ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                       

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας                                                                          Μαρούσι, 11/05/2022

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντώνιος Μιχαλόπουλος                                                  Αριθμ. Πρωτ. : 281/1767

ΤΗΛ :210-68 68 076 – 210-68 34 569                                                    

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΚΟΙΝ: Τμήμα Δομικών Έργων

 

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής κλειστών (με φάκελο) οικονομικών προσφορών για την Προμήθεια και Τοποθέτηση οριζόντιων Περσίδων Αλουμινίου στα γραφεία ΕΚΑΕ, Πολιτιστικών Εκδηλώσεων, Ηλεκτρολόγων  και Δημοσίων Σχέσεων  του  Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης (εισήγ. 1767 & με  ημερομηνία υποβολής έως 23.05.2022), προϋπολογισμού 1.480,00€  πλέον ΦΠΑ.

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την υποβολή Οικονομικών προσφορών για την Προμήθεια και Τοποθέτηση οριζοντίων Περσίδων Αλουμινίου με τις ακόλουθες Τεχνικές Προδιαγραφές:

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ  ΑΡΙΘΜΟΣ 1767

(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ  ΠΕΡΣΙΔΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ)

 

 

                Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια, μεταφορά και η τοποθέτηση  συστημάτων σκίασης σε γραφεία του Σταδίου με τις παρακάτω προδιαγραφές:

  1. Οριζόντιες περσίδες από κράμα αλουμινίου με  αξιόπιστους και εύχρηστους μηχανισμούς περιστροφής και ανάρτησης.
  2. Η περιστροφή των φύλλων θα γίνεται με ράβδο περιστροφής από συμπαγές διαφανές ακρυλικό, η δε ανύψωση αυτών με κορδόνι μεγάλης αντοχής.
  3. Τα φύλλα αλουμινίου θα έχουν πλάτος 25mm, και θα είναι βαμμένα με διπλή ακρυλική βαφή φούρνου. Η επιλογή του χρώματος θα γίνει από την Υπηρεσία και μέσα από τα δείγματα που θα φέρει ο Ανάδοχος.
  4. Τα κορδόνια και οι σκαλιέρες θα είναι από ειδικό υλικό υψηλής ποιότητας,  ώστε να μην κόβονται με το πέρασμα του χρόνου. 
  5. Με υψηλής αντοχής και ποιότητας  μεταλλικά  ανωκάσι  (25×24 mm)  και κατωκάσι (19.5×10 mm)  για όλα τα  στόρια.
  6. Το σύνολο των περσίδων είναι 15 τεμάχια σε διαστάσεις περίπου 200Χ250 cm το κάθε ένα. Η ακριβής επιμέτρηση των περσίδων θα γίνει από τον Ανάδοχο.

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

  1. a. Για την εκτίμηση και κοστολόγηση  του έργου είναι  απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων  στο  χώρο που θα γίνει το έργο  (κατόπιν ραντεβού με  την Τεχνική Υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106834773), προκειμένου να λάβουν γνώση των ειδικών συνθηκών αυτού.
  2. b. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος  σε όλη τη διάρκεια των εργασιών τοποθέτησης να λαμβάνει και να τηρεί όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από την νομοθεσία  για τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη των ατυχημάτων.
  3. c. Στην περίπτωση, τυχόν πρόκλησης ζημιών, ο Ανάδοχος θα φέρει την  ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους.
  4. d. Οι ενδιαφερόμενοι θα προσφέρουν κατ’ αποκοπή τίμημα στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται  όλες  οι δαπάνες για τις  απαιτούμενες εργασίες, τα υλικά, τα  αναλώσιμα κλπ   για την πλήρη και έντεχνη αποπεράτωση του έργου.         

 

 

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 23.05.2022 & ώρα 14:30. Το άνοιγμα των φακέλων θα γίνει την επόμενη εργάσιμη ημέρα (24.05.2022 & ώρα 10:30, στο γραφείο Προμηθειών). Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ο αριθμός εισήγησης 281/1767.

 

Πληροφορίες για τα τεχνικά χαρακτηριστικά, κυρία Μαλανδράκη, τηλ: 210 68 34 773

 

 

               

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Νικόλαος Καστόρας