ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                      Μαρούσι, 5 Μαΐου   2022

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                                  Αριθμ.Πρωτ.:309/3162

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                               

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                                           

                                                                                    22PROC010493275

                                                                                                                           

 Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την  προμήθεια και εγκατάσταση παροχικού καλωδίου στην ΠΦ4 του ΟΑΚΑ   ,  σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων   (εισηγ,3162 έως 13.05.22)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια και εγκατάσταση παροχικού καλωδίου ΝΥΥC(J1VVR)5X35 στην ΠΦ4 και  την επισκευή έξι(6) φρεατίων στον περιβάλλοντα χώρο του   του ΟΑΚΑ αναλυτικά  :

  1. Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίου ΝΥΥ 5X35 mm2 συνολικού μήκους 240m από τον υποσταθμό ΤΡ1 και τον γενικό πίνακα χαμηλής τάσης (Γ.Π.Χ.Τ) μέσω του υφιστάμενου αυτόματου διακόπτη ισχύος (ΑΔΙ) προς το πίλαρ φωτισμού ΠΦ4. Για την όδευση και την εγκατάσταση του καλωδίου, θα χρησιμοποιηθεί το υφιστάμενο δίκτυο όδευσης καλωδιώσεων ισχύος και 19 φρεατίων έλξης.
  2. Για την αποκατάσταση των έξι φρεατίων απαιτούνται οι παρακάτω ενέργειες:
  • Εντοπισμός και διακοπή της παροχής των ηλεκτρικών γραμμών που διέρχονται από εν λόγω φρεάτια με την ανάγνωση των σχετικών κατόψεων και μονογραμμικών διαγραμμάτων της εγκατάστασης για λόγους ασφαλείας.
  • Τοπικός καθαρισμός εσωτερικά του εναπομείναντος τμήματος των φρεατίων με την απομάκρυνση ακαθαρσιών, χωμάτων κ.λ.π (Δεν περιλαμβάνεται ο καθαρισμός υπόγειων διελεύσεων).
  • Οικοδομικές εργασίες επισκευής των υφιστάμενων φρεατίων με όλα τα οικοδομικά υλικά (τούβλα, τσιμέντο, έτοιμη ανοιχτή προέκταση φρεατίου όμοιων διαστάσεων με τα υφιστάμενα κ.λ.π) και τις εργασίες αποξήλωσης των σαθρών τμημάτων και επισκευής αυτών.
  • Προμήθεια και τοποθέτηση χώματος περιμετρικά των φρεατίων όπου απαιτείται.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν κλειστές τις οικονομικές τους προσφορές στο Τμήμα Προμηθειών ή στο τμήμα Πρωτοκόλλου έως την 13/05/2022 και ώρα 2.00μμ   . Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ο αρ. της εισήγησης 309/3162. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν στις 16/05/2022 , ημέρα Δευτέρα   στις 10.00πμ .    Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Προϋπολογισμός: 14.000,00 πλέον ΦΠΑ

Πληροφορίες   κ.   ΜΕΤΑΞΑΣ      τηλ.    210- 6868450 .

 

                                                                         Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