργασίες και τα απαραίτητα υλικά που θα απαιτηθούν όπως ακριβώς περιγράφονται στο υπ’ υπ’ αρ. 480/5546 υπηρεσιακό σημείωμα προμηθειας υλικών του εργαστηριου και τις προδιαγραφές που ακολουθούν:

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 5546

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΖΩΤΟΥ (Γεννήτριας αζώτου, ξηραντή, μικρής γεννήτριας αζώτου) ΑΠΟ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ DOPING.

 

ΔΙΕΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ

  1. 1. Γεννήτρια Αζώτου

Τύπος Ν2MAX108

1ο εξάμηνο

ü Προμήθεια και αντικατάσταση των στοιχείων των φίλτρων.

ü Προμήθεια και αντικατάσταση των σιγαστήρων

ü Προμήθεια αντικατάσταση και βαθμονόμηση αισθητηρίου Ο2 με πρότυπο αέριο και έκδοση πιστοποιητικού.

ü Έλεγχος καλής λειτουργίας.

ü Έλεγχος ύπαρξης διαρροών και αποκατάσταση αυτών.

ü Έλεγχος καλής λειτουργίας του ηλεκτρικού-ηλεκτρονικού συστήματος εναλλαγής των στηλών του ξηραντή.

ü Έλεγχος καλής λειτουργίας του συστήματος αναζωογόνησης των στηλών.

ü Έλεγχος καλής λειτουργίας των μανομέτρων.

ü Μέτρηση παροχών αερίου εξόδου και αερίου καθαρισμού

ü Μέτρηση ποιότητας αέρα στην είσοδο της γεννήτριας αζώτου (αναφέρεται σε μέτρηση σημείου δρόσου με έκδοση πιστοποιητικού)

2ο εξάμηνο

ü Έλεγχος καλής λειτουργίας

ü Βαθμονόμηση αισθητηρίου Ο2 με πρότυπο αέριο και έκδοση πιστοποιητικού.

ü Έλεγχος ύπαρξης διαρροών και αποκατάσταση αυτών.

ü Έλεγχος καλής λειτουργίας του ηλεκτρικού-ηλεκτρονικού συστήματος εναλλαγής των στηλών.

ü Έλεγχος καλής λειτουργίας του συστήματος αναζωογόνησης των στηλών.

ü Έλεγχος καλής λειτουργίας των μανομέτρων και των σιγαστήρων.

ü Μέτρηση παροχών αερίου εξόδου και αερίου καθαρισμού.

ü Μέτρηση ποιότητας αέρα στην είσοδο της γεννήτριας αζώτου (αναφέρεται σε μέτρηση σημείου δρόσου με έκδοση πιστοποιητικού)

 

3ο εξάμηνο

ü Προμήθεια και αντικατάσταση των στοιχείων των φίλτρων.

ü Προμήθεια και αντικατάσταση των σιγαστήρων

ü Προμήθεια και αντικατάσταση όλων των βαλβίδων της γεννήτριας

ü Βαθμονόμηση αισθητηρίου Ο2 με πρότυπο αέριο και έκδοση πιστοποιητικού.

ü Έλεγχος καλής λειτουργίας.

ü Έλεγχος ύπαρξης διαρροών και αποκατάσταση αυτών.

ü Έλεγχος καλής λειτουργίας του ηλεκτρικού-ηλεκτρονικού συστήματος εναλλαγής των στηλών του ξηραντή.

ü Έλεγχος καλής λειτουργίας του συστήματος αναζωογόνησης των στηλών.

ü Έλεγχος καλής λειτουργίας των μανομέτρων.

ü Μέτρηση παροχών αερίου εξόδου και αερίου καθαρισμού

ü Μέτρηση ποιότητας αέρα στην είσοδο της γεννήτριας αζώτου (αναφέρεται σε μέτρηση σημείου δρόσου με έκδοση πιστοποιητικού)

 

4ο εξάμηνο

ü Έλεγχος καλής λειτουργίας

ü Βαθμονόμηση αισθητηρίου Ο2 με πρότυπο αέριο και έκδοση πιστοποιητικού.

ü Έλεγχος ύπαρξης διαρροών και αποκατάσταση αυτών.

ü Έλεγχος καλής λειτουργίας του ηλεκτρικού-ηλεκτρονικού συστήματος εναλλαγής των στηλών.

ü Έλεγχος καλής λειτουργίας του συστήματος αναζωογόνησης των στηλών.

ü Έλεγχος καλής λειτουργίας των μανομέτρων και των σιγαστήρων.

ü Μέτρηση παροχών αερίου εξόδου και αερίου καθαρισμού

ü Μέτρηση ποιότητας αέρα στην είσοδο της γεννήτριας αζώτου (αναφέρεται σε μέτρηση σημείου δρόσου με έκδοση πιστοποιητικού)

 

  1. 2. Ξηραντής προσροφητικού τύπου

Τύπος DME020Ν2-Ε

1ο εξάμηνο

ü Προμήθεια και αντικατάσταση των στοιχείων των φίλτρων.

ü Προμήθεια και αντικατάσταση των αυτόματων βαλβίδων (φλοτέρ) εξαγωγής.

ü Προμήθεια και αντικατάσταση των σιγαστήρων του ξηραντή

ü Καθαρισμός του ξηραντή και των φίλτρων (εξωτερικά)

ü Έλεγχος καλής λειτουργίας του ξηραντή.

ü Έλεγχος ύπαρξης διαρροών και αποκατάσταση αυτών.

ü Έλεγχος καλής λειτουργίας του ηλεκτρικού-ηλεκτρονικού συστήματος εναλλαγής των στηλών του ξηραντή.

ü Έλεγχος καλής λειτουργίας του συστήματος αναζωογόνησης των στηλών.

ü Έλεγχος καλής λειτουργίας των μανομέτρων.

ü Μέτρηση παροχής αέρα καθαρισμού ξήρανσης.

ü Μέτρηση ποιότητας αέρα στην έξοδο του συστήματος (αναφέρεται σε μέτρηση σημείου δρόσου με έκδοση πιστοποιητικού)

 

2ο εξάμηνο

ü Καθαρισμός του ξηραντή και των φίλτρων (εξωτερικά).

ü Έλεγχος καλής λειτουργίας του ξηραντή.

ü Έλεγχος ύπαρξης διαρροών και αποκατάσταση αυτών.

ü Έλεγχος καλής λειτουργίας του ηλεκτρικού-ηλεκτρονικού συστήματος εναλλαγής των στηλών του ξηραντή.

ü Έλεγχος καλής λειτουργίας του συστήματος αναζωογόνησης των στηλών.

ü Έλεγχος καλής λειτουργίας των μανομέτρων και των σιγαστήρων του ξηραντή.

ü Έλεγχος καλής λειτουργίας και καθαρισμός των αυτομάτων βαλβίδων (φλοτέρ) εξαγωγής συμπυκνωμάτων των φίλτρων

ü Μέτρηση παροχής αέρα καθαρισμού ξήρανσης.

ü Μέτρηση ποιότητας αέρα στην έξοδο του συστήματος (αναφέρεται σε μέτρηση σημείου δρόσου με έκδοση πιστοποιητικού)

 

3ο εξάμηνο

ü Προμήθεια και αντικατάσταση των στοιχείων των φίλτρων.

ü Προμήθεια και αντικατάσταση των αυτόματων βαλβίδων (φλοτέρ) εξαγωγής

ü Προμήθεια και αντικατάσταση των σιγαστήρων του ξηραντή

ü Προμήθεια και αντικατάσταση όλων των βαλβίδων του ξηραντή.

ü Προμήθεια και αντικατάσταση προσροφητικού υλικού και όλων των παρεμβυσμάτων.

ü Καθαρισμός του ξηραντή και των φίλτρων (εξωτερικά)

ü Έλεγχος καλής λειτουργίας του ξηραντή.

ü Έλεγχος ύπαρξης διαρροών και αποκατάσταση αυτών.

ü Έλεγχος καλής λειτουργίας του ηλεκτρικού-ηλεκτρονικού συστήματος εναλλαγής των στηλών του ξηραντή.

ü Έλεγχος καλής λειτουργίας του συστήματος αναζωογόνησης των στηλών.

ü Έλεγχος καλής λειτουργίας των μανομέτρων.

ü Μέτρηση παροχής αέρα καθαρισμού ξήρανσης.

ü Μέτρηση ποιότητας αέρα στην έξοδο του συστήματος (αναφέρεται σε μέτρηση σημείου δρόσου με έκδοση πιστοποιητικού)

 

4ο εξάμηνο

ü Καθαρισμός του ξηραντή και των φίλτρων (εξωτερικά).

ü Έλεγχος καλής λειτουργίας του ξηραντή.

ü Έλεγχος ύπαρξης διαρροών και αποκατάσταση αυτών.

