ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                             

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                          Ανάρτητεο στο site OAKA

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας                                                                 Μαρούσι, 3 Μαΐου 2022

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                                               Αριθμ. Πρωτ. :  319/3127.

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                                ΑΔΑΜ: 22PROC010477323

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την Τρίμηνη Συντήρηση  των Υδραυλικών εγκαταστάσεων του Ο.Α.Κ.Α. (εισηγ. 3127 ημερομηνία υποβολής έως 09.05.2022), προϋπολογισμού 13.850,00 πλέον ΦΠΑ

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την υποβολή Οικονομικών προσφορών για την Τρίμηνη  Συντήρηση  των Υδραυλικών  Εγκαταστάσεων του Ο.Α.Κ.Α., σύμφωνα με τους παρακάτω Τεχνικούς όρους:

 

Ελάχιστες Απαιτήσεις για την επιλογή υδραυλικού συντηρητή

 

 1. Απαιτήσεις παρουσίας υδραυλικών

Ο ανάδοχος  θα θέσει στη διάθεση της τεχνικής υπηρεσίας του ΟΑΚΑ 2 τεχνίτες υδραυλικούς. Οι ώρες εργασίας και οι ημέρες εργασίας θα καθορίζονται στην αρχή κάθε εβδομάδας,  με πρόγραμμα που θα καταρτίζεται από την τεχνική υπηρεσία του Ο.Α.Κ.Α., βάσει των βλαβών στο υδραυλικό σύστημα που έχουν προκύψει και βάσει του μηνιαίου προγράμματος εκδηλώσεων. Το πρόγραμμα εκδηλώσεων θα τίθεται υπόψη του συντηρητή στις αρχές κάθε μήνα.

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι τριών (3) μηνών.

Από τους δύο τεχνίτες ο ένας θα είναι υπεύθυνος του συνόλου των υδραυλικών εργασιών και υπόλογος απέναντι στο Ο.Α.Κ.Α. και το νόμο για το σύνολο των ζητημάτων που προβλέπει ο παρών διαγωνισμός και η σύμβαση συντήρησης που θα υπογραφεί. Ο δεύτερος τεχνίτης θα είναι βοηθός του πρώτου.

Οι δύο τεχνίτες που θα συνεργαστούν με το Ο.Α.Κ.Α. θα καθοριστούν στην αρχή της σύμβασης και θα παραμείνουν σταθεροί έως τη λήξη αυτής. Υποχρεούνται δε  α) να είναι παρόντες οι ίδιοι αυτοπροσώπως στις εγκαταστάσεις του Ο.Α.Κ.Α. κατά την διάρκεια του προαναφερθέντος προγράμματος ,β)για την άμεση παρέμβασή τους, σε περίπτωση έκτακτης βλάβης, κατόπιν συνεργασίας με το αρμόδιο τμήμα της υπηρεσίας του Ο.Α.Κ.Α.

Οι υδραυλικές εργασίες θα γίνονται λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας  με ευθύνη του υπεύθυνου τεχνίτη. Επίσης θα πρέπει να ακολουθούνται όλες οι σχετικές υποδείξεις και οι εντολές της τεχνικής υπηρεσίας του Ο.Α.Κ.Α. Τέλος οι υδραυλικές εργασίες θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία καθώς και με τις αρχές της τέχνης και της επιστήμης.  

 1. Κύρια προσόντα υδραυλικού

Οι τεχνίτες υδραυλικοί θα πρέπει να διαθέτουν υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω προσόντα :

1) Ο πρώτος ο οποίος θα είναι και ο υπεύθυνος για το σύνολο των υδραυλικών εργασιών θα πρέπει να είναι αρχιτεχνίτης ή εργοδηγός, 1ης ειδικότητας και 2ης ειδικότητας

2) Ο δεύτερος υδραυλικός, ο οποίος θα είναι βοηθός του πρώτου, θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά  τεχνίτης (1η βαθμίδα ) και 1ης ειδικότητας

              Οι παραπάνω ορισμοί είναι βάσει Π.Δ. 112/17-10-2012 (ΦΕΚ Α 197).Ομοίως και οι βεβαιώσεις των συμμετεχόντων σχετικά με την ειδικότητα και την βαθμίδα που κατέχουν θα είναι βάσει του άρθρου 5 του προαναφερόμενου Π.Δ. και θα αντιστοιχούν απόλυτα σε ότι προβλέπεται  στο συγκεκριμένο ΦΕΚ.

 

 

 1. Υποχρεώσεις

Ο υπεύθυνος υδραυλικός υποχρεούται στην παρουσία 170 ωρών μηνιαίως και ο βοηθός στην παρουσία 170 ωρών μηνιαίως. Το πρόγραμμα εργασίας τους θα διαμορφώνεται εβδομαδιαίως (όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1) και δύναται να καλύπτει και τις επτά ημέρες εφόσον απαιτείται, βάσει του προγράμματος εκδηλώσεων του Ο.Α.Κ.Α. στις οποίες πρέπει να  έχουν παρουσία οι υδραυλικοί κατόπιν συνεννόησης με την τεχνική υπηρεσία και έγκρισης από τον υπεύθυνο του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων.

Οι τεχνίτες υδραυλικοί  θα έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις,

– Παρουσία στις εγκαταστάσεις του Ο.Α.Κ.Α.

-Επισκευή βλαβών του υδραυλικού συστήματος στις εγκαταστάσεις του Ο.Α.Κ.Α.

-Συντήρηση του υδραυλικού συστήματος σύμφωνα με την αναλυτική περιγραφή των εργασιών της παραγράφου 4.

Οι εργασίες θα καθορίζονται από τον υπεύθυνο του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων σε εβδομαδιαία ή ημερήσια βάση και θα περιλαμβάνουν:

 • Υπηρεσίες επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων.
 • Υπηρεσίες εγκατάστασης και συντήρησης σωληνώσεων κεντρικής θέρμανσης.

 

 1. Περιγραφή εργασιών

               Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν εργασίες συντήρησης και επισκευές. Πιο συγκεκριμένα:

4.1 Εργασίες συντήρησης

Οι εργασίες οι οποίες θα εκτελούνται είναι οι ακόλουθες:

 • Συντήρηση των υδραυλικών υποδοχέων και όλων των υδραυλικών και αποχετευτικών δικτύων του Ο.Α.Κ.Α.

 

 • Μία ημέρα κάθε εβδομάδα θα πραγματοποιείται έλεγχος καλής λειτουργίας και συντήρησης των υδραυλικών υποδοχέων σε κάθε αθλητική εγκατάσταση.

 

 • Μία ημέρα πριν από κάθε αθλητική διοργάνωση θα πραγματοποιείται έλεγχος  και προληπτική συντήρηση της αντίστοιχης εγκατάστασης.

 

4.2 Εργασίες επισκευής δικτύου

 • Θα επισκευάζει και θα τοποθετεί σιδηροσωλήνες (με σπείρωμα ή με αυλακωτά εξαρτήματα) μέχρι και 4” με τα ανάλογα εξαρτήματα και βάνες αυτών.
 • Θα επισκευάζει και θα τοποθετεί σωλήνες πολυαιθυλενίου HDPE μέχρι και Φ160 με τα ανάλογα εξαρτήματα (ηλεκτροφιούζιον) και βάνες αυτών.
 • Θα επισκευάζει και θα τοποθετεί πλαστικούς σωλήνες PVC αποχέτευσης μέχρι και Φ160 με τα ανάλογα εξαρτήματα αυτών.
 • Θα επισκευάζει και θα τοποθετεί πλαστικούς σωλήνες πιέσεως PVC 16 ATM μέχρι και Φ160 με τα ανάλογα εξαρτήματα και βάνες αυτών.
 • Θα επισκευάζει και θα τοποθετεί σωλήνες πολυπροπυλενίου PP-R (θερμικής αυτοσυγκόλλησης) με τα ανάλογα εξαρτήματα και βάνες αυτών μέχρι  Φ 63.
 • Θα επισκευάζει θα τοποθετεί όπου απαιτείται φλαντζοκεφαλές – φλαντζοζιμπώ σε σωλήνες HDPE – PVC.
 • Θα επισκευάζει βάνες BUTTERFLY PN
 • Θα επισκευάζει αντλητικά δίκτυα και δίκτυα άρδευσης.
 • Απόφραξη σωλήνα αποχέτευσης έως Φ 75.

