ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                          Αναρτητέο στο Διαδίκτυοο            

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                    Κ                             Μαρούσι, 08 Ιουνίου 2022ΜΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                                  Αριθμ.Πρωτ.: 317/1763

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                                                                                                  

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                     20PROC006941414

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής  τεχνικο-οικονομικών προσφορών για την κατασκευή και τοποθέτηση ειδικής μεταλλικής πινακίδας πληροφοριών στο Κολυμβητήριο, σύμφωνα με την με αρ. 317/1763 εισήγηση του τμήματος Δομικών Έργων ( ημερομηνία υποβολής έως 17/06/2022), προϋπολογισμού 1.700,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (CPVS: 34928472-7 Στύλοι πινακίδων σήμανσης).

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί  την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή και τοποθέτηση ειδικής μεταλλικής πινακίδας πληροφοριών στο Κολυμβητήριο του Ο.Α.Κ.Α.

Τεχνικές προδιαγραφές

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση μιας πληροφοριακής πινακίδας  για την σήμανση χώρων στο Κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ.

Η πινακίδα  η οποία  θα είναι διπλής όψεως,  όμοια με τις υπάρχουσες πινακίδες στο χώρο, θα έχει  διαστάσεις ύψος 350 cm  και πλάτος  112 cm.  Θα  αποτελείται από μεταλλικό σκελετό από κοιλοδοκούς  με  επένδυση από φύλλα αλουμινίου πάχους 2mm και etalbont πάχους  5 mm.

Η φιλοτέχνηση θα γίνει από μεμβράνες αυτοκόλλητες υψηλών προδιαγραφών και στις οποίες θα γίνει εκτύπωση του λογότυπου ΟΑΚΑ.

Για την  προβολή των χρηστών της εγκατάστασης  θα τοποθετηθούν στην πινακίδα  προφίλ από  αλουμίνιο τα οποία θα δημιουργούν στην κάθε πλευρά  επτά  θέσεις για να τοποθετηθούν συρταρωτά τα λογότυπα / ονόματα των χρηστών.

       
       
 

ΕΙΔΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ

  1. Για την εκτίμηση και κοστολόγηση  του έργου  είναι απαραίτητο   να γίνει  επίσκεψη των ενδιαφερομένων  στο  χώρο  (κατόπιν ραντεβού με  την Τεχνική Υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106834773), προκειμένου να λάβουν γνώση της υφιστάμενης πινακίδας και του  τρόπου κατασκευής αυτής.
  2. Ο Ανάδοχος θα πρέπει  για  τα χρησιμοποιούμενα υλικά της πινακίδας  να προσκομίσει εγγύηση της κατασκευάστριας εταιρείας ως προς την αντοχή και την διάρκεια ζωής αυτών.
  3. Το κατ΄αποκοπή τίμημα  της προσφοράς θα  περιλαμβάνει την  κατασκευή,  την  μεταφορά  και την  τοποθέτηση της πινακίδας στο χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.   

Πληροφορίες, στην τεχνική υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106834773 κα Μαλανδράκη Ελένη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις τεχνικο-οικονομικές τους προσφορές σε κλειστό φάκελο στο Τμήμα Πρωτοκόλλου έως την 17/06/2022 ώρα 14:30. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στο Τμήμα Προμηθειών την 20/06/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 317/1763.

 

 

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                                                                                                                         ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΤΟΡΑΣ