ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                Αναρτητέο στο ΚΗΜΔΗΣ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                και Αναρτητέο στην Ιστοσελίδα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Νιωτάκη Δώρα                                               Μαρούσι,       9/11/ 2022

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                 Αριθμ.Πρωτ.:  698/1574

                                                                                      22PROC011570905

        ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

                    ΚΟΙΝ: Τμήμα Η-Μ Εγκαταστάσεων       

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την  λειτουργική αποκατάσταση αυτομάτου λειτουργίας BMS του αρδευτικού μηχανοστασίου ΤP4 των εγκαταστάσεων ΟΑΚΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού 6.590,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων (εισηγ.1574 /6.9.2022)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προτίθεται να αναθέσει τις εργασίες και την προμήθεια υλικών αποκατάστασης αυτομάτου λειτουργίας BMS του αρδευτικού μηχανοστασίου ΤP4, σε εξωτερικό ανάδοχο σύμφωνα με σύμφωνα με:

  • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ

               και 2014/25/ΕΕ).

  • Το υπ’αρ.22REQ011567415 2022-11-09 εγκεκριμένο αίτημα δαπάνης.
  • Τον ΑΔΑ 746/9ΩΖ6469Η3Π-ΨΧΡ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

   Σύμφωνα με την κάτωθι περιγραφή εργασιών :

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ- ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤ. ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΡΟΥΠΟΛ. ΤΙΜΗ
  Λειτουργική αποκατάσταση αυτομάτου λειτουργίας BMS του αρδευτικού μηχανοστασίου ΤΡ4 των εγκαταστάσεων Ο.Α.Κ.Α.

Περιλαμβάνει:

     
1 Αποκατάσταση λειτουργίας προγραμματιζόμενου Ελεγκτή BMS (3DI/4AI/2AO/7DO) 3 Τεμάχιο 1.995,00
2 Αποκατάσταση λειτουργίας προγραμματιζόμενου ελεγκτή BMS EYR203 (13DI/6DO) 1 Τεμάχιο 816,00
3 Αποκατάσταση λειτουργίας Novanet πλακέτα BMS EYR203 (13DI/6DO) 1 Τεμάχιο 279,00
4 Υλικά λειτουργίας αποκατάστασης στους υφιστάμενους πίνακες αυτοματισμού 1 Τεμάχιο 800,00
5 Υπηρεσίες επίβλεψης αποκατάστασης πινάκων αυτοματισμού, επαναπρογραμματισμού και επανένταξης της κανονικής λειτουργίας για τις ανάγκες αυτομάτου ελέγχου BMS του  αντλητικού-αρδευτικού μηχανοστασίου ΤΡ4 1 Τεμάχιο 2.700,00

 

 

 

Eιδικοί Όροι :

 

  1. Να  είναι όλοι οι εργαζόμενοι ασφαλισμένοι.

 

  1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος  σε όλη τη διάρκεια των εργασιών να λαμβάνει και να τηρεί όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από την νομοθεσία  για τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια των εργαζομένων και  επισκεπτών για την πρόληψη  ατυχημάτων και  υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα  ήθελε προκληθεί  εξαιτίας  παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ.159/99).

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα ευρώ (€6.590,00), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι 8.171,60 με ΦΠΑ)

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Υποβολή Προσφοράς:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν τις  οικονομικές προσφορές ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 21.11.2022 και ώρα 14:00. Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ο αρ. εισήγησης : 698/1574. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν δημόσια στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο)  την επόμενη εργάσιμη 22/11/2022  ημέρα Τρίτη και  ώρα 10.00πμ.

Για την πληρωμή τιμολογίων απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών. Προσφορές για τμήματα των εργασιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

Πληροφορίες:                                                                                                 

Για οποιαδήποτε πληροφορία επι του αντικειμένου των εργασιών  στο  τηλ. 210  6834762 Κος Γρ. Μεταξάς.

 

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