ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι, 3/02/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την ασφάλιση του κλαρκ του τμήματος ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Α.Κ.Α. για το έτος 2016, σύμφωνα με την αρ. 14/5643 εισήγηση του τμήματος, έως 18/02/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» καλεί τους ενδιαφερομένους όπως υποβάλουν προσφορές για την ασφάλιση ενός κλάρκ του τμήματος ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Α.Κ.Α. για το έτος 2016, με αριθμ. ΜΕ 112712.-

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Ο.Α.Κ.Α. στο fax 210 6834021, μέχρι 18/02/2016 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 14/5643.

Το Ο.Α.Κ.Α. υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν. 4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210 6868089.

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