 

4.3 Άλλες εργασίες

Ο ανάδοχος υποχρεούται επιπλέον στην εκτέλεση των παρακάτω εργασιών:

α) Καθαρισμός των φρεατίων.

ακαθάρτων μπάσκετ (2 φρεάτια), ομβρίων μπάσκετ (2 φρεάτια), ακαθάρτων κεντρικού σταδίου (θύρα 1 και θύρα 35).

Οι εργασίες προβλέπουν την πλύση των φρεατίων (με την ταυτόχρονη άντληση με κατάλληλο βυτιοφόρο των λυμάτων) και την απομάκρυνση των στερεών λυμάτων και σκουπιδιών. Οι εργασίες αυτές  θα πραγματοποιούνται άπαξ κατά τη διάρκεια της σύμβασης κατόπιν συνεννόησης με την τεχνική υπηρεσία  του Ο.Α.Κ.Α.

 

β)Γεωφωνικός εντοπισμός διαρροής σε σωλήνα ύδρευσης.

 

γ)Σκαπτικές εργασίες για τον εντοπισμό και αποκατάσταση βλάβης δικτύου ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης. Σε αυτές περιλαμβάνεται το σκάψιμο έως 3 m3 και μετά την επισκευή, την επίχωση  και την πλήρη αποκατάσταση της επιφάνειας με άσφαλτο. Στην περίπτωση που η επιφάνεια είναι πλακάκια ή κράσπεδο η εργασία  θα τιμολογηθεί με έκπτωση 10% της προσφερόμενης τιμής στην οικονομική προσφορά .Στην περίπτωση που η επιφάνεια είναι χώμα η αντίστοιχη έκπτωση θα είναι 30% της αρχικής.      

   

δ)Απόφραξη σωλήνα αποχέτευσης έως Φ160 με κατάλληλο πιεστικό μηχάνημα. Ο μέγιστος αριθμός  εργασιών απόφραξης με μηχάνημα είναι 3 φορές  εντός της διάρκειας της σύμβασης.

 

 1. Μηχανήματα – Υλικά

Τα απαραίτητα υλικά για τις επισκευές και τις συντηρήσεις όπως αυτά θα καθορίζονται πλήρως στα τεχνικά τους χαρακτηριστικά  από τον υπεύθυνο υδραυλικό θα τα προμηθεύεται το Ο.Α.Κ.Α.

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για κάθε εργασία επισκευής ή συντήρησης .

Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να απασχολεί όποτε κρίνει αυτός απαραίτητο επιπλέον βοηθό (ή βοηθούς) τεχνίτη(ες) υδραυλικό(ούς) στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας, η αμοιβή των οποίων τον βαρύνει εξολοκλήρου.

 

      

 1. Επιπλέον εργασίες πέραν των παραπάνω

 6.1 Το μηνιαίο πρόγραμμα (που περιλαμβάνει 170 ώρες και 170 ώρες μηνιαίως για τον υπεύθυνο και τον βοηθό αντίστοιχα) μπορεί να επεκταθεί, εφόσον υπάρξει ανάγκη, κατόπιν έγγραφης έγκρισης από την τεχνική υπηρεσία του Ο.Α.Κ.Α. Η αμοιβή θα υπολογίζεται βάσει του  μέσου ωρομισθίου που θα προκύψει από την οικονομική προσφορά. Στη συνέχεια και εφόσον υπάρξει έγκριση από τις υπηρεσίες του Ο.Α.Κ.Α. θα τιμολογούνται.

