ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Καστόρας Νικόλαος                                 Μαρούσι,13/09/2022

                                                                                                 Αριθμ.Πρωτ,600/0585                                     ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                         

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 

                                                                                         

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια α) κλειδαριές με κλειδί 5 τεμάχια β) κλειδαριές θυρών αλουμινίου 4 τεμάχια, σύμφωνα  με τις εισηγήσεις του τμήματος Αθλητικών Χώρων (αρ. εισηγ, 600/0585/06/09/2022)

 

                                                                                                 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές με σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν εως την 19/09/2022 και μέχρι ώρα 14:00 μ.μ. Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 600/0585. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1.500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Πληροφορίες κ. K.Δαρτζέντα  Γεώργιο  210-6834565.

 

 

 

    

                                                            Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Καστόρας Νικόλαος