ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                            Αναρτητέο στο Διαδίκτυοο   

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                    ΚΜαρούσι, 02 Μαρτίου 2022ΜΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                    Αριθμ.Πρωτ.: 112/3610

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                                                                                                  

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                     20PROC006941414

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής  τεχνικο-οικονομικών προσφορών για την Αντικατάσταση 2 σταθερών υαλοπινάκων τζαμαρίας με ανοιγόμενα παράθυρα σύμφωνα με την με αρ. 112/3610 εισήγηση του τμήματος Δομικών Έργων ( ημερομηνία υποβολής έως 14/03/2022), προϋπολογισμού 1.500,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί  την επιλογή αναδόχου για την Αντικατάσταση 2 σταθερών υαλοπινάκων τζαμαρίας με ανοιγόμενα παράθυρα.

Τεχνικές προδιαγραφές

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την κατασκευή και τοποθέτηση δύο  παραθύρων αλουμινίου στα γραφεία της εγκατάστασης του Κολυμβητηρίου.

Συγκεκριμένα θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες.

  • Αποξήλωση δύο υφιστάμενων σταθερών υαλοστασίων και απομάκρυνσή τους.
  • Μετά την αποξήλωση με ευθύνη του Αναδόχου θα ληφθούν οι ακριβείς διαστάσεις,  για να  γίνει η κατασκευή και τοποθέτηση των νέων δίφυλλων συρόμενων επάλληλων παραθύρων,  από προφίλ αλουμινίου  της σειράς Europa 800  ή όμοιας αυτής, τα οποία  θα συνοδεύονται  από  τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή  με οδηγίες εφαρμογής και συντήρησης αυτών, καθώς  και  από τα σχετικά  πιστοποιητικά του εργοστασίου παραγωγής.

Τα προφίλ αλουμινίου  που θα χρησιμοποιηθούν θα αναφέρονται στην προσφορά και θα τύχουν της απολύτου εγκρίσεως της Υπηρεσίας.

Τα νέα παράθυρα θα κατασκευαστούν  από διατομή αλουμινίου ηλεκτροστατικής βαφής,  λευκού χρώματος, με διπλούς υαλοπίνακες υψηλής ενεργειακής απόδοσης, τρίπλεξ  ασφαλείας 4+4 mm.

Η όλη κατασκευή θα είναι πλήρης και θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα υλικά, μικροϋλικά και εξαρτήματα για την πλήρη λειτουργία των παραθύρων (βουρτσάκια, ελαστικά παρεμβύσματα, πόμολα, κλειδαριές κ.λ.π.).

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

  1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει τις εργασίες αντικατάστασης των παραθύρων εντός της ημέρας αποξήλωσής τους και να απομακρύνει από το χώρο εργασιών όλα τα άχρηστα υλικά που θα προκύψουν.
  2. Στην περίπτωση, τυχόν πρόκλησης ζημιών, ο Ανάδοχος θα φέρει την  ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους.
  3. Ο Ανάδοχος καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών υποχρεούται να λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και την ασφάλεια του προσωπικού του, να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς,  σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Ασφαλιστική Νομοθεσία.
  4. Για την εκτίμηση και κοστολόγηση  είναι  απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων  στο  χώρο  (κατόπιν ραντεβού με  την τεχνική υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106834773), προκειμένου να λάβουν γνώση  των ειδικών συνθηκών του έργου.
  5. Στο κατ’ αποκοπή τίμημα της προσφοράς  θα περιλαμβάνονται όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όλες οι εργασίες και τα  αναλώσιμα που απαιτούνται  για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά στην παραπάνω περιγραφή.

Πληροφορίες, με  την τεχνική υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106834773 υπ’όψιν κα Μαλανδράκη Ελένη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις τεχνικο-οικονομικές τους προσφορές σε κλειστό φάκελο στο Τμήμα Πρωτοκόλλου έως την 14/03/2022 ώρα 14:30. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στο Τμήμα Προμηθειών την 15/03/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 112/3610.