ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                 Μαρούσι, 8 Φεβρουαρίου  2022

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 56/4920

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                                

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                                                                

                                                                                                    22PROC010018726

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια εξωτερικών και εσωτερικών πάγκων με πλάτη Αθλητικών χώρων  για τις ανάγκες   στις κολυμβητικές δεξαμενές του ΟΑΚΑ    ,  σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Κολυμβητήριου     (εισηγ,4920 έως 17.02.22)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια  :

8 τεμ. εξωτερικοί πάγκοι αθλητικών χώρων με πλάτη . Διαστάσεις :1,70χ 2,00 μ περίπου ,εμπλουτισμένο ξύλο -Μεταλλική βάση με στήριξη ουπάτ

 8 τεμ. εσωτερικοί πάγκοι αθλητικών χώρων με πλάτη ξύλινα παγκάκια διαστάσεων 1,50χ1,80μ  .

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν κλειστές τις οικονομικές τους προσφορές στο Τμήμα Προμηθειών ή στο τμήμα Πρωτοκόλλου έως την 17/02/2022 και ώρα 14.00μμ   . Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ο αρ. της εισήγησης 56/4920. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν στις 18/02/2022 , ημέρα Παρασκευή    στις 10.00πμ .    Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Προϋπολογισμός: 2.000,00 πλέον ΦΠΑ

Πληροφορίες   κ.   θ. ΘΕΟΦΑΝΗΣ     τηλ.    210- 6850200 .

 

 

                                                            Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                   ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