ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                 Μαρούσι, 15 Απριλίου   2022

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.:263/3160

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                                

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                                                                   22PROC010406740

                                                                                                   

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την εγκατάσταση καλωδίου τύπου ΝΥΥ   για τις ανάγκες   στο πίλαρ φωτισμού 1 στον Περιβάλλοντα χώρο  του ΟΑΚΑ    ,  σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων   (εισηγ,3160 έως 21.04.22)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια  και εγκατάσταση καλωδίου τύπου ΝΥΥ 5Χ16mm2 του πίλαρ φωτισμού Π1 στον περιβάλλοντα χώρο του ΟΑΚΑ  :

  Περιλαμβάνει : Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών , Εργασία εγκατάστασης καλωδιώσεων

           Τεχνική Περιγραφή

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν κλειστές τις οικονομικές τους προσφορές στο Τμήμα Προμηθειών ή στο τμήμα Πρωτοκόλλου έως την 21/04/2022 και ώρα 12.00μμ   . Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ο αρ. της εισήγησης 263/3160. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν στις 26/04/2022 , ημέρα Τρίτη  στις 10.00πμ .    Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Προϋπολογισμός: 1.450,00 πλέον ΦΠΑ

Πληροφορίες   κ.   ΜΕΤΑΞΑΣ      τηλ.    210- 6868450 .

 

                                                            Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                    ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