6.2 Με βάση τις ανάγκες του Ο.Α.Κ.Α. ο τεχνίτης υδραυλικός θα μπορεί να εκτελεί και επιπλέον εργασίες πέραν αυτών που προσδιορίζονται στην παράγραφο 4. Στην περίπτωση αυτή κατατίθεται οικονομική προσφορά από τον ανάδοχο στην οποία θα υπάρχει προϋπολογισμός ωρών εργασίας και υλικών. Ο υπολογισμός του κόστους εργασίας θα γίνεται βάση του μέσου ωρομισθίου που υπολογίζεται από την οικονομική προσφορά. Θα απαιτείται δε έγκριση από τις τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες του Ο.Α.Κ.Α.  βάση της διαδικασίας που προβλέπεται.

 

 1. Προσόντα και δικαιολογητικά
 2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής στην οποία  να αναγράφονται τα στοιχεία του Διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν και να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους :

 

α) Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για  κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του επαγγελματικού κώδικα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης ,της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας ,της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, όπως στο Π.Δ 118/2007 άρθρο 6 παρ.2 εδάφιο Α περίπτωση 1,ορίζεται.

 

β)  Δεν τελούν υπό πτώχευση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

 

γ) Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, στους αρμόδιους φορείς .

 

Τα σχετικά πιστοποιητικά πρέπει να προσκομισθούν εντός 20 ημερών,  μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού, από τον ανακηρυχθέντα ανάδοχο. 

 

 1. Πιστοποιητικό του Οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση νομικού προσώπου που θα απασχολεί υδραυλικού θα πρέπει να κατατεθεί το δικαιολογητικό 6 για κάθε τεχνικό που θα χρησιμοποιηθεί στο Ο.Α.Κ.Α.
 2. Φωτοαντίγραφο  αδειοδότησης  της εταιρείας στην περίπτωση όπου ορίζεται από το νόμο.
 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι όλα τα άτομα που πρόκειται να απασχοληθούν στο έργο θα είναι ασφαλισμένα στους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς.
 4. Υπεύθυνη δήλωση ότι επισκέφθηκαν τις υδραυλικές εγκαταστάσεις την συντήρηση των οποίων πρόκειται να αναλάβουν και ότι έλαβαν γνώση των όρων που διέπουν τον διαγωνισμό καθώς και των δυσκολιών και των ιδιαιτεροτήτων του συγκεκριμένου έργου και αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης.
 5. Τις απαραίτητες άδειες που προσδιορίζονται στην παράγραφο 2,σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ 112/17-10-2012.
 6. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο ανάδοχος αναγνωρίζει την αποκλειστική αρμοδιότητα του υπεύθυνου του τμήματος Η – Μ Εγκαταστάσεων του Ο.Α.Κ.Α., στην επίβλεψη και την βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών στην περίπτωση που αναλάβει το έργο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η μηνιαία βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών αναγνωρίζει το δικαίωμα του Ο.Α.Κ.Α. στην αυτόματη μη καταβολή της αντίστοιχης μηνιαίας αποζημίωσης χωρίς περαιτέρω οικονομικές ή άλλες αξιώσεις. Αναγνωρίζει επίσης το δικαίωμα στο Ο.Α.Κ.Α. της μονομερούς λύσης της σύμβασης χωρίς επιπλέον αξιώσεις από το μέρος του αναδόχου.  
 7. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει βάση της εμπειρίας του υπεύθυνου υδραυλικού. Ο υπεύθυνος υδραυλικός θα πρέπει να καταθέσει με ποινή αποκλεισμού  βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης υδραυλικών εργασιών συντήρησης σε κτιριακές εγκαταστάσεις δημόσιας χρήσης (π.χ. αθλητικούς χώρους, δημόσιους χώρους με μεγάλη επισκεψιμότητα, κλπ). Οι βεβαιώσεις πρέπει να υπογράφονται από τον υπεύθυνο για την συντήρηση  μηχανικό του φορέα, να περιγράφει με σαφήνεια την χρήση του χώρου και τα συνολικά δομημένα τετραγωνικά της εγκατάστασης. Επίσης στις βεβαιώσεις θα πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια η χρονική διάρκεια των συμβάσεων συντήρησης. Τέλος θα γίνονται δεκτές προς αξιολόγηση οι βεβαιώσεις που αφορούν την τελευταία πενταετία και έχουν ελάχιστη χρονική διάρκεια ενός (1) έτους. Οι βεβαιώσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα κατάλληλα παραστατικά που αποδεικνύουν την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης.

