ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                            Αναρτητέο στο Διαδίκτυοο   

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                    ΚΜαρούσι, 03 Φεβρουαρίου 2022ΜΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                    Αριθμ.Πρωτ.: 46/4942

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                                                                                                  

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                     20PROC006941414

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής  τεχνικο-οικονομικών προσφορών για την προμήθεια και τοποθέτηση μεμβράνης αμμοβολής για 58 m2 στα κοινόχρηστα γυμναστήρια, στο γραφείο κλειδούχων και στο αρχείο ΕΟΚΑ, σύμφωνα με την με αρ. 46/4942 εισήγηση του τμήματος Κολυμβητηρίου ( ημερομηνία υποβολής έως 14/02/2022), προϋπολογισμού 986,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί  την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια και τοποθέτηση μεμβράνης αμμοβολής για 58 m2 στα κοινόχρηστα γυμναστήρια, στο γραφείο κλειδούχων και στο αρχείο ΕΟΚΑ.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις τεχνικο-οικονομικές τους προσφορές σε κλειστό φάκελο στο Τμήμα Πρωτοκόλλου έως την 14/02/2022 ώρα 14:30. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στο Τμήμα Προμηθειών την 15/02/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 46/4942.

Πληροφορίες, με  την τεχνική υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106850200 υπόψιν κο Θεοφάνη Φάνη.

 

 

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΤΟΡΑΣ