ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                          Αναρτητέο στο Διαδίκτυοο            

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                    Κ                             Μαρούσι, 12 Απριλίου 2022ΜΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                                  Αριθμ.Πρωτ.: 111/3609

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                                                                                                  

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                     20PROC006941414

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής  τεχνικο-οικονομικών προσφορών για την κατασκευή και τοποθέτηση δίφυλλης πόρτας αλουμινίου με σταθερό υαλοστάσιο στην είσοδο των γραφείων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΟΑΚΑ, σύμφωνα με την με αρ. 111/3609 εισήγηση του τμήματος Δομικών Έργων ( ημερομηνία υποβολής έως 26/04/2022), προϋπολογισμού 1.450,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (CPVS:44221200-7-ΠΟΡΤΕΣ)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί  την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή και τοποθέτηση δίφυλλης πόρτας αλουμινίου με σταθερό υαλοστάσιο στην είσοδο των γραφείων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΟΑΚΑ.

Τεχνικές προδιαγραφές

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την κατασκευή και τοποθέτηση δίφυλλης πόρτας αλουμινίου με σταθερό υαλοστάσιο στην είσοδο των γραφείων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΟΑΚΑ.

Συγκεκριμένα θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες.

 • Αποξήλωση της υφιστάμενης  πόρτας με την κάσα αυτής  και αποκατάσταση της τοιχοποιίας όπου απαιτείται.
 • Μετά την αποξήλωση με ευθύνη του Αναδόχου θα ληφθούν οι ακριβείς διαστάσεις,  για να  γίνει η κατασκευή και τοποθέτηση της νέας  δίφυλλης ανοιγόμενης πόρτας και του σταθερού υαλοστασίου.
 • Τα θυρόφυλλα και το υαλοστάσιο θα φέρουν περιμετρικό πλαίσιο  από  προφίλ αλουμινίου ηλεκτροστατικής βαφής,  λευκού χρώματος,  της σειράς Europa 500  ή όμοιου αυτής, με εσωτερικούς υαλοπίνακες ασφαλείας διπλούς ενεργειακούς,  οι οποίοι θα συνοδεύονται από τα σχετικά πιστοποιητικά.
 • Οι σιδερένιες ψευτόκασσες, και οι λάμες στήριξής τους,  θα είναι  γαλβανισμένες και μετά την τοποθέτησή τους θα καθαριστούν  και θα  χρωματιστούν  με μία στρώση primer και με δύο στρώσεις από  αντισκωριακού χρωμικού ψευδαργύρου.
 • Η κάσσα θα είναι αλουμινίου της ίδιας σειράς με τα κουφώματα.
 • Η στήριξη των θυρόφυλλων στην κάσα θα γίνεται με  4 μεντεσέδες αλουμινίου   βαρέως τύπου.

Η όλη κατασκευή θα είναι πλήρης και θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα υλικά, μικροϋλικά και εξαρτήματα για την πλήρη και ασφαλή  λειτουργία της πόρτας (πόμολα,  κλειδαριά ασφαλείας, αυτόματο μηχανισμό επανάκλισης  κ.λ.π.).

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει τις εργασίες αντικατάστασης  των κουφωμάτων  εντός της ημέρας αποξήλωσής τους και να απομακρύνει από το χώρο εργασιών όλα τα άχρηστα υλικά που θα προκύψουν.
 2. Στην περίπτωση, τυχόν πρόκλησης ζημιών, ο Ανάδοχος θα φέρει την  ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους.
 3. Ο Ανάδοχος καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών υποχρεούται να λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και την ασφάλεια του προσωπικού του.
 4. Για την εκτίμηση και κοστολόγηση  είναι  απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων  στο  χώρο  (κατόπιν ραντεβού με  την τεχνική υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106834773), προκειμένου να λάβουν γνώση  των ειδικών συνθηκών του έργου.
 5. Στο κατ’ αποκοπή τίμημα της προσφοράς  θα περιλαμβάνονται όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όλες οι εργασίες και τα  αναλώσιμα που απαιτούνται  για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά στην παραπάνω περιγραφή. 
 6. Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρονται τα συγκεκριμένα  αλουμίνια που θα τοποθετηθούν ,  να  συνοδεύονται από  τα σχετικά τεχνικά φυλλάδια  και τα πιστοποιητικά του εργοστασίου παραγωγής και θα τύχουν της απολύτου εγκρίσεως της Υπηρεσίας.

Πληροφορίες, στην τεχνική υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106834773 υπ’όψιν κα Μαλανδράκη Ελένη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις τεχνικο-οικονομικές τους προσφορές σε κλειστό φάκελο στο Τμήμα Πρωτοκόλλου έως την 26/04/2022 ώρα 14:30. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στο Τμήμα Προμηθειών την 27/04/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 111/3609.

 

 

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΤΟΡΑΣ