ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                               

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                           Μαρούσι,7 Ιουνίου 2022    

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Καστόρας Νικόλαος                                  

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                      Αριθμ.Πρωτ.: 431/15083

                                                                               

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους        22PROC010712451                   

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης                                                            

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την  ετήσια συντήρηση των πυροσβεστικών συγκροτημάτων του ΟΑΚΑ ,  του τμήματος  Η-Μ Εγκαταστάσεων (εισηγ, 15083 έως 20.06.22). Προϋπολογισμός :7.000,00€ πλέον ΦΠΑ

 

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την  συντήρηση πυροσβεστικών συγκροτημάτων του ΟΑΚΑ για ένα χρόνο . Συγκεκριμένα πρόκειται για τα πυροσβεστικά συγκροτήματα του κολυμβητηρίου και του Κεντρικού Σταδίου  σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις του αρμόδιου τμήματος  όπως επισυνάπτονται     :

                       

 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ  ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ  Ο.Α.Κ.Α.

 

Κεφάλαιο 1: Τεχνικές  προδιαγραφές συντήρησης Πυροσβεστικού  Συγκροτήματος.

     

 

            Οι παρακάτω προδιαγραφές, αποτελούν την ελάχιστη απαίτηση για κάθε πυροσβεστικό συγκρότημα.  Σε κάθε περίπτωση οι αναγκαίες εργασίες και οι τεχνικές απαιτήσεις, καθορίζονται από τις οδηγίες του κατασκευαστή.                                                 

 

 1. Διενέργεια με ειδικευμένα συνεργεία τεσσάρων (4) “τεχνικών επιθεωρήσεων” ετησίως, δηλαδή μια (1) κάθε τρίμηνο, με αντίστοιχη σύνταξη «αναφοράς εργασιών ελέγχου ετοιμότητας» προς την τεχνική υπηρεσία του ΟΑΚΑ. Οι εργασίες και οι έλεγχοι για την καλή λειτουργία των πυροσβεστικών συγκροτημάτων θα περιλαμβάνουν κατ΄ ελάχιστο:
 2. Έλεγχο λειτουργίας των πιεζοστατών και των αντίστοιχων ηλεκτρικών εντολών τους. Έλεγχο πίεσης δικτύου και σωληνώσεων.
 3. Έλεγχο των ηλεκτρικών αντλιών και των ηλεκτροκινητήρων τους.
 • Εκκίνηση κύριας ηλεκτρομηχανής και βοηθητικής jockey.
 • Έλεγχος στεγανών της αντλίας για τυχόν διαρροές.
 1. Έλεγχο των πετρελαιοκίνητων αντλιών και των πετρελαιοκινητήρων τους.
 • Έλεγχος στάθμης λαδιού.
 • Εκκίνηση πετρελαιοκινητήρα.
 • Έλεγχος μίζας.
 • Έλεγχος διαρροής λαδιών.
 • Έλεγχος στεγανών της αντλίας για τυχόν διαρροές.
 1. Έλεγχο των μπαταριών (αυτόματη φόρτιση, εκφόρτιση, υγρά κλπ).
 2. Έλεγχο πιεστικών δοχείων (συμπλήρωση αέρα, αυτοματισμοί κλπ).
 3. Έλεγχο πίνακα αυτοματισμών των αντλιών καθώς και του αυτοματισμού πλήρωσης της δεξαμενής.
 4. Έλεγχος συλλεκτών αναρρόφησης και κατάθλιψης, μανομέτρων, δικλείδων, φλοτεροδιακοπτών, συνδέσεων κλπ
 5. Δοκιμαστική λειτουργία σε αυτόματη και χειροκίνητη ενεργοποίηση
 6. Σε μια από τις παραπάνω επιθεωρήσεις (κάθε δώδεκα μήνες για το αντίστοιχο συγκρότημα ή με το πέρας των ωρών λειτουργίας που οι τεχνικές οδηγίες προσδιορίζουν) θα πραγματοποιείται «προληπτική συντήρηση». Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω:
 7. Έλεγχος των αντλιών και των κινητήρων τους, έλεγχος των στεγανών για τυχόν       διαρροές,
 8. Έλεγχος των πιεστικών δοχείων,
 9. Συντήρηση του ηλεκτρολογικού μέρους του συγκροτήματος με καθαρισμό, συσφίξεις όλων των συνδέσεων καλωδίων κλπ.,
 10. Αντικατάσταση φίλτρου αέρα,
 11. Αντικατάσταση φίλτρων πετρελαίου και λαδιού,
 12. Αντικατάσταση υγρών και ελαίου,
 13. Έλεγχος του αυτοματισμού συνολικά (αντλιών και δεξαμενής κλπ).
 14. Εσωτερικός καθαρισμός αντλιών.

