ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι, 6/04/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών αγοράς μηχανήματος φυσικοθεραπείας για την κάλυψη των αναγκών του φυσικοθεραπευτηρίου του Ο.Α.Κ.Α., σύμφωνα με την αρ. 173/3631 εισήγηση του τμήματος ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, έως 20/04/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» καλεί τους ενδιαφερομένους όπως υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια- αγορά ενός μηχανήματος φυσικοθεραπείας διασταυρούμενων-διαδυναμικών με ηλεκτρόδια αντλίας , σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 173/3631 εισήγηση του τμήματος ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ του κέντρου ΕΚΑΕ του Ο.Α.Κ.Α. μέχρι 20/04/2016.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Ο.Α.Κ.Α. στο fax 210 6834021, μέχρι 20/04/2016 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 173/3631.

Το Ο.Α.Κ.Α. υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν. 4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210 6868139.

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