ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Καστόρας Νικόλαος                           Μαρούσι,09/05/2022

                                                                                                 Αριθμ.Πρωτ,341/0579                                     ΤΗΛ : 210-6834569      

 

 

                                                                               

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 

                                                                                      

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια με 20 τεμάχια μελανοταινίες EVOLIS PRIMACY για τον εκτυπωτή έγχρωμη 300 εκτυπώσεων, σύμφωνα  με τις εισηγήσεις του τμήματος Αθλητικών Χώρων (αρ. εισηγ, 341/0579/21/03/2022) . Προυπολογισμός 1.774,80 συν Φ.Π.Α

                                                                                                     

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές με σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν εως την 16/05/2022 και μέχρι ώρα 14:00 μ.μ. Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 341/0579. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1.500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Πληροφορίες κ. K.Δαρτζέντα  Γεώργιο  210-6834565.

 

 

 

    

                                                            Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Καστόρας Νικόλαος