ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μαρούσι,7 Ιουνίου 2022
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Καστόρας Νικόλαος
ΤΗΛ : 210-6834569
Αριθμ.Πρωτ.: 421/1559
22PROC010737909
ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Ανάρτηση στην ιστοσελίδα
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την τρίμηνη συντήρηση των Λεβήτων -καυστήρων του ΟΑΚΑ , του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων (εισηγ, 1559 έως 24.06.22). Προϋπολογισμός :25.000,00€ πλέον ΦΠΑ

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την συντήρηση των Λεβήτων -καυστήρων του ΟΑΚΑ για (3)τρεις μήνες ,σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις του αρμόδιου τμήματος όπως επισυνάπτονται :

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ Ο.ΑΚ.Α. ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Εισαγωγή

Οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών που θα πραγματοποιεί ο ανάδοχος στις εγκαταστάσεις του Ο.Α.Κ.Α. θα είναι σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία και θα ακολουθεί όλους τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.
Θα λαμβάνονται δε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων του αναδόχου, όσο και των εργαζομένων του Ο.Α.Κ.Α.
Με την υπογραφή της σύμβασης θα δηλώνεται και ο υπεύθυνος τεχνικός ασφαλείας του αναδόχου.

Α.- ΛΕΒΗΤΕΣ – ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ

Παρακάτω περιγράφονται όλες εκείνες οι εργασίες που θα πρέπει να εκτελούνται από τον Ανάδοχο προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη, ασφαλής και οικονομική λειτουργία των λεβητοστασίων που περιγράφονται παρακάτω.
Στο λεβητοστάσιο του Κολυμβητηρίου βρίσκονται εγκατεστημένοι έξι (6) χαλύβδινοι λέβητες θερμού νερού της εταιρείας ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ , ισχύος 2.680.000 kcal/h ο καθένας, κατασκευής 1991 και έξι (6) καυστήρες διπλού καυσίμου (πετρελαίου – αερίου) της εταιρίας RIELLO GI/ENNE 3000 TYPE 682TI CODE 3488758. Συνολική εγκατεστημένη θερμική ισχύς : 16.080.000 kcal/h. Η λειτουργία των καυστήρων γίνεται κυρίως με καύση φυσικού αερίου και δευτερευόντως με καύση ελαφρού πετρελαίου όταν δημιουργηθεί πρόβλημα στην παροχή φυσικού αερίου.

1. ΛΕΒΗΤΕΣ

1.1. ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΑΥΣΗΣ
Τα παρακάτω ισχύουν για τους λέβητες που είναι εγκατεστημένοι στο λεβητοστάσιο του Κολυμβητηρίου:

Εργασίες προληπτικής συντήρησης (μία φορά)

Στις εργασίες προληπτικής συντήρησης των λεβήτων που θα πραγματοποιηθούν στην αρχή της σύμβασης, περιλαμβάνονται:

