ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                            Αναρτητέο στο Διαδίκτυοο   

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                    ΚΜαρούσι, 16 Φεβρουαρίου 2022ΜΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                    Αριθμ.Πρωτ.: 62/3605

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                                                                                                  

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                     20PROC006941414

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής  τεχνικο-οικονομικών προσφορών για την προμήθεια και μεταφορά Εποξειδικού χρώματος δαπέδων δύο συστατικών, χρώματος γκρι, DUROEPOXY της Durostick ή ισοδύναμου αυτού σύμφωνα με την με αρ. 62/3605 εισήγηση του τμήματος Δομικών Έργων ( ημερομηνία υποβολής έως 28/02/2022), προϋπολογισμού 850,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί  την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια και μεταφορά Εποξειδικού χρώματος δαπέδων δύο συστατικών, χρώματος γκρι, DUROEPOXY της Durostick ή ισοδύναμου αυτού.

Τεχνικές προδιαγραφές

Προμήθεια και μεταφορά στο Ολυμπιακό Στάδιο των παρακάτω ειδικών χρωμάτων:

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1. Εποξειδικό χρώμα 2 συστατικών χρώματος γκρι.  DUROEPOXY  ή  ισοδύναμο αυτού. 13 Χ 4 kg
2. Εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών  DUROEPOXY PRIMER ή  ισοδύναμο αυτού. 25 Χ 2 kg

 

Οι τιμές που θα συμπληρωθούν στον παρακάτω Πίνακα  Οικονομικής Προσφοράς θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ (€) και  θα αναγράφονται αναλυτικά για το κάθε παρεχόμενο είδος.

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΤΙΜΗ

ΜΕ  ΦΠΑ

1. Εποξειδικό χρώμα 2 συστατικών χρώματος γκρι.  DUROEPOXY  ή  ισοδύναμο αυτού. 13 Χ 4 kg    
2. Εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών  DUROEPOXY PRIMER ή  ισοδύναμο αυτού. 25 Χ 2 kg    
  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

 

 

…………………

 

Η παράδοση θα γίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία στο τηλέφωνο 2106834773 (κα Μαλανδράκη).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις τεχνικο-οικονομικές τους προσφορές σε κλειστό φάκελο στο Τμήμα Πρωτοκόλλου έως την 28/02/2022 ώρα 14:30. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στο Τμήμα Προμηθειών την 01/03/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 62/3605.

 

 

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΤΟΡΑΣ