ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                            Αναρτητέο στο Διαδίκτυοο     

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                   Κ                                Μαρούσι, 10 Μαρτίου 2022ΜΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                               Αριθμ.Πρωτ.: 130/3622

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                                                                                                                            

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                      20PROC006941414

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής  τεχνικο-οικονομικών προσφορών για την Προμήθεια και τοποθέτηση ξυλουργικών κατασκευών στα γραφεία του  Κολυμβητηρίου σύμφωνα με την με αρ. 130/3622 εισήγηση του τμήματος Δομικών Έργων ( ημερομηνία υποβολής έως 21/03/2022), προϋπολογισμού 1.200,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί  την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια και τοποθέτηση ξυλουργικών κατασκευών στα γραφεία του  Κολυμβητηρίου.

Τεχνικές προδιαγραφές

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια και την τοποθέτηση ξυλουργικών κατασκευών στο Κλειστό Κολυμβητήριο για τις ανάγκες σίτισης των εργαζομένων.

Τα υπό προμήθεια είδη  θα κατασκευαστούν και θα τοποθετηθούν σε θέσεις  που θα υποδειχθούν  από την τεχνική υπηρεσία του ΟΑΚΑ  και είναι τα παρακάτω:

  1. Σύνθεση κουζίνας αποτελούμενη από επιδαπέδια και κρεμαστά ερμάρια με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
  2. Επιδαπέδιο ερμάριο σύμφωνα με το σχέδιο (παράρτημα), διαστάσεων (ΜΧΠΧΥ) 200Χ50Χ82 cm, με άνθυγρο  πάγκο εργασίας πάχους 38mm, τέσσερα  συρτάρια,  δύο εσωτερικά ράφια  και  νεροχύτη  inox  σατινέ διαστάσεων περίπου 44x38cm.
  3. Ερμάριο  τοίχου κρεμαστό σύμφωνα με το σχέδιο  (παράρτημα), διαστάσεων (ΜΧΠΧΥ) 200Χ35Χ70 cm, με ένα ράφι στο κάθε ντουλάπι.

Τα οριζόντια και τα κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα των ερμαρίων  θα κατασκευαστούν από μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας επενδυμένη και στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη,  συνολικού πάχους 18 ή 22 mm ανάλογα με το πλάτος τους,    χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας από δείγματα που θα προσκομίσει ο  ανάδοχος  και  με περιθώριο από   θερμοσυγκολλημένο  PVC  πάχους 3 mm στα εμφανή σόκορα.

Η πλάτη  των ερμαρίων προς τον τοίχο  θα κατασκευασθεί από φορμάικα πάχους 8 mm.

Όλες οι ενώσεις των επιφανειών θα γίνουν με ανοξείδωτες ξυλόβιδες,  κόλλα  και με τους κατάλληλους συνδέσμους.

  1. Πάγκος  (σχέδιο παραρτήματος)

Για την σίτιση των εργαζομένων θα τοποθετηθεί σε σημείο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία πάγκος  όμοιος με αυτόν της κουζίνας,  διαστάσεων 200Χ50 cm, με στρογγυλευμένες τις δύγωνίες,  ο οποίος θα στηρίζεται από την μία του πλευρά στον τοίχο και από την άλλη με δύο  ποδάρια  inox  Φ30.

Η κάθε μία από τις παραπάνω  κατασκευές  θα είναι συναρμολογούμενη από τον προμηθευτή, στιβαρή, καλαίσθητη, λειτουργική και ανθεκτική, με τους απαραίτητους μηχανισμούς  και τα εξαρτήματα,  θα τοποθετηθεί δε σταθερά  με ασφάλεια στο  χώρο που θα υποδειχθεί.

Σημείωση:

Πριν από την τοποθέτηση των ερμαρίων, θα γίνει αποκατάσταση και ελαιοχρωματισμός της τοιχοποιίας στο χώρο.

 

ΕΙΔΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 

  • Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου.
  • Σημειώνεται ότι  τυχόν ελαττώματα που θα διαπιστωθούν σε κάποιο τμήμα  των κατασκευών, το τμήμα αυτό θα απορρίπτεται και ο Ανάδοχος θα υποχρεώνεται µε δικές του δαπάνες στις απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες για την ανακατασκευή.
  • Ο ανάδοχος θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας   σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, καθώς επίσης υποχρεούται να τηρήσει τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα  ήθελε προκληθεί  εξαιτίας  παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.
  • Η τιμή της προσφοράς  θα  περιλαμβάνει το κατ΄αποκοπή  τίμημα  για   την προμήθεια των υλικών,  την  κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση των παραπάνω  ειδών και  όλων  των απαιτούμενων μικροϋλικών και  εργασιών, ακόμα και αν δεν αναφέρονται στην περιγραφή,  για την πλήρη  και έντεχνη εκτέλεση του έργου.
  • Κρίνεται απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων στο Ο.Α.Κ.Α. (κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο 2106834773),  προκειμένου να λάβουν γνώση της  υφιστάμενης  κατάστασης  και να τους υποδειχθούν από την Τεχνική Υπηρεσία το σημείο  που θα τοποθετηθούν οι κατασκευές

 

Πληροφορίες, στην τεχνική υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106834773 υπ’όψιν κα Μαλανδράκη Ελένη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις τεχνικο-οικονομικές τους προσφορές σε κλειστό φάκελο στο Τμήμα Πρωτοκόλλου έως την 21/03/2022 ώρα 14:30. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στο Τμήμα Προμηθειών την 22/03/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 130/3622.

 

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΤΟΡΑΣ 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

ΣΧΕΔΙΑ   ΞΥΛΙΝΩΝ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  ΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ

 

 

  1. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

     2. ΠΑΓΚΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