Τα ανταλλακτικά και τα αναλώσιμα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών κοστολογούνται στον πίνακα 2 στην αντίστοιχη στήλη, περιλαμβάνουν το σύνολο των αναλωσίμων που απαιτούνται για την διενέργεια των τεχνικών επιθεωρήσεων και της προληπτικής συντήρησης. Επομένως το κόστος τους περιλαμβάνεται στο ποσό Α της οικονομικής προσφοράς και δεν προβλέπεται μεταβολή κατά την διάρκεια της σύμβασης συντήρησης.

Γενικά ότι απαιτείται στην βάση μια προληπτικής συντήρησης. Θα πραγματοποιούνται επίσης όλες οι επιπλέον των παραπάνω εργασίες που οι τεχνικές οδηγίες των συγκροτημάτων  προσδιορίζουν και γενικά η καλή λειτουργία του πυροσβεστικού συγκροτήματος επιβάλλει.

 1. Σε κάθε προγραμματισμένη επίσκεψη πρέπει να πραγματοποιείται δοκιμαστική λειτουργία του πυροσβεστικού παρουσία του προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ο.Α.Κ.Α.
 2. Στο τέλος κάθε προγραμματισμένης επίσκεψης θα πρέπει τα Πυροσβεστικά συγκροτήματα να παραδίδονται σε κανονική λειτουργία και έτοιμα να λειτουργήσουν σε περίπτωση ανάγκης. Αν αυτό δεν είναι δυνατό και κατά την τεχνική επιθεώρηση διαπιστωθούν προβλήματα θα πρέπει εντός 24ωρών να δοθεί από την συντηρήτρια εγγράφως αναλυτική περιγραφή του προβλήματος, τεχνική περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για την επίλυση του, αναλυτικές προδιαγραφές των υλικών και εξαρτημάτων που απαιτούνται ώστε το τμήμα προμηθειών του Ο.Α.Κ.Α. να τα αναζητήσει στην αγορά και οικονομική προσφορά για την αποκατάσταση του προβλήματος. Οι εργασίες αποκατάστασης της βλάβης θα χρεώνονται με βάση το πόσο “ωριαίας χρέωσης” της αρχικής οικονομικής προσφοράς και θα αναφέρονται ξεχωριστά στην οικονομική προσφορά για την αποκατάσταση της βλάβης.
 3. Σε περίπτωση που η βλάβη αφορά τα συστήματα των παραγράφων 1.4 και 1.6 αντικαθίστανται άμεσα και χρεώνονται βάση του αντίστοιχου τιμοκαταλόγου που δόθηκε στην αρχική προσφορά. Στην περίπτωση αυτή η εργασία επισκευής και αποκατάστασης της καλής λειτουργίας του Πυροσβεστικού συγκροτήματος δεν χρεώνεται επιπλέον. Όσο αφορά ηλεκτρολογικά υλικά αυτά αντικαθίστανται άμεσα και χρεώνονται βάση του αντίστοιχου τιμολογίου (εταιρειών ABB, Schneider, Legrand, Hayer, Siemens) με 20% έκπτωση.
 4. Άμεση ανταπόκριση εντός 3 ωρών για αποκατάσταση βλάβης από ειδικευμένο συνεργείο 365 ημέρες το χρόνο, και για όλο το 24ωρο.Το ποσό της ωριαίας χρέωσης πρέπει να ορισθεί στην προσφορά του αναδόχου και θα συνεκτιμηθεί στο συνολικό κόστος.
 5. Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης το Ο.Α.Κ.Α. μπορεί εγγράφως να ζητήσει την αποκατάσταση της λειτουργίας ενός Πυροσβεστικού συγκροτήματος εντός το πολύ 48 ωρών. Στην περίπτωση αυτή το κόστος της αποκατάστασης θα προκύψει απολογιστικά βάση της ωριαίας χρέωσης της προσφοράς και του κόστους των υλικών που θα απαιτηθούν. Σε περίπτωση αδυναμίας του αναδόχου να αποκαταστήσει την εφεδρική πηγή της εγκατάστασης εντός του παραπάνω χρόνου, ορίζεται ποινική ρήτρα 5% επί της ετήσιας αμοιβής για το Πυροσβεστικό συγκρότημα για κάθε 24ωρο καθυστέρησης. Η ποινική ρήτρα θα δίδεται στο Ο.Α.Κ.Α. ως έκπτωση επί του αμέσως επόμενου τιμολογίου πληρωμής του συμβολαίου. Οι απαραίτητες εργασίες θα γίνονται στον τόπο εγκατάστασης του Πυροσβεστικού συγκροτήματος εκτός από εκείνες που απαιτούν μεταφορά εξαρτημάτων στο συνεργείο του αναδόχου. Η αποκατάσταση της λειτουργίας του Πυροσβεστικού συγκροτήματος μπορεί να γίνει και με προσκόμιση άλλου Πυροσβεστικά συγκροτήματα.
 6. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν τιμοκατάλογο εξαρτημάτων (spare parts)για κάθε Πυροσβεστικό συγκρότημα. Ο ανάδοχος στην περίπτωση βλαβών πρέπει να κάνει την οικονομική του προσφορά βάση αυτού του τιμοκαταλόγου. Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι καλής ποιότητας και σε κάθε περίπτωση συμβατά και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κάθε Πυροσβεστικού συγκροτήματος.
 7. Παροχή 24ωρης τηλεφωνικής υποστήριξης για τεχνικές οδηγίες από Δευτέρα έως Κυριακή μη εξαιρουμένων των επίσημων αργιών.
 8. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος σε παροχή έγγραφης προσφοράς για το κόστος αποκατάστασης κάθε βλάβης.

