ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Καστόρας Νικόλαος                                 Μαρούσι,5 Ιανουαρίου 2022

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                              Αριθμ.Πρωτ.:976/15077

ΤΗΛ : 210-6834569

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                          22PROC009894438

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την συντήρηση και αναγόμωση του πυροσβεστικού υλικού του ΟΑΚΑ για ένα έτος  με δικαίωμαπροαίρεσης για έξι μήνες,  σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων (εισηγ,15077 έως 17.01.22)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί τηνσυντήρηση και αναγόμωση του πυροσβεστικού υλικού του ΟΑΚΑ για ένα έτος  με δικαίωμαπροαίρεσης για έξι μήνες   σύμφωνα με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές   :

 

          ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

 

Σε κάθε πυροσβεστήρα του κτηρίου θα γίνουν όλες οι απαιτούμενες εργασίες συντήρησης, ή/και περαιτέρω συντήρησης, ή/και εργαστηριακού ελέγχου, ή/και αναγόμωσης, ή/και υδραυλικής δοκιμής, όπως αυτές προκύπτουν από το Μητρώου ετήσιας συντήρησης / αναγόμωσης του προηγούμενου έτους.

    

Συγκεκριμένο ορίζεται:

     α) ως ετήσια συντήρηση “ο έλεγχος του πυροσβεστήρα, της ποιότητας και της ποσότητας του κατασβεστικού υλικού χωρίς να επιβάλλεται η αναγόμωση του”.

     β) ως περαιτέρω συντήρηση “ο εκτεταμένος έλεγχος του πυροσβεστήρα με αναγόμωση του κατασβεστικού υλικού. (Δεν υπόκειται σε περαιτέρω συντήρηση οι πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα και οι πυροσβεστήρες με αέρια εναλλακτικά των Halon)”.

     γ) ως εργαστηριακός έλεγχος “εργαστηριακός έλεγχος με αντικατάσταση όλων των φθαρμένων εξαρτημάτων, αντικατάσταση του κατασβεστικού υλικού και αποστολή για υδραυλική δοκιμή και πλήρη επανέλεγχο του συγκροτήματος πίεσης του πυροσβεστήρα σε Αναγνωρισμένο Φορέα Ελέγχου”.

 

Οι εργασίες αυτές θα εκτελεστούν αποκλειστικά από αναγνωρισμένη εταιρία ελέγχου πυροσβεστήρων.

Οι ανωτέρω εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που περιγράφεται αναλυτικά στα ΦΕΚ 52/Β’/20-01-05 (Κ.Υ.Α. 618/43) και ΦΕΚ 1218/Β’/01-09-2005 (τροποποίηση Κ.Υ.Α 17230/671).

Ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς αναφέρονται συνοπτικά οι κάτωθι προς εκτέλεση εργασίες:

 • Παραλαβή των πυροσβεστήρων προς αναγνωρισμένη εταιρεία ελέγχου

πυροσβεστήρων,

 • Οπτικός έλεγχος εγχάρακτων ενδείξεων στην φιάλη,

 

 • Αφαίρεση κλείστρων,
 • Έλεγχος μανομέτρου, σπειρωμάτων, σκόνης, ελατηρίων, κλπ
 • Έλεγχος ακροφυσίων και καθαρισμός,
 • Αναγόμωση (αλλαγή του κατασβεστικού υλικού) αν απαιτείται,
 • Υδραυλική δοκιμή (αν απαιτείται),
 • Επανατοποθέτηση του κλείστρου και παροχή πίεσης Αζώτου (Ν2),
 • Τοποθέτηση της Πινακίδας Ελέγχου,
 • Η προβλεπόμενη τοποθέτηση δακτυλίου επανελέγχου,
 • Συμπλήρωση του Εντύπου Μητρώου Συντήρησης,
 • Παράδοση των πυροσβεστήρων επί τόπου του έργου και επανατοποθέτησή τους στις αρχικές θέσεις, συνοδευόμενοι από Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86, δελτία αποστολής και αντίγραφο του Μητρώου Συντήρησης,
 • Ο,τιδήποτε άλλο απαιτείται βάσει της Κ.Υ.Α. 618/43 και της 17230/671 απόφασης τροποποίησής της.