ü Έλεγχος καλής λειτουργίας του ηλεκτρικού-ηλεκτρονικού συστήματος εναλλαγής των στηλών του ξηραντή.

ü Έλεγχος καλής λειτουργίας του συστήματος αναζωογόνησης των στηλών.

ü Έλεγχος καλής λειτουργίας των μανομέτρων και των σιγαστήρων του ξηραντή.

ü Έλεγχος καλής λειτουργίας και καθαρισμός των αυτομάτων βαλβίδων (φλοτέρ) εξαγωγής συμπυκνωμάτων των φίλτρων.

ü Μέτρηση παροχής αέρα καθαρισμού ξήρανσης.

ü Μέτρηση ποιότητας αέρα στην έξοδο του συστήματος (αναφέρεται σε μέτρηση σημείου δρόσου με έκδοση πιστοποιητικού)

 

  1. 3. Γεννήτρια αζώτου τύπου LCMS 12/1

Τύπος LCMS 12/1

1ο εξάμηνο

ü Έλεγχος καλής λειτουργίας

ü Προμήθεια και αντικατάσταση σέρβις κιτ 6 months.

ü Έλεγχος ύπαρξης διαρροών και αποκατάσταση αυτών.

ü Έλεγχος καλής λειτουργίας του ηλεκτρικού-ηλεκτρονικού συστήματος εναλλαγής των στηλών.

ü Έλεγχος καλής λειτουργίας του συστήματος αναζωογόνησης των στηλών.

ü Έλεγχος καλής λειτουργίας των μανομέτρων και των σιγαστήρων.

ü Μέτρηση παροχών αερίου εξόδου και αερίου καθαρισμού.

ü Μέτρηση ποσοστού οξυγόνου στην έξοδο του συστήματος (αναφέρεται σε μέτρηση ποσοστού υπολοίπου οξυγόνου με έκδοση πιστοποιητικού)

 

2ο εξάμηνο

ü Έλεγχος καλής λειτουργίας

ü Έλεγχος ύπαρξης διαρροών και αποκατάσταση αυτών.

ü Έλεγχος καλής λειτουργίας του ηλεκτρικού-ηλεκτρονικού συστήματος εναλλαγής των στηλών.

ü Έλεγχος καλής λειτουργίας του συστήματος αναζωογόνησης των στηλών.

ü Έλεγχος καλής λειτουργίας των μανομέτρων και των σιγαστήρων.

ü Μέτρηση παροχών αερίου εξόδου και αερίου καθαρισμού.

ü Μέτρηση ποσοστού οξυγόνου στην έξοδο του συστήματος (αναφέρεται σε μέτρηση ποσοστού υπολοίπου οξυγόνου με έκδοση πιστοποιητικού)

 

3ο εξάμηνο

ü Έλεγχος καλής λειτουργίας

ü Προμήθεια και αντικατάσταση σέρβις κιτ 6 months.

ü Έλεγχος ύπαρξης διαρροών και αποκατάσταση αυτών.

ü Έλεγχος καλής λειτουργίας του ηλεκτρικού-ηλεκτρονικού συστήματος εναλλαγής των στηλών.

ü Έλεγχος καλής λειτουργίας του συστήματος αναζωογόνησης των στηλών.

ü Έλεγχος καλής λειτουργίας των μανομέτρων και των σιγαστήρων.

ü

ü Μέτρηση παροχών αερίου εξόδου και αερίου καθαρισμού.

ü Μέτρηση ποσοστού οξυγόνου στην έξοδο του συστήματος (αναφέρεται σε μέτρηση ποσοστού υπολοίπου οξυγόνου με έκδοση πιστοποιητικού)

 

4ο εξάμηνο

ü Έλεγχος καλής λειτουργίας

ü Έλεγχος ύπαρξης διαρροών και αποκατάσταση αυτών.

ü Έλεγχος καλής λειτουργίας του ηλεκτρικού-ηλεκτρονικού συστήματος εναλλαγής των στηλών.

ü Έλεγχος καλής λειτουργίας του συστήματος αναζωογόνησης των στηλών.

ü Έλεγχος καλής λειτουργίας των μανομέτρων και των σιγαστήρων.

ü Μέτρηση παροχών αερίου εξόδου και αερίου καθαρισμού.

ü Μέτρηση ποσοστού οξυγόνου στην έξοδο του συστήματος (αναφέρεται σε μέτρηση ποσοστού υπολοίπου οξυγόνου με έκδοση πιστοποιητικού)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210.6834021 έως 20.10.2016.Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 480/5546.

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