 

 

Τα πυροσβεστικά συγκροτήματα που θα περιλαμβάνονται στο ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης είναι:

                             Πίνακας 1: Πυροσβεστικά συγκροτήματα.   

Α/Α Χώρος Ηλεκτροκίνητη Αντλία Πετρελαιοκίνητη Αντλία Αντλία Jockey
1 Κεντρικό Στάδιο Marco Pumps Βαλιάδης
95m3/H 80m
Marco Pumps VM Motori Marco Pumps Nicolini DAB
2 Κλειστό Κολυμβητήριο Dracos Polemis ΒΗΛΜΑ
160m3/H 123m
Dracos Polemis Deutz Dracos Polemis Lowara

 

 

 

Κεφάλαιο 2: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ

 

 

      Οι υποψήφιοι ανάδοχοι συντήρησης των Η/Ζ και των Πυροσβεστικών Συγκροτημάτων του Ο.Α.Κ.Α., για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά (ταξινομημένα και με την σειρά που αναφέρονται) :

 

 1. Υπεύθυνη δήλωση ότι επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις την συντήρηση των οποίων πρόκειται να αναλάβουν και ότι έλαβαν γνώση των όρων που διέπουν τον διαγωνισμό και αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης .
 2. Λίστα του προσωπικού και υπεύθυνη δήλωση ότι όλα τα άτομα που πρόκειται να απασχοληθούν στο έργο θα είναι ασφαλισμένα στους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς και ότι διαθέτουν τις απαραίτητες επαγγελματικές άδειες (ρητή αναφορά για κάθε εργαζόμενο της συγκεκριμένης άδειας).
 3. Θα πρέπει να προσδιοριστεί σαφώς ο επιβλέπων Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τις εργασίες συντήρησης εκ μέρους του αναδόχου και να δοθεί η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. 
 4. Πλήρη στοιχεία για την παρουσίαση της φυσιογνωμίας του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, με τις διαχρονικές του δραστηριότητες και γενικά ό,τι θεωρείται χρήσιμο για τη διαμόρφωση σαφούς αντίληψης περί της επιχειρηματικής του δραστηριότητας.
 5. Κατάλογο των πετρελαιοκίνητων μηχανών των οποίων έχουν αναλάβει τη συντήρηση (εφ’ άπαξ ή ετήσια) τα τελευταία 5 χρόνια.  Ο κατάλογος θα επιβεβαιώνεται από έγγραφες βεβαιώσεις από τους υπεύθυνους των εγκαταστάσεων αυτών, απ’ όπου θα προκύπτει η καλή εκτέλεση της εργασίας.  Στην κατάσταση και στις βεβαιώσεις θα αναφέρονται με σαφήνεια, το χρονικό διάστημα της εργασίας, καθώς και τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό συντήρηση μηχανών και κυρίως η ονομαστική ισχύς.

Προσφορές χωρίς την προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών, απορρίπτονται από την Επιτροπή του Διαγωνισμού ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

 

Αξιολόγηση Προσφορών.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα λάβει υπόψη κατά 80% την οικονομική προσφορά και κατά 20% την εμπειρία της εταιρείας στη συντήρηση HZ και αντίστοιχων μηχανών.  Η εμπειρία θα αξιολογηθεί με βάση το πελατολόγιο, όπως προκύπτει από τις βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης που θα προσκομιστούν σύμφωνα με το σημείο 5 του παρόντος κεφαλαίου.

