ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                             

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                          Ανάρτητεο Διαδίκτυο

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας                                                                 Μαρούσι, 28/07/2022

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντώνιος Μιχαλόπουλος                                            Αριθμ. Πρωτ. : 158/3630

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                               

      

                                                                                                                                            

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                           

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την

«Προμήθεια και Μεταφορά Πλαστικών Στηθαίων τύπου New Jersey» , σύμφωνα με την με αρ. 158/3630 εισήγηση του τμήματος Δομικών Έργων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής προϋπολογισμού 1.480,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (CPVS: 34928300-1 Στηθαία Ασφαλείας), καταληκτική ημερομηνία προσφορών  έως 08/08/2022,

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί  την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια και Μεταφορά πλαστικών στηθαίων τύπου New Jersey για τον χώρο του Parking έξω από το Κολυμβητήριο του Ο.Α.Κ.Α.

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με:

  • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Το υπ’αρ.22RΕQ010184970, 11/03/2022 εγκεκριμένο αίτημα δαπάνης.
  • Την υπ’αρ. πρωτ. 25/1519,  08/03/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΘ5Η469Η3Π-ΙΜΑ).

 

 

 

Αντικείμενο της Προμήθειας:

Αντικείμενο της Προμήθειας είναι η  αγορά εικοσιέξι (26) πλαστικών στηθαίων τύπου Jersey για την διευθέτηση των Οχημάτων στο Parking του Κολυμβητηρίου.

 

 

Χρονοδιάγραμμα:

Η Προμήθεια των στηθαίων πρόκειται να ολοκληρωθεί εντός 20 ημερών μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών και την επιλογή του Αναδόχου.

 

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός της Προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των χιλίων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ(1.480,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι 1.835,20€ με ΦΠΑ).

 

Η καταβολή του τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την επί μέρους παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Υποβολή Προσφοράς:

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 08/08/2022 ώρα 14:30. Το άνοιγμα των φακέλων θα γίνει δημόσια την επόμενη εργάσιμη ημέρα (09.08.2022 ώρα 10:00, στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο)). Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ο αριθμός εισήγησης 158/3630.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο της Προμήθειας. Προσφορές για τμήματα της Προμήθειας απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

 

 

Πληροφορίες:                                                                                

Για οποιαδήποτε πληροφορία επί της Προμήθειας (κυρία Μαλανδράκη Ελένη, τηλέφωνο 210 – 68 34 773).

 

 

                                                                                                            Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Νικολαος καστορασ

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 3630

(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΟΔΩΝ)

 

 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αναφέρεται στην προμήθεια και την μεταφορά 26   πλαστικών στηθαίων  οδών τύπου New Jersey, για την  διευθέτηση της κυκλοφορίας οχημάτων εντός του Ολυμπιακού Σταδίου,  με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

  • Υλικό κατασκευής πολυεθυλαίνιο, μεγάλης αντοχής, με UV σταθεροποιητές για προστασία  από  τις   υπεριώδεις ακτινοβολίες.
  • Με ειδικές υποδοχές  στα πλάγια για την σύνδεση μεταξύ τους.
  • Με οπή  και  πώμα στο επάνω μέρος για την πλήρωση αυτών.
  • Διαστάσεις (μήκος Χ πλάτος Χ ύψος) 100 Χ 40 Χ 60 cm  και  βάρος 8 kg έκαστο.
  • Με δυνατότητα τοποθέτησης πινακίδων σήμανσης.
  • Το χρώμα στα 13 τεμάχια θα είναι κόκκινο και στα άλλα  13 τεμάχια λευκό.
  • Κατασκευασμένα σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές.

Τα στηθαία θα παραδοθούν σε χώρο εντός του Ολυμπιακού Σταδίου,  κατόπιν επικοινωνίας με την     τεχνική υπηρεσία (τηλ. 2106834773).

 

 

Ελένη Μαλανδράκη