 Καθαρισμός / εκκαπνισμός του θαλάμου καύσης .
Θα πρέπει με τη βοήθεια μηχανικών μέσων (συρματόβουρτσες κτλ) και απορροφητικής σκούπας να καθαριστούν όλες οι επιφάνειες του θαλάμου καύσης από την αιθάλη και από τα στερεά κατάλοιπα της καύσης του πετρελαίου.
 Καθαρισμός / εκκαπνισμός των φλογοαυλών.
Αφού αφαιρεθούν οι στροβιλιστές καυσαερίων από τους φλογοαυλούς , θα πρέπει να ακολουθήσει η ίδια διαδικασία μηχανικού καθαρισμού τους .
 Καθαρισμός των στροβιλιστών καυσαερίων.
Οι στροβιλιστές καυσαερίων , πριν επανατοποθετηθούν στους φλογοαυλούς θα πρέπει να απαλλαγούν από όλα τα κατάλοιπα της καύσης που φέρουν πάνω τους.
 Καθαρισμός / εκκαπνισμός του καπνοθαλάμου.
Οι καπνοθάλαμοι θα πρέπει να καθαριστούν από όλα τα κατάλοιπα της καύσης που είναι συσσωρευμένα στο εσωτερικό τους.
 Ελεγχος του εσωτερικού των λεβήτων για τυχόν σημεία διάβρωσης ή παραμόρφωσης.
 Έλεγχος και αποκατάσταση της πυρίμαχης επένδυσης της πόρτας.
Η πυρίμαχη επένδυση της πόρτας των λεβήτων θα πρέπει να ελεγχθεί για ρωγμές, σκασίματα, αποκολλήσεις υλικού κτλ. Εάν οι όποιες φθορές είναι επισκευάσιμες , αυτές θα επισκευαστούν με τη χρήση κατάλληλου πυρίμαχου υλικού (μαστίχα κτλ) αλλιώς θα πρέπει να αφαιρεθεί όλη η επένδυση (γκρέμισμα) και να τοποθετηθεί νέα από υλικά κατάλληλα για αυτή τη χρήση. Τα υλικά αυτά θα είναι της αποδοχής της τεχνικής υπηρεσίας του Ο.Α.Κ.Α. Η εκ νέου κατασκευή πόρτας δεν περιλαμβάνεται στο προσφερόμενο κόστος.
 Έλεγχος για διαρροή καυσαερίων από το λέβητα και αποκατάσταση αυτής.
Σε αυτή τη φάση ( πριν γίνει δοκιμή κανονικής λειτουργίας ) θα πρέπει να ελεγχθούν οπτικά όλα τα στεγανοποιητικά υλικά (σαλαμάστρες ύαλου κτλ) και εάν είναι σε κακή κατάσταση να αντικατασταθούν με νέα. Πάντως ο τελικός έλεγχος για διαρροές καυσαερίων από το φλογοθάλαμο και από τον καπνοθάλαμο θα πρέπει να γίνει με το λέβητα και τον καυστήρα σε πλήρη λειτουργία .
 Έλεγχος και αποκατάσταση της περιφερειακής μόνωσης .
Αφού αποτοποθετηθούν οι λαμαρίνες του εξωτερικού περιβλήματος των λεβήτων θα ελεγχθεί η κατάσταση της θερμικής μόνωσης του σώματος των λεβήτων και θα αποκατασταθούν όποιες ατέλειες διαπιστωθούν. Σ’ αυτή τη φάση θα πρέπει να ελεγχθεί και το σώμα του λέβητα για τυχόν φθορές λόγω σκουριάς ή παραμορφώσεις.
 Έλεγχος και αποκατάσταση του εξωτερικού περιβλήματος (σκουριές, οπές κτλ).
Το εξωτερικό περίβλημα των λεβήτων θα πρέπει να αντικατασταθεί με νέο εάν παρουσιάζει οπές που έχουν προκληθεί από σκουριά και να βαφεί με κατάλληλο χρώμα όπου απαιτείται (π.χ. σε σημεία που λόγω διαρροής καυσαερίων το υφιστάμενο χρώμα έχει υποστεί φθορά λόγω υψηλής θερμοκρασίας).

2. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ

Τα παρακάτω ισχύουν για τους καυστήρες που είναι εγκατεστημένοι στο λεβητοστάσιο του Κολυμβητηρίου .

2.1. Εργασίες προληπτικής συντήρησης (κάθε μήνα)

Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης των 8 καυστήρων θα πραγματοποιηθούν τρεις φορές στη διάρκεια της σύμβαση2ς – μία ανά μήνα και θα ακολουθείται η παρακάτω πορεία εργασιών :

