ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 24.02.2014

Α.Π.: 185/9583

 

 

ΑΔΑΜ:14PROC001870315

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Αντιδραστηρίων, για το εργαστήριο του DOPING(εισηγ. 9583. έως 03.03.2014)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω αντιδραστηρίων, για την επιβεβαιωτική διαδικασία ανίχνευσης ΕPO σε άλογα, από το εργαστήριο του DOPING :

  • 8 τεμ. Immulite EPO kit (cod. LKEPN1).
  • 4 τεμ. Immulite EPO Control (cod. LEPCM).

(τα παραπάνω πρέπει να είναι αποκλειστικά του οίκου IMMULITE).

Η προμήθεια αφορά την κάλυψη των αναγκών του εργαστηρίου για το 2014 και η παράδοση θα γίνει μετά από επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα του ΟΑΚΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 03.03.2014.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 185/9583.

Πληροφορίες κ. Ν. Καστόρας τηλ. 210-6868076

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