ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Καστόρας Νικόλαος                                 Μαρούσι,03/04/2022

                                                                                                 Αριθμ.Πρωτ,292/3169                                     ΤΗΛ : 210-6834569      

 

 

                                                                               

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 

ΚΟΙΝ: Γενική Διεύθυνση

 

                                                                                             

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια 4 τεμαχίων μετρητή κιλοβατώρας kwh τριφασικός 100Α, αριθμός στοιχείων 4, μέθοδος τοποθέτησης ράγα D/N, τύπος ηλεκτρονικό, σύμφωνα  με την εισήγηση του τμήματος    Η -Μ Εγκαταστασεων Μηχανημάτων (αρ. εισηγ, 292/3169/15/05/2022) .

 

   

   

 

                                                                                                     

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο  e-mail:supplies@oaka.gr Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι 10/05/22 και εώς ώρα 13:00 μ.μ. Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 292/3169. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1.500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα . Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Πληροφορίες κ. K Μεταξά Γρ.  210-6834762.

 

 

 

    

                                                            Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Καστόρας Νικόλαος