 Απομόνωση του καυστήρα από την ηλεκτρική παροχή
 Απομόνωση του καυστήρα από την παροχή καυσίμου (πετρέλαιο, φ. αέριο)
 Καθαρισμός εξωτερικών επιφανειών καυστήρα
 Εξάρμωση του καυστήρα από το λέβητα
 Αποσύνδεση και καθαρισμός φλογοσωλήνα (μπούκα)
 Καθαρισμός διασκορπιστήρα αέρα
 Καθαρισμός ή αντικατάσταση αν απαιτείται των μπεκ
 Καθαρισμός των ηλεκτροδίων ανάφλεξης
 Καθαρισμός των καλωδίων υψηλής τάσης
 Καθαρισμός των μπεκοσωλήνων και της φλογοκεφαλής
 Καθαρισμός του φωτοκυττάρου ή του ιονιστή φλόγας
 Καθαρισμός φτερωτής αέρα
 Καθαρισμός φίλτρου αντλίας πετρελαίου και φίλτρου αερίου
 Σύσφιξη όλων των επαφών του ηλεκτρικού κυκλώματος του καυστήρα.
 Επανατοποθέτηση όλων των εξαρτημάτων και ρύθμιση της θέσεως αυτών
 Σύνδεση της ηλεκτρικής παροχής και της παροχής καυσίμου
 Θέση σε δοκιμαστική λειτουργία
 Έλεγχος για ασυνήθιστους θορύβους – κραδασμούς κ.τ.λ.
 Έλεγχος της αλληλουχίας των λειτουργιών που ελέγχονται από τον αυτόματο καύσης του καυστήρα.
 Έλεγχος για διαρροές καυσίμου.
 Ρυθμίσεις αντλιών, πρεσσοστατών και όλων των εξαρτημάτων για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία των καυστήρων

2.2. Μετρήσεις καυσαερίων

Μία φορά το μήνα και μετά το πέρας των εργασιών συντήρησης των καυστήρων του λεβητοστασίου θα πραγματοποιούνται οι μετρήσεις των εκπεμπόμενων καυσαερίων και η ρύθμιση του καυστήρα ώστε η λειτουργία του να είναι εντός των νομοθετημένων ορίων. Ενδεικτικά η πορεία που θα ακολουθηθεί θα είναι :

 Λήψη καυσαερίων από τον καπναγωγό
 Ρύθμιση αναλογίας αέρα – καυσίμου
 Επαναληπτική διαδικασία δειγματοληψίας καυσαερίων / ρύθμισης αναλογίας αέρα – καυσίμου, με σκοπό την εύρυθμη και εντός των ορίων του ΥΠΕΧΩΔΕ λειτουργία του συστήματος λέβητα – καυστήρα
 Καταγραφή των τελικών μετρήσεων καυσαερίων σε θεωρημένο από το ΥΠΕΧΩΔΕ τετράδιο.

Η λήψη των καυσαερίων, η μέτρηση των περιεκτικοτήτων CO2, CO, NOx, θερμοκρασίας καυσαερίων, θερμοκρασίας χώρου λεβητοστασίου, ελκυσμού, περίσσειας αέρα και ο υπολογισμός του βαθμού απόδοσης του συστήματος λέβητα – καυστήρα θα πρέπει να γίνεται με χρήση κατάλληλα βαθμονομημένου ηλεκτρονικού αναλυτή καυσαερίων.

3. ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 Καθαρισμός φίλτρου γραμμής τροφοδοσίας καυσίμου.
 Έλεγχος και αντικατάσταση αν απαιτείται των ευκάμπτων σωλήνων πετρελαίου.
 Έλεγχος ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων πετρελαίου.

4. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

4.1. Βαλβίδες ασφαλείας
Στους λέβητες είναι εγκατεστημένες ρυθμιζόμενες βαλβίδες ασφαλείας με ελατήριο. Οι βαλβίδες αυτές θα πρέπει να συντηρηθούν, να ρυθμιστούν ώστε να “ανοίγουν” στην επιθυμητή πίεση των 3 bar και να υποβληθούν σε δοκιμή. Εάν είναι αδύνατη η στεγανοποίηση ή η ρύθμιση κάποιας βαλβίδας, αυτή θα πρέπει να αντικατασταθεί με νέα.

4.2. Κλειστά δοχεία διαστολής
Στο λεβητοστάσιο βρίσκονται εγκατεστημένα Κλειστά Δοχεία Διαστολής. Στα δοχεία αυτά θα πρέπει να γίνει έλεγχος για διαβρώσεις, για την κατάσταση της μεμβράνης , για την πίεση που επικρατεί στο εσωτερικό τους και τη ρύθμιση αυτής με πλήρωση ή εκκένωση αέρα από τη βαλβίδα που διαθέτουν.

4.3. Αυτόματοι πλήρωσης
Οι αυτόματοι πλήρωσης που διαθέτουν οι λέβητες θα συντηρηθούν και θα ελεγχθούν ως προς την καλή λειτουργία τους.

5. ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ

Οι λέβητες φέρουν ηλεκτρολογικούς πίνακες με ενδεικτικά όργανα (θερμόμετρα, μανόμετρα), όργανα ρύθμισης (θερμοστάτες) και διακόπτες on/off. Οι πίνακες αυτοί θα πρέπει να ελεγχθούν για τη σωστή λειτουργία όλων των οργάνων τους, καθώς και για την κατάστασή τους. Εάν διαπιστωθεί ότι κάποιο όργανο (ενδεικτικό ή ρυθμιστικό) δεν λειτουργεί σωστά, θα πρέπει να αντικατασταθεί με νέο κατόπιν έγγραφης εντολής της τεχνικής υπηρεσίας του Ο.Α.Κ.Α. Απαραίτητη επίσης είναι και η αντικατάσταση φθαρμένων καλωδίων καθώς και η σύσφιξη όλων των ηλεκτρικών επαφών.

6. ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΙ – ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ

Τόσο οι καπναγωγοί όσο και το τμήμα της καπνοδόχου μέσα στο λεβητοστάσιο θα πρέπει να ελεγχθούν ως προς τη στεγανότητά τους.

7. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ

Στην περίπτωση που εμφανιστεί βλάβη στον εξοπλισμό του λεβητοστασίου, ο συντηρητής υποχρεούται να μεταβαίνει στο Ο.Α.Κ.Α. και να διενεργεί τα δέοντα για την ταχεία αποκατάσταση της λειτουργίας των καυστήρων.
Στις περιπτώσεις αποκατάστασης βλαβών εάν διαπιστωθεί φθαρμένο εξάρτημα θα πρέπει να γίνει αντικατάσταση αυτού με νέο κατόπιν έγγραφης εντολής της τεχνικής υπηρεσίας του Ο.Α.Κ.Α.

8. ΧΗΜΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ

Ο χημικός καθαρισμός θα πραγματοποιηθεί άπαξ στην αρχή της συντήρησης. Αφορά στην απομάκρυνση των καθαλατώσεων από το εσωτερικό του υδροθαλάμου και των έξι (6) λεβήτων του κολυμβητηρίου. Συνίσταται δε στην πλήρωση του λέβητα με διάλυμα αδρανοποιημένου υδροχλωρικού οξέος, με το οποίο οι σκληρές καθαλατώσεις μετασχηματίζονται σε μαλακό ίζημα και καταπίπτουν στον πυθμένα του υδροθαλάμου. Απαραίτητη είναι η ανακυκλοφορία του διαλύματος οξέος με ειδική αντλία και δοχείο αναμίξεως, η συνεχής μέτρηση του pH και η πρόκληση αναταράξεων στο εσωτερικό του υδροθαλάμου με χρήση πεπιεσμένου αέρα. Μετά την ολοκλήρωση του χημικού καθαρισμού και πριν την καθολική απομάκρυνση των στερεών καταλοίπων από τον πυθμένα του υδροθαλάμου, είναι επιβεβλημένη η αδρανοποίηση του διαλύματος για την ασφαλή απόρριψή του.

Επισημαίνεται ότι με το τέλος των εργασιών, θα γίνει έλεγχος από την Τεχνική Υπηρεσία του Ο.Α.Κ.Α. και σε περίπτωση που δεν έχει καθαριστεί ο λέβητας, η διαδικασία θα επαναληφθεί, χωρίς επιπλέον κόστος και για όσες φορές χρειαστεί.

9. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Επειδή στην παρούσα φάση δεν μπορούμε να γνωρίζουμε το είδος και την ποσότητα των υλικών – ανταλλακτικών που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης του εξοπλισμού και για την αποκατάσταση των βλαβών αυτού, το κόστος προμήθειας όλων αυτών των υλικών – ανταλλακτικών θα βαρύνει το Ο.Α.Κ.Α. (Εκτός της περίπτωσης κατά την οποία η βλάβη προέκυψε από κακό χειρισμό προσωπικού του εργολάβου ή από πλημμελή συντήρηση). Υποχρέωση του εργολάβου είναι η έγκαιρη ειδοποίηση του Ο.Α.Κ.Α. για την προμήθεια των υλικών αυτών. Η προμήθεια των παραπάνω υλικών – ανταλλακτικών μπορεί να γίνει από τον ίδιο τον εργολάβο εφόσον οι τιμές είναι συμφέρουσες για το Ο.Α.Κ.Α. Γι΄ αυτό είναι υποχρεωτική η κατάθεση τιμοκαταλόγου μαζί με την προσφορά του . Αναλώσιμα υλικά (λάδια, στεγανοποιητικά, γράσο, κ.τ.λ) δεν θα χρεώνονται.
Κατά τη διαδικασία παράδοσης του έργου θα γίνει έλεγχος της καταστάσεως του εξοπλισμού του λεβητοστασίου από την Τεχνική Υπηρεσία του Ο.Α.Κ.Α. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν βλάβες οι οποίες προήλθαν από πλημμελή συντήρηση ή κακούς χειρισμούς από το προσωπικό του εργολάβου, το κόστος αποκαταστάσεώς των θα βαρύνει τον Εργολάβο.
Σε κάθε επίσκεψη του αναδόχου θα συμπληρώνεται δελτίο εργασιών από τον ανάδοχο και θα παραδίδεται στην Τεχνική Υπηρεσία του Ο.Α.Κ.Α.

Β. ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Τεχνικές απαιτήσεις – προδιαγραφές συντήρησης συστήματος Φυσικού Αερίου.

Α. Δίκτυο αερίου, διάταξη κεντρικής ηλεκτροβαλβίδας, παράκαμψη αυτής και διατάξεις τροφοδοσίας καυστήρων (gas trains ).
Οπτικός έλεγχος στην διαδρομή των αγωγών καθώς και στις επιμέρους διατάξεις ρύθμισης, μέτρησης και ασφάλειας.
Έλεγχος στεγανότητας του δικτύου που δεν είναι μέσα στο έδαφος.
Έλεγχος φίλτρων, καθαρισμός ή πιθανή αντικατάσταση των στοιχείων.
Έλεγχος ρυθμίσεων και εσωτερικής στεγανότητας, διατάξεων ρύθμισης και ασφάλειας.
Έλεγχος λειτουργίας κεντρικής αποφρακτικής βαλβίδας και εσωτερικής στεγανότητας αυτής.
Έλεγχος λειτουργίας λοιπών αποφρακτικών βαλβίδων και εσωτερικής στεγανότητας αυτών.

Β. Σύστημα πυρανίχνευσης , κατάσβεσης και ανίχνευσης αερίων(φυσικού αερίου και CO).
Οπτικός έλεγχος και έλεγχος καλής λειτουργίας
Καθαρισμοί των ανιχνευτών και των πινάκων.
Έλεγχος τροφοδοσίας πινάκων και φόρτισης μπαταριών
Λειτουργικός έλεγχος με προσομοίωση διαρροών αερίου.
Έλεγχος ορίων συναγερμού πινάκων ανιχνευτών.

Συγκεκριμένα διευκρινίζονται τα εξής:

1. Οπτικός Έλεγχος
Στον οπτικό έλεγχο των σωληνώσεων πρέπει να δίδεται μεγαλύτερη έμφαση στα εξής:

• Διαρροές στις συνδέσεις σωλήνων και στα υπόγεια τμήματα του δικτύου καθώς και στα τμήματα εισόδου του δικτύου σε κτίρια.
• Κατάσταση της αντιδιαβρωτικής προστασίας.
• Προσιτότητας της κεντρικής αποφρακτικής βαλβίδας και άλλων αποφρακτικών βαλβίδων της εγκατάστασης.
• Πίεση εξόδου από τους ρυθμιστές πίεσης της εγκατάστασης.
• Κατάσταση των εύκαμπτων συνδέσμων και των συνδέσεων παροχής αερίου στους καυστήρες.
• Ευκρίνεια της σήμανσης των σωλήνων.

2. Έλεγχος στεγανότητας.
Οι έλεγχοι στεγανότητας πρέπει να γίνονται με τη χρήση ανιχνευτή διαρροών και με χρήση αφρίζοντος μέσου (π.χ. σαπουνόνερο) των κρισίμων συνδέσεων ή συνδέσεων τοποθετημένων σε μη προσιτά σημεία, όπως σε μηχανοστάσια, φρεάτια κ.α.

3. Έλεγχος αποφρακτικών βαλβίδων.
Η κεντρική αποφρακτική βαλβίδα καθώς και οι υπόλοιπες αποφρακτικές βαλβίδες πρέπει να επιθεωρούνται και η λειτουργία τους να ελέγχεται με την τοποθέτηση τους στην κλειστή ή στην μερικώς κλειστή θέση. Η θέση εξαρτάται από τις επιπτώσεις που θα επιφέρει μια πιθανή διακοπή στην παροχή του αερίου.

4. Έλεγχος ρυθμιστών πίεσης.
Οι μονάδες ρύθμισης πίεσης αερίου στην εγκατάσταση του χρήστη πρέπει να επιθεωρούνται και η δοκιμή των εξαρτημάτων να γίνεται με τον ενδεικνυόμενο από τον κατασκευαστή τους τρόπο.
Στις μονάδες ρύθμισης πίεσης αερίου πρέπει να γίνονται οι παρακάτω έλεγχοι:
α) Έλεγχος ρύθμισης.
Ο έλεγχος για την εξασφάλιση του σωστού σημείου ρύθμισης στον ρυθμιστή πίεσης και της πίεσης ενεργοποίησης των ασφαλιστικών διατάξεων, εκτελείται ακριβώς όπως και ο χειρισμός ρύθμισης κατά την έναρξη της χρήσης.
β) Έλεγχος εσωτερικής στεγανότητας.
Πρέπει να ελέγχεται η εσωτερική στεγανότητα στα παρακάτω όργανα:
• Ρυθμιστές πίεσης (ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην πίεση κλεισίματος του ρυθμιστή).
• Επιτηρητές ρυθμιστές.
• Αποφρακτικές βαλβίδες ασφαλείας.
• Βαλβίδες ασφαλείας εκτόνωσης πίεσης.
γ) Έλεγχος των φίλτρων και συστημάτων απομάκρυνσης υγρών.

Γενικά σε κάθε επίσκεψη θα συμπληρώνεται δελτίο εργασιών από τον ανάδοχο και θα παραδίδεται στην τεχνική υπηρεσία του Ο.Α.Κ.Α.

Προσόντα και δικαιολογητικά.

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής είναι Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ 1ης τάξεως και άνω για έργα Η/Μ και Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ Α1΄τάξεως και άνω για έργα Η/Μ. Θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001:2008 στη συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων ή αντίστοιχο. Ακόμα θα πρέπει να διαθέτουν το πιστοποιητικό για την υγιεινή και ασφάλεια OHSAS 18001:2007 ή αντίστοιχο. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα παραπάνω, καθώς και τα παρακάτω.
Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, τα εξής δικαιολογητικά (ταξινομημένα και με την σειρά που αναφέρονται) :