Η παραλαβή των προς έλεγχο πυροσβεστήρων από το έργο θα γίνεται τμηματικά σε παρτίδες (τουλάχιστον 50 τεμ/παρτίδα) σε συνεννόηση με την επίβλεψη. Στην αρχική θέση των προς έλεγχο υφισταμένων πυροσβεστήρων της κάθε παρτίδας, θα τοποθετείται προσωρινά κάθε φορά, αντίστοιχος αριθμός αναπληρωματικών πυροσβεστήρων.

 

 

ΟΡΟΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 

Ο συντηρητής υποχρεούται να παραλαμβάνει τους πυροσβεστήρες µε ευθύνη και δαπάνη του ιδίου, από τις εγκαταστάσεις της Κ.Υ του O.A.K.A. εντός 24ωρου από την ειδοποίησή του και σε περίπτωση αργίας την αμέσως επομένη εργάσιμη. Θα τους παραδίδει δε στον ίδιο χώρο εντός 48ωρου και τις εργάσιμες ώρες. Για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίζει στην υπηρεσία ίδια ποσότητα µε δικούς του πυροσβεστήρες µε αυτούς που θα παραλαμβάνει καθ’ όλη την διάρκεια της συντήρησης.

Οι πυροσβεστήρες θα διακινούνται µε τα απαραίτητα έγγραφα και θα παραλαμβάνονται µε την αντίστοιχη βεβαίωση καλής λειτουργίας ή ακαταλληλότητας καθώς και την περιγραφή των εργασιών τυχόν ανταλλακτικών και το κόστος αυτών. Θα φέρουν την απαραίτητη σήμανση βάσει του ΦΕΚ 618/43 και θα αναγράφουν τα στοιχεία ελέγχου και επανελέγχου. Ο συντηρητής θα έχει την αστική και ποινική ευθύνη για την καλή λειτουργία τους. Επίσης επισημαίνεται ότι το Ο.Α.Κ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει σε εκπρόσωπο του να ελέγξει το σύνολο ή μέρους των εργασιών συντήρησης ή να ζητήσει δειγματοληπτικό έλεγχο ο οποίος θα γίνεται στους παραδιδόμενους προς χρήση πυροσβεστήρες σύμφωνα µε τα αναφερόμενα στις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές σε όποιο φορέα ελέγχου κρίνει κατάλληλο για την διαπίστωση της ορθής συντήρησης των πυροσβεστήρων.

 

Σημειώνεται ότι το σύνολο σχεδόν του πυροσβεστικού υλικού είναι  κωδικοποιημένο σε συγκεκριμένες θέσεις σύμφωνα με τις μελέτες πυρασφάλειας. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραλαμβάνει με δικά του μέσα και προσωπικό το πυροσβεστικό υλικό από τις εγκατεστημένες θέσεις σύμφωνα με τα σχέδια του Ο.Α.Κ.Α. και να τα τοποθετεί ακριβώς στην ίδια θέση μετά το πέρας των ελέγχων ή αναγομώσεων. Για τους πυροσβεστήρες οι οποίοι δεν είναι κωδικοποιημένοι, ο Ανάδοχος θα πρέπει να τους τοποθετεί σε κωδικοποιημένες θέσεις σύμφωνα με τις υποδείξεις του Ο.Α.Κ.Α. και να τοποθετεί στην θέση αυτή αυτοκόλλητο αναγράφοντας τον ίδιο κωδικό αριθμό με αυτόν του πυροσβεστήρα.

