ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Καστόρας Νικόλαος                           Μαρούσι,16/05/2022

                                                                                                 Αριθμ.Πρωτ,349/1952                                     ΤΗΛ : 210-6834569      

 

 

                                                                               

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 

ΚΟΙΝ: Γενική Διεύθυνση

 

                                                                                             

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια 600 kg κοκκώδες σύνθετο λίπασμα 12-12-17 ή παρόμοιας σύνθεσης, σύμφωνα  με τις εισηγήσεις του τμήματος Πρασίνου (αρ. εισηγ, 349/1952/07/05/2022) .

 

   

   

 

                                                                                                     

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, ή στο  e-mail:supplies@oaka.gr Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι 23-05-2022 και έως ώρα  13 μ.μ. Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 349/1952. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1.500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα . Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Πληροφορίες κ. K.Πεζούλα Κ.  210-6834520.

 

 

 

    

                                                            Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Καστόρας Νικόλαος