1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
2. Πιστοποιητικό έκδοσης τελευταίου εξαμήνου, αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής από το οποίο να προκύπτει , ότι δεν τελούν υπό πτώχευση , εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
3. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας που να ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
4. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή και αφορά όλους τους απασχολούμενους στην υποψήφια προμηθεύτρια εταιρεία (ΙΚΑ κ.λ.π.) αλλά και όλους όσους είναι ασφαλισμένοι σε ασφαλιστικό οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης ως εργοδότες ή ανεξάρτητοι επαγγελματίες (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., Τ.Ε.Β.Ε. κ.λ.π.), από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.
5. Πιστοποιητικό του Οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Η ιδιότητα του μέλους πρέπει να έχει αποκτηθεί τουλάχιστον ένα (1) χρόνο πριν την ημερομηνία του διαγωνισμού.
6. Υπεύθυνη δήλωση ότι επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις την συντήρηση των οποίων πρόκειται να αναλάβουν και ότι έλαβαν γνώση των όρων που διέπουν τον διαγωνισμό και αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης .
7. Λίστα του προσωπικού και υπεύθυνη δήλωση ότι όλα τα άτομα που πρόκειται να απασχοληθούν στο έργο θα είναι ασφαλισμένα στους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς.
8. Πλήρη στοιχεία για την παρουσίαση της φυσιογνωμίας του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, με τις διαχρονικές του δραστηριότητες και γενικά ό,τι θεωρείται χρήσιμο για τη διαμόρφωση σαφούς αντίληψης περί της επιχειρηματικής του δραστηριότητας.
9. Κατάλογο λεβητοστασίων κτιρίων/κολυμβητηρίων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα -αντίστοιχου ή μεγαλύτερου μεγέθους με αυτό του κολυμβητηρίου του ΟΑΚΑ- στα οποία έχουν αναλάβει την συντήρησή τους (εφ΄ άπαξ ή ετήσιες), καθώς και έγγραφες βεβαιώσεις από τους υπευθύνους των κτιρίων αυτών από όπου θα προκύπτει η καλή εκτέλεση της εργασίας. Στην κατάσταση ή στις βεβαιώσεις θα αναφέρονται με σαφήνεια το χρονικό διάστημα της εργασίας καθώς και τεχνικά χαρακτηριστικά των λεβητοστασίων αυτών (αριθμός λεβήτων, ισχύς, κατασκευαστής λέβητα και καυστήρα, τύπος καυσίμου, κτλ).
10. Κατάλογο λεβητοστασίων κτιρίων/κολυμβητηρίων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα στα οποία έχουν εκτελέσει εργασίες συντήρησης ηλεκτρολεβήτων – αντίστοιχου ή μεγαλύτερου μεγέθους με αυτό του ΟΑΚΑ- καθώς και έγγραφες βεβαιώσεις από τους υπευθύνους των κτιρίων αυτών από όπου θα προκύπτει η καλή εκτέλεση της εργασίας.
11. Κατάλογο κτιρίων/κολυμβητηρίων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα στα οποία έχουν εκτελέσει ετήσια συντήρηση του δικτύου φυσικού αερίου καθώς και έγγραφες βεβαιώσεις από τους υπευθύνους των κτιρίων αυτών από όπου θα προκύπτει η καλή εκτέλεση της εργασίας.
12. Κατάλογο με όλο τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό (εργαλεία, όργανα, μηχανήματα κ.λ.π.) που έχουν στην κατοχή τους και ο οποίος είναι απαραίτητος για την εκτέλεση της σύμβασης.
13. Βεβαίωση στην οποία θα αναφέρεται το ειδικευμένο προσωπικό που απασχολεί η επιχείρηση, και οι επαγγελματικές άδειες που κατέχει έκαστος τεχνικός.
14. Τιμοκατάλογο κρισιμότερων ανταλλακτικών καυστήρων και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού που ενδέχεται να απαιτηθεί για την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών του εξοπλισμού του λεβητοστασίου.
Το μέγεθος και το πλήθος των λεβητοστασίων που έχουν συντηρήσει οι υποψήφιοι αξιολογείται κατά τη διαδικασία επιλογής αναδόχου, ωστόσο απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιολόγηση των υποψηφίων εταιρειών και την αποδοχή της οικονομικής τους προσφοράς είναι η κάλυψη της απαίτησης για προϋπηρεσία σε ετήσια συντήρηση, χημικό καθαρισμό και συντήρηση δικτύου φυσικού αερίου τουλάχιστον ενός λεβητοστασίου αντίστοιχης ισχύος με αυτό του κολυμβητηρίου του ΟΑΚΑ (16.080.000 Kcal/h).
Προσφορές χωρίς την προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών (1 έως 14), απορρίπτονται από την Επιτροπή του Διαγωνισμού ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.
Τα δικαιολογητικά θα παραδίδονται ταξινομημένα και αριθμημένα με την σειρά που αναφέρονται, σε ξεχωριστό φάκελο από την οικονομική προσφορά.( Τεχνικός Φάκελος).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις σφραγισμένες οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου έως 24.06.2022 μέχρι της 14.30 μμ. Το άνοιγμα των φακέλων θα γίνει την 27-06-2022 ημέρα Δευτερα στις 10.00πμ.
Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 421/1559.
Προϋπολογισμός :25.000,00€ πλέον ΦΠΑ . Πληροφορίες κ. Γ. Μεταξάς τηλ. 210-6868451

O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Καστόρας Νικόλαος