 

Σε περίπτωση που λείπει πυροσβεστήρας από την συγκεκριμένη θέση που προβλέπει η μελέτη πυρασφάλειας τότε η συντηρήτρια εταιρεία είναι υποχρεωμένη να τοποθετεί άλλο κατάλληλο πυροσβεστήρα από τους ήδη συντηρημένους. Αν υπάρχει έλλειψη τότε θα γίνεται από τον ανάδοχο καταγραφή των ελλείψεων και θα ενημερώνεται γραπτώς η τεχνική υπηρεσία του Ο.Α.Κ.Α. 

 

Για τα αυτόματα συστήματα κατάσβεσης ο Ανάδοχος θα πρέπει να τα αποσυνδέει από το σύστημα πυρανίχνευσης και να τα επανασυνδέει με το πέρας της αναγόμωσης.

 

 Με το πέρας των εργασιών θα παραδίδεται στην Τεχνική Υπηρεσία του ΟΑΚΑ πιστοποιητικό ελέγχου, συντήρησης, αναγόμωσης καθώς και ένα πλήρες Μητρώο Συντήρησης, στο οποίο θα χαρακτηρίζεται ο κάθε πυροσβεστήρας με το serialnumber του, την θέση του στο συγκρότημα και αναλυτικά τις εργασίες ελέγχου, συντήρησης ή αναγόμωσης που έγιναν σε αυτόν.

 

 

 1. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

 

     Τα παρακάτω ισχύουν στην περίπτωση που κάποιος από τους υφιστάμενους πυροσβεστήρες πρέπει να αντικατασταθεί πλήρως.

Σε αυτή την περίπτωση, ο παλαιός (υφιστάμενος) πυροσβεστήρας επιστρέφεται επί τόπου του έργου κενός πίεσης συνοδευόμενος από πιστοποιητικό ακαταλληλότητας, ενώ μόνο μετά από ενημέρωση και εντολή της υπηρεσίας προσκομίζεται αντίστοιχος καινούργιος.

     Επίσης στην περίπτωση ελλείψεων στον αριθμό των πυροσβεστήρων και κατόπιν εγγραφής έγκρισης από την τεχνική υπηρεσία του Ο.Α.Κ.Α. (στα πλαίσια της σύμβασης) θα γίνεται αγορά νέων.

Για τους καινούργιους πυροσβεστήρες ισχύουν τα παρακάτω:

 

     Οι προς αγορά πυροσβεστήρες γενικά θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις Κ.Υ.Α 618/43/2005¨Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης¨ και Κ.Υ.Α 17230/671/2005 ¨Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 618/43/05 (ΦΕΚ 52/Β/2005) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Δημοσίας Τάξης «προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης»¨ και ειδικότερα να πληρούν τα εξής:

 • να φέρουν την ένδειξη CE ανεξίτηλα χαραγμένη στο σώμα του πυροσβεστήρα σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 97/23/EK καθώς και οποιαδήποτε άλλη ένδειξη υποχρεωτικά πρέπει να φέρουν ανεξίτηλα χαραγμένη οι πυροσβεστήρες (π.χ. έτος κατασκευής, serialnumberκλπ)
 • να φέρουν πιστοποίηση ΕΝ-3 για τους φορητούς πυροσβεστήρες και ΕΝ-1866 για τους τροχήλατους,
 • να συνοδεύονται με τις βάσεις τους & τα ανάλογα εξαρτήματα στήριξης.
 • Όλοι οι πυροσβεστήρες θα πρέπει να είναι καινούργιοι, αχρησιμοποίητοι και έτοιμοι για χρήση.
 • Η κατασκευή και η ποιότητα των πυροσβεστήρων θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές ΕΝ3.
 • Η προβλεπόμενη διάρκεια ζωής των πυροσβεστήρων θα είναι η προβλεπόμενη από τα ΕΝ3.
 • Οι υποψήφιοι ανάδοχοι, μαζί με την οικονομική προσφορά τους θα πρέπει να καταθέσουν prospectus  και αντίγραφα από τα απαραίτητα πιστοποιητικά πυροσβεστήρων στα οποία θα φαίνεται ότι πληρούν τις προδιαγραφές  ΕΝ3 & CE.

 

 • Κατά την παράδοση των πυροσβεστήρων, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει πιστοποιητικά δοκιμών υπό πίεση ανά φιάλη. Επίσης θα πρέπει να καταθέσει πιστοποιητικά του εργοστασίου κατασκευής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα πρότυπα για το σώμα του πυροσβεστήρα, του κατασβεστικού υλικού και των εξαρτημάτων αυτών. Ενδεικτικά αναφέρουμε: πιστοποιητικά για τον ανάλογο τύπο υλικού πυρόσβεσης, κλείστρων, μανομέτρων, ελαστικών σωλήνων κλπ. Θα πρέπει επίσης να προσκομίσει καταστάσεις που να αναφέρονται αναλυτικά οι αριθμοί μητρώων των πυροσβεστήρων.
 • Επίσης κατά την παράδοση, οι πυροσβεστήρες θα συνοδεύονται απαραίτητα από τα σχετικά πιστοποιητικά καλής λειτουργίας σύμφωνα με τα ΕΝ3 και CE, καθώς και με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 η οποία θα απευθύνεται στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και θα συνοδεύει τα πιστοποιητικά δοκιμών, όπου θα αναφέρεται ότι : «Η Εταιρία έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 618/43, οι δε πυροσβεστήρες που παραδόθηκαν στο ΟΑΚΑ 1) πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 97/23/EK,  2)συμμορφώνονται με τις ΚΥΑ618/43 και ΚΥΑ17230/671 και 3) η κατασκευή και η ποιότητά τους ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές ΕΝ3. Επίσης, έγιναν όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι και δοκιμές και είναι έτοιμοι προς χρήση».

 

ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ CO2

 

Οι φορητοί πυροσβεστήρες CO2 θα είναι 5 kg και θα τοποθετηθούν στις θέσεις των

παλαιών που τυχόν αποσυρθούν.

Ο κάθε φορητός πυροσβεστήρας CO2 θα είναι πλήρης με το στήριγμα αναρτήσεώς του.

 

   ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 

 • Απαιτήσεις αρμοδίων φορέων
 • Οι φορητοί πυροσβεστήρες θα είναι σύμφωνοι με την ELOT/ EN 3.

 

   ΥΛΙΚΑ

 

1) Ο πυροσβεστήρας αυτός θα είναι κατάλληλος για κατηγορίες πυρκαγιάς A,B,C και Ε δηλαδή πυρκαγιών που προέρχονται από στερεά, υγρά και αέρια καύσιμα και πάνω σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις με τάση λειτουργίας μέχρι 1000 VOLT, σύμφωνα με τους ελληνικούς κανονισμούς και για επίτοιχη τοποθέτηση.

2) Κάθε πυροσβεστήρας διοξειδίου τον άνθρακα θα είναι κατασκευασμένος από συγκολλητόχαλυβδόφυλλο ικανού πάχους ώστε να αντέχει σε δοκιμασία με υδραυλική πίεση 25 ατμ. .

3) Ο ελαστικός σωλήνας του πυροσβεστήρα θα είναι υψηλής αντοχής (πίεση δοκιμής 250 ατμ.) και θα φέρει διάταξη διακοπής της εκτόξευσης. Στο ελεύθερο άκρο του ο σωλήνας θα φέρει κατάλληλη πεπλατυσμένη χοάνη (ακροφύσιο) από υλικό που δεν θα είναι καλός αγωγός της θερμότητας και του ηλεκτρισμού.

4) Το κλείστρο του πυροσβεστήρα θα είναι πιεστικό, Αμερικάνικου τύπου ή τύπου πιστολιού (για τους πυροσβεστήρες μικράς Περιεκτικότητας).

5) Κάθε πυροσβεστήρας θα περιλαμβάνει την φιάλη με το διοξείδιο του άνθρακα, την βαλβίδα και τον ελαστικό σωλήνα εκτοξεύσεως. Ο κάθε πυροσβεστήρας θα είναι χωρητικότητας 5 χγρ. τουλάχιστον διοξειδίου τον άνθρακα.

6) Εξωτερικά θα είναι προστατευμένος με αντι-οξειδωτικό και εποξειδική βαφή κόκκινου χρώματος. θα είναι πλήρης με το άγκιστρο τοίχου, έτοιμος προς χρήση.

 

7) Η κατασκευή και η σήμανση του πυροσβεστήρα θα είναι απόλυτα σύμφωνές με τους ισχύοντες Ελληνικούς και διεθνείς κανονισμούς και την κείμενη νομοθεσία.

ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ (A,B,C,E)

 

Οι φορητοί πυροσβεστήρες Ξηράς Κόνεως θα είναι 6 kg ή και 12 Kg και θα τοποθετηθούν στις θέσεις των αντίστοιχων παλαιών που τυχόν αποσυρθούν.

Ο κάθε φορητός πυροσβεστήρας Ξηράς Κόνεως θα είναι πλήρης με το στήριγμα αναρτήσεώς του.

 

   ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 

 • Απαιτήσεις αρμοδίων φορέων
 • Οι φορητοί πυροσβεστήρες θα είναι σύμφωνοι με την ELOT/ EN 3 και ELOT/ EN 615.

 

   ΥΛΙΚΑ

 

1) Οι φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως θα είναι κατασκευασμένοι με επεξεργασία βαθίαςεξελάσεως, ραφή συγκολλήσεως στο μέσο, με σώμα από χάλυβα (ειδικής βαθίαςεξελάσεως) και δοκιμασμένοι σε 25 bar.

2) Η σκόνη θα φέρεται σε ατμόσφαιρα CΟ2. Ώστε να εξασφαλίζεται πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 10,5 bar. Θα φέρουν μόνο ένα άνοιγμα επί του οποίου θα είναι κοχλιωμένη η βαλβίδα εκτόξευςης, η χειρολαβή και μανόμετρο ελέγχου της εσωτερικής πίεσης με έντονα και ευκρινή σύμβολα για τον άμεσο έλεγχο της πίεσης.

Θα φέρουν σκόνη τύπου είτε B.C.E (150KV) είτε Α.B.C.E (1000V) με αντίστοιχη ένδειξη. Θα περιλαμβάνουν ορειχάλκινο κάλυμμα κεφαλής, βαμμένο γκρι, φιαλίδιο αερίου (C02) από πρεσαριστό χάλυβα και λαβή επικαδμιωμένη, επίσης κομβίο επικρουστήρα υψηλής αντοχής σε κρούση, πλαστικό, και ασφάλεια συγκρατήσεως από πολυπροπυλένιο. Το φιαλίδιο θα έχει υποστεί δοκιμασία σε υδραυλική πίεση 25 ατμοσφαιρών.

3) Κάθε πυροσβεστήρας θα είναι εφοδιασμένος με εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πιέσεως από νεοπρένιο με υφασμένη ενίσχυση, ένα διακοπτόμενο πλαστικό πιστόλι πυροσβεστήρα και ακροσωλήνιο. Εξωτερικά θα είναι προστατευμένος με αντι οξειδωτικό και εποξειδική βαφή κόκκινου χρώματος. θα είναι πλήρης με το άγκιστρο τοίχου, έτοιμος προς χρήση.

4) Η κατασκευή και η σήμανση του πυροσβεστήρα θα είναι απόλυτα σύμφωνες με τους ισχύοντες Ελληνικούς και διεθνείς κανονισμούς και την κείμενη νομοθεσία.

 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ (A,B,C,E)

Οι τροχήλατοι πυροσβεστήρες Ξηράς Κόνεως θα είναι 25 kg και θα τοποθετηθούν στις θέσεις των αντίστοιχων παλαιών που τυχόν αποσυρθούν.

Ο κάθε τροχήλατος πυροσβεστήρας Ξηράς Κόνεως θα είναι πλήρης με το «καροτσάκι» μεταφοράς του.

 

   ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 

 • Απαιτήσεις αρμοδίων φορέων
 • Οι τροχήλατοι πυροσβεστήρες θα είναι σύμφωνοι με την EN 1866-98 και με την ELOT/ EN 615 και την κείμενη νομοθεσία όσα αφορά το δοχείο.

 

 

 

   ΥΛΙΚΑ

1) Το κατασβεστικό υλικό (ξηρή σκόνη) και το προωθητικό αέριο θα βρίσκονται μέσα στο ίδιο δοχείο ούτως ώστε ο πυροσβεστήρας να βρίσκεται συνεχώς υπό πίεση 12-16 BAR.

2) Ο κύλινδρος θα είναι φτιαγμένος από χαλυβδοέλασμαFePo 1, υψηλής ποιότητας. Έχει βαφεί με ηλεκτροστατική βαφή (πούδρα) σε θερμοκρασία 180ο με χρώμα κόκκινο RAL 3000. Πίεση δοκιμής 24 bar. Πίεση θραύσης 74 BAR.

3) Ο πυροσβεστήρας θα φέρει στο επάνω μέρος του όργανο (μανόμετρο) για την ένδειξη της εσωτερικής πίεσης, καθώς και ισχυρή επινικελωμένη βάση ανάρτησης στην οροφή. Η βάση θα αφαιρείται εύκολα από τον πυροσβεστήρα, απλοποιώντας έτσι τη διαδικασία της εγκατάστασης και συντήρησης.

4) Κατασβεστικό υλικό θα είναι σκόνη τύπου BC ή ABC Η σκόνη είναι ηλεκτρικά μη αγώγιμη και συνεπώς ασφαλής για την καταπολέμηση πυρκαγιών σε ηλεκτρικό εξοπλισμό. Ενδείκνυται για την προστασία καυστήρων σε λεβητοστάσια.

5) Η κατασκευή και η σήμανση του πυροσβεστήρα θα είναι απόλυτα σύμφωνες με τους ισχύοντες Ελληνικούς και διεθνείς κανονισμούς και την κείμενη νομοθεσία.

 

ΣYNHMMENO 1

 

 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

 

 

Για τις εργασίες ελέγχου, αναγόμωσης και συντήρησης πυροσβεστήρων, η ανάδοχος εταιρία θα πρέπει να ακολουθεί την ισχύουσα νομοθεσία που περιγράφεται αναλυτικά στα  ΦΕΚ 52/Β΄/20.01.2005 (ΚΥΑ 618/43) και ΦΕΚ 1218/Β΄/01.09.2005 (τροποποίηση ΚΥΑ 17230/671), καθώς επίσης και τις σχετικές Διαταγές, Οδηγίες ή Διατάξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

 

Για τους λόγους αυτούς ο συντηρητής έχει υποχρέωση να προσκομίσει:

 1. Άδεια λειτουργίας συντήρησης πυροσβεστήρων.
 2. Άδεια λειτουργίας του κέντρου επανελέγχου φιαλών.

2α. Πιστοποιητικό Λειτουργίας Κέντρου Επανελέγχου Φιαλών για χαλύβδινες φιάλες άνευ ραφής (CO2) αλλά και χαλύβδινες φιάλες μετά ραφής – συγκολλητές (ξηράς κόνεως, αφρού).

2β. Πιστοποιητικό κατά ADR σύμφωνα με τις οδηγίες 2010/35/ΕΕ Κ΄2008/68/ΕΕ που αφορά τον Περιοδικό Επανέλεγχο των χαλύβδινων φιαλών.

2γ. Σε περίπτωση που οι παραπάνω έλεγχοι πραγματοποιούνται σε άλλο εργαστήριο, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του εργαστηρίου αυτού, ότι αναλαμβάνει τον έλεγχο των φιαλών για την εταιρεία που συμμετέχει στον διαγωνισμό. Σε αυτή την περίπτωση θα προσκομιστούν και τα 2α και 2β πιστοποιητικά του εργαστηρίου.

 1. Πιστοποίηση της αρμοδίας εταιρείας που πραγματοποιεί την συντήρηση και αναγόμωση των πυροσβεστήρων από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης (ΦΕΚ 618/43 & 17230/671).
 2. Πιστοποιητικό αρμοδίου ατόμου.
 3. Πιστοποιητικό κατά ΕΝ 615 από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης και πληροφοριακό δελτίο προϊόντος (MaterialDataSefetySheet της πυροσβεστικής σκόνης που θα περιέχεται στους πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως.
 4. Πιστοποιητικό κατά ISO 9001 : 2008 του υποψήφιου συντηρητή.
 5. Υπόμνημα Μητρώου Συντήρησης Πυροσβεστήρων και Φιαλών και πρωτόκολλα επανελέγχου δοχείων.
 6. Πιστοποιητικά Νέων Πυροσβεστήρων.

 

 1. Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου συντηρητή ότι θα πραγματοποιεί τις συντηρήσεις τους επανελέγχους και τις αναγομώσεις των πυροσβεστήρων σύμφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και οδηγίες της Π. Υ. (ΦΕΚ 618/43 – 17230/671). ( Φύλλο συμμόρφωσης επί των προδιαγραφών ).

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ  2

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

 

Επισημαίνεται ότι η διάρκεια της σύμβασης συντήρησης και αναγόμωσης του Πυροσβεστικού Υλικού του Ο.Α.Κ.Α., θα είναι διετούς διάρκειας με δικαίωμα μονομερούς παράτασης από το Ο.Α.Κ.Α. για έναν  επιπλέον χρόνο με τους ίδιους όρους.

 

Κριτήριο του διαγωνισμού είναι η χαμηλότερη αθροιστικά τιμή της προσφοράς του διαγωνιζόμενου για όλες τις εργασίες για κάθε τεμάχιο και για κάθε τύπο πυροσβεστήρα δίνοντας παράλληλα τις επιμέρους τιμές για κάθε εργασία σύμφωνα µε τους πίνακες της οικονομικής προσφοράς. Επίσης ο διαγωνιζόμενος είναι υποχρεωμένος να δώσει τιμές για τις τυχόν επισκευές, αντικαταστάσεις – ανταλλακτικά για κάθε τύπο πυροσβεστήρα που πιθανόν να προκύψουν:

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ

 

Συντήρηση   Eτήσια    
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τ.Μ. Εκτιμώμενη ποσότητα Μερικό Σύνολο
       
Π/Β Pa 6Kg   1.200  
Π/Β Pa 12Kg   5  
Π/Β CO2 5Kg ή 6Kg   150  
Π/Β ΤροχPa 25Kg   10  
Φιάλη πιλότος συστημάτων κατάσβεσης   15  
Αυτόματη Κατασβεση CO2 /φιάλη 45kg περίπου, έλεγχος με υπέρηχο   200  
Αυτόματη Κατασβεση FM200   2 φιάλες  
Αυτόματη Κατασβεση Αφρός   2 συστήμ.  
    Σύνολο (Α):  
Περαιτέρω Συντήρηση    
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τ.Μ. Εκτιμώμενη ποσότητα Μερικό Σύνολο
       
Π/Β Pa 6Kg   400  
Π/Β Pa 12Kg   1  
Π/Β CO2 5Kg ή 6Kg   20  
Π/Β ΤροχPa 25Kg   1  
Φιάλη πιλότος συστημ. κατάσβεσης 2 ή 3Κg   2  
Αυτόματη Κατασβεση CO2 /φιάλη 45kg περίπου   20  
Αυτόματη Κατασβεση FM200 /Kg   1  
Αφρός AFFF 3% / lt   1  
       
       
       
    Σύνολο (Β):  

 

 

 

 

Εργαστηριακός Έλεγχος    
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τ.Μ. Εκτιμώμενη ποσότητα Μερικό Σύνολο
       
Υδραυλικη Δοκιμή Π/Β Pa   500  
Υδραυλικη Δοκιμή Π/Β CO2   30  
Υδραυλικη Δοκιμή Φιάλης CO2   10  
    Σύνολο (Γ):  

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ.Μ ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
       
Π/Β Pa 6Kg 200    
Π/Β CO2 5Kg 20    
Π/Β ΤροχPa 25Kg 5    
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΣΩΛΗΝΑ (ΜΑΝΙΚΑ) ευρωπαϊκών προδιαγραφών 20m1 ¾’’, 40 bar. Περιλαμβάνονται επίσης ένας (1) ρυθμιζόμενος αυλός 2’’, ένα (1) ράουλο, ένα (1) μπράτσο στήριξης του ράουλου, δύο (2) ρακόρ με ουρά 1 ¾’’ VOLTA. 40    
Πυροκροτητής ενεργοποίησης φιαλών αυτομάτου συστήματος κατάσβεσης 10    
Πυροκροτητές βαρέως τύπου 20    
Βάσεις πυροσβεστήρων 20    
Σωλήνες υψηλής πιέσεως (μαρκούτσια) διαφόρων διαστάσεων 50    
Μαστοί υψηλής πίεσης 10    
Γωνιές ορειχάλκινες υψηλής πίεσης 20    
Κλείστρο τύπου στρόφιγγα με ασφαλιστικό 10    
    Σύνολο (Δ):  

Επισημαίνεται ότι η οικονομική αξιολόγηση των εταιρειών θα γίνει με βάση τους παραπάνω πίνακες προσφερομένων τιμών μονάδας, όπως θα συμπληρωθεί από τον προσφέροντα με βάση τις αναγραφόμενες εκτιμώμενες ετήσιες ποσότητες και τα σύνολα που πρέπει αντίστοιχα να συμπληρωθούν. Η συνολική οικονομική προσφορά θα είναι το διπλάσιο του αθροίσματος των επιμέρους συνόλων Α + Β + Γ + Δ. και αντιστοιχεί στο συνολικό διετές κόστος.

    

     Σημειώνεται επίσης ότι στις προσφερόμενες τιμές Συντήρησης και Περαιτέρω συντήρησης, θα συμπεριλαμβάνεται η αξία ανταλλακτικών που τυχόν απαιτηθούν, ώστε να καταστούν οι πυροσβεστήρες λειτουργικοί όπως λ.χ. κλείστρα, μανόμετρα, λάστιχο εκτόξευσης, ιμάντες στήριξης, παρεμβύσματα στεγανοποίησης ( O – Ring ), δακτύλιος ασφαλείας.

 

     Οι τιμές μονάδας είναι δεσμευτικές καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης ανεξάρτητα από την τελική ποσότητα των υλικών και των εργασιών που θα χρησιμοποιηθούν.

     Η τιμολόγηση θα γίνεται βάσει των εργασιών και των υλικών όπως θα καταγράφονται στο Μητρώο συντήρησης. Κάθε επιπλέον ανάγκη που ξεπερνάει το συνολικό ποσό της οικονομικής προσφοράς θα ακολουθεί την διαδικασία προμηθειών του Ο.Α.Κ.Α.

 

Επίσης για προμήθεια ενδεχόμενου ανταλλακτικού πλην αυτών του παραπάνω πίνακα (και των προαναφερόμενων ανταλλακτικών), θα προηγηθεί υποχρεωτικά έγγραφη προσφορά και αντίστοιχη έγκριση από το Ο.Α.Κ.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν κλειστές τις οικονομικές τους προσφορές στο Τμήμα Προμηθειών ή στο τμήμα Πρωτοκόλλου έως την 17/01/2022 και ώρα 14.00μμ   . Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ο αρ. της εισήγησης 976/15077. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν στις 18/01/2021 , ημέρα Τρίτη   στις 10.00πμ. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Προϋπολογισμός: 27.000,00 πλέον ΦΠΑ (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης για έξι μήνες)

Πληροφορίες κ.   Γ. ΜΕΤΑΞΑΣ τηλ.    210- 6868450.

 

 

                                                     Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