Συγκεκριμένα η τελική βαθμολογία θα προκύπτει ως εξής:

 • Η βαθμολογία που αφορά την εμπειρία θα προκύψει με την βαθμολογήσει με 100 της εταιρείας που θα εμφανίσει το μεγαλύτερο άθροισμα ισχύος των προς συντήρηση πετρελαιοκινητήρων του καταλόγου της παραγράφου 5 του παρόντος κεφαλαίου και με αναλογική βαθμολόγηση όλων των υπολοίπων συμμετεχόντων με βάση και πάλι το άθροισμα της ισχύος. Η προκύπτουσα βαθμολογία θα είναι η Β1.
 • Η βαθμολογία που αφορά την οικονομική προσφορά θα προκύπτει με την βαθμολόγηση με 100 της εταιρείας με την μικρότερη οικονομική προσφορά και βαθμολόγηση αντιστρόφως ανάλογα των υπολοίπων συμμετεχόντων με βάση συνολικό ποσό της οικονομικής τους προσφοράς. Η προκύπτουσα βαθμολογία θα είναι η Β2.
 • Η συνολική βαθμολογία θα προκύπτει τελικά από τον τύπο Β=0,2xΒ1 + 0,8xΒ2. Η εταιρεία που θα έχει την μεγαλύτερη βαθμολογία θα είναι ο ανάδοχος του έργου εφόσον πληρεί και όλες τις υπόλοιπες απαιτήσεις του διαγωνισμού.

 

Οικονομική Προσφορά.

Η οικονομική προσφορά αφορά το ετήσιο κόστος συντήρησης και την ωριαία χρέωση. Πρέπει να περιλαμβάνει συμπληρωμένο τον επισυναπτόμενο πίνακα 2 από τον οποίο προκύπτει το συνολικό κόστος.

Στα αναλώσιμα υλικά περιλαμβάνονται αυτά που αναφέρονται στις παραγράφους του κεφαλαίου 1 και για τα οποία πρέπει να δοθεί αναλυτικός τιμοκατάλογος (σε διαφορετική περίπτωση απορρίπτεται η προσφορά).

Το τελικό ποσό που θα αξιολογηθεί οικονομικά προκύπτει από τον τύπο :  Α+60Β

Όπου   Α: σύνολο πίνακα 2

            Β: ωριαία χρέωση

Επισημάνσεις :

 1. Στην οικονομική προσφορά ( ποσό Α) περιλαμβάνονται και 10 ώρες επισκευής βλαβών χωρίς χρέωση.
 2. Το Ο.Α.Κ.Α. μπορεί να χρησιμοποιήσει το σύνολο ή μέρος των 60 επιπλέον ωρών, με την έγγραφη έγκριση της τεχνικής υπηρεσίας του Ο.Α.Κ.Α. Σε περίπτωση που απαιτηθούν περισσότερες ώρες εργασίας θα πρέπει να υπάρξει έγκριση βάση της διαδικασίας προμηθειών του Ο.Α.Κ.Α.
 3. Στην οικονομική προσφορά πρέπει να περιλαμβάνεται επίσης με ποινή αποκλεισμού ο αναλυτικός τιμοκατάλογος εξαρτημάτων και αναλωσίμων της παραγράφου 8 του κεφαλαίου 1 και 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 4
                                                                                        Πίνακας 2 : Οικονομική προσφορά
  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
        Ηλεκτροκίνητη Αντλία Πετρελαιοκίνητη Αντλία Αντλία Jockey Τεχνικές επιθεωρήσεις 3 ανά έτος Προληπτική συντήρηση 1 ανά έτος  Μπαταρίες & Αντικατάσταση Αναλώσιμα Ανταλλακτικά Σύνολο ετησίως
Πυροσβεστικά συγκροτήματα

 

1   Κεντρικό Στάδιο Marco Pumps Βαλιάδης
95m3/H 80m
Marco Pumps VM Motori Marco Pumps Nicolini DAB          
2   Κλειστό Κολυμβητήριο Dracos Polemis ΒΗΛΜΑ
160m3/H 123m
Dracos Polemis Deutz Dracos Polemis Lowara          
                     
                                                                                                                                                                                                                                        ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟ Α

 

 

            Ωριαία χρέωση : Β (συνεργείου 2 κατάλληλων τεχνικών)

Τελικό ποσό : Α + 60B

 

               

 

 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις κλειστές  οικονομικές τους προσφορές στο τμήμα Προμηθειών ή στο Γραφείο Πρωτοκόλλου έως 20.06.2022 μέχρι της 14.30 μμ. Το άνοιγμα  των φακέλων θα γίνει την 21-06-2022 στις 11.00πμ.  Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 431/15083.

Προϋπολογισμός :7.000,00€ πλέον ΦΠΑ . Πληροφορίες κ. Γ. Μεταξάς   τηλ. 210-6868451

 

    

                                                            O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Καστόρας Νικόλαος