 

8.Τρόπος υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών

Ο φάκελος δικαιολογητικών  και ο οικονομικός φάκελος, θα πρέπει να αντιστοιχούν στις     απαιτήσεις μας και να είναι σαφείς και ευανάγνωστοι.

Οι  φάκελοι των προσφορών θα κατατίθενται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Ο.Α.Κ.Α., μέχρι  την ημέρα και ώρα που αναφέρει η προκήρυξη.

Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που  υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα.

8.1  Ο φάκελος ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που θα καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να  περιέχει δύο χωριστούς  υποφακέλους:

α) Ο πρώτος θα περιέχει τα  δικαιολογητικά  με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».Ο φάκελος αυτός θα περιέχει ξεχωριστά τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2, της παραγράφου 7 (1,2,3,4,5,6,7) και τις βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης (παράγραφος 7  δικαιολ.8).

Προσφορές χωρίς την προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών απορρίπτονται από την Επιτροπή του Διαγωνισμού ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

β) Ο δεύτερος  θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

Η οικονομική προσφορά θα αποτελείται από τον παρακάτω πίνακα συμπληρωμένο :

Α/Α Είδος εργασιών Ποσότητα Κόστος
 

1

Υδραυλικές εργασίες Υπεύθυνου Υδραυλικού170ωρες/μήνα(σύμφωνα με την  παράγραφο 4) 3

 

 
 

2

Υδραυλικές εργασίες βοηθός υδραυλικού 170 ώρες/μήνα

(σύμφωνα με την  παράγραφο 4)

 

3

 
3 Σκαπτικές εργασίες (§ 4.3.γ) 1

 

 
 

4

 

Καθαρισμός φρεατίων (§ 4.3.α) 1  
 

5

Γεωφωνικός εντοπισμός διαρροής (§ 4.3.β)  

1

 
 

6

 

Απόφραξη με μηχάνημα

(§ 4.3.δ)

 

3

 

 

 

 

7

 

Κάλυψη εκδηλώσεων με ένα υδραυλικό 175ώρες

 

                  1

 
     

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

8.2 Η τιμολόγηση θα γίνεται ως εξής:

 • Η τιμολόγηση των υδραυλικών εργασιών (γραμμές 1 και 2 του παραπάνω πίνακα) θα γίνεται μηνιαίως (κόστος / 3) και μόνο υπό την προϋπόθεση έγγραφης βεβαίωσης του υπεύθυνου του τμήματος Η – Μ Εγκαταστάσεων του Ο.Α.Κ.Α. για την καλή εκτέλεση των εργασιών. Τιμολόγια  τα οποία δεν συνοδεύονται από Βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών δεν γίνονται δεκτά και δεν υποχρεώνουν την αναθέτουσα για την εξόφλησή τους.
 • Στην περίπτωση επιπλέον εργασιών του μηνιαίου προγράμματος (παράγραφος 6.1), θα γίνεται ξεχωριστή τιμολόγηση βάσει του μέσου ωρομισθίου που θα προκύψει από την οικονομική προσφορά [ετήσιο κόστος/ (170 X 12)] κατόπιν έγκρισης από τις υπηρεσίες του Ο.Α.Κ.Α. 

 

 • Στην περίπτωση επιπλέον εργασιών (παράγραφος 4.3.) θα γίνεται τιμολόγηση ανά έργο βάση του μοναδιαίου  κόστους που καταγράφεται στην οικονομική προσφορά παραπάνω  (γραμμές 3,4,5 και 6 του παραπάνω  πίνακα).

 

8.3 Αξιολόγηση προσφορών:

  Η αρμόδια επιτροπή  του διαγωνισμού δύναται κατά την κρίση της  να ζητήσει από τον συμμετέχοντα – προσφέροντα επεξηγήσεις και διευκρινίσεις επί του περιεχομένου των προσφορών (οικονομικών , τεχνικών , συγγραφής υποχρεώσεων κ.λ.π.) , αν διαπιστώσει ότι με βάση αυτές θα προχωρήσει σε περαιτέρω αξιολόγησή τους, υπό την προϋπόθεση ότι οι παρασχεθησόμενες διευκρινίσεις δεν θα αποτελούν αντιπροσφορά.

Επίσης δύναται η αρμόδια επιτροπή κατά την κρίση της να δεχθεί ως έγκυρα, πιστοποιητικά των οποίων η τυχόν ατέλεια της τυπικής τους μορφής δεν επηρεάζει την ουσία του περιεχόμενου τους (π.χ. παράλειψη εγγραφής του μητρώνυμου σε υπεύθυνη δήλωση του 1599/1986).

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν με βαθμολογία στην οποία θα συμμετέχουν κατά 70% η οικονομική προσφορά (‘’ΣΥΝΟΛΟ,, του πίνακα οικονομικής προσφοράς) και κατά 30% η εμπειρία του υπεύθυνου υδραυλικού βάση των βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης. Η βαθμολόγια (Α) των οικονομικών προσφορών θα γίνει με μέγιστο το 100 με το οποίο θα βαθμολογηθεί η μικρότερη οικονομική προσφορά και οι υπόλοιπες θα βαθμολογηθούν αντιστρόφως ανάλογα. Η βαθμολογία (Β) της  εμπειρίας θα γίνει βάση του εμβαδού  συντήρησης της μεγαλύτερης εγκαταστάσης όπως αυτό προκύπτει από τις βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης που θα γίνουν αποδεκτές από την επιτροπή αφού ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της παραγράφου 7.8. Ο μέγιστος βαθμός (100) θα δοθεί στο μέγιστο εμβαδό και οι υπόλοιπες προσφορές θα βαθμολογηθούν ανάλογα. Η τελική βαθμολογία βάση της οποίας θα προκύψει ο ανάδοχος, θα προκύψει από τον τύπο 0,7xΑ+0,3xΒ. Η προσφορά που θα λάβει την μέγιστη βαθμολογία θα είναι ο ανάδοχος εφόσον καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων του διαγωνισμού.

 

9.Κατάρτιση σύμβασης

 • Το Ο.Α.Κ.Α. θα γνωστοποιήσει εγγράφως το αποτέλεσμα της τελικής αξιολόγησης στο συμμετέχοντα, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, καλώντας τον για την υπογραφή της μεταξύ τους σύμβασης, εντός 15 ημερών.
 • Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί η ανάθεση είναι υποχρεωμένος να καταθέσει τα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης της εταιρείας.
 • Εφόσον ο συμμετέχων στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός δεν προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, στην παραπάνω προθεσμία, το Ο.Α.Κ.Α. θα τον κηρύξει έκπτωτο και θα προχωρήσει στην σύναψη σύμβασης με τον αμέσως επόμενο συμμετέχοντα που κατέθεσε τη συμφερότερη  προσφορά.

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 09.05.2022 ώρα 14:00. Το άνοιγμα των φακέλων θα γίνει την επόμενη εργάσιμη ημέρα (10.05.2022 ώρα 10:30, στο γραφείο Προμηθειών). Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ο αριθμός εισήγησης 319/3127. Οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής  ύψους 277,00€ τραπέζης ή αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος.

Πληροφορίες για τις Τεχνικές λεπτομέρειες των Υπηρεσιών, κ. Γρ. Μεταξάς  τηλ. 210-68.34.762.

 

 

 

    

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Νικολαος καστορασ