ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                           

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                                  Αναρτητέο στο Διαδίκτυοο ΚΗΜΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                                             Μαρούσι,24.12.2021

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                                                       Αριθμ.Πρωτ.: 737/3394

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                      20PROC006941414

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής τεχνικο-οικονομικών προσφορών για την μεταφορά και επανατοποθέτηση της υφιστάμενης τζαμαρίας που βρίσκεται στην είσοδο του Προπονητηρίου, σύμφωνα με την με αρ. 737/3394 εισήγηση του τμήματος Δομικών Έργων   (ημερομηνία υποβολής έως 07/01/2022), προϋπολογισμού 950,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί  την επιλογή αναδόχου για την μεταφορά και επανατοποθέτηση της υφιστάμενης τζαμαρίας που βρίσκεται στην είσοδο του Προπονητηρίου. Συγκεκριμένα οι εργασίες θα έχουν ως εξής:

Τεχνικές προδιαγραφές

Συγκεκριμένα θα γίνει αποξήλωση της υφιστάμενης τζαμαρίας με την πόρτα αυτής και επανατοποθέτησή της στην πρόσοψη του κτιρίου.

Όπου κριθεί απαραίτητο, κατά την αποξήλωση θα γίνει αντικατάσταση των υαλοπινάκων με υαλοπίνακες ασφαλείας.

Τέλος θα γίνει αποκατάσταση των σημείων της αποξήλωσης στον τοίχο και το δάπεδο.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

  1. Για την εκτίμηση και κοστολόγηση  του έργου είναι  απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων  στο  χώρο που θα γίνουν οι εργασίες  (κατόπιν ραντεβού με  την Τεχνική Υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106834773), προκειμένου να λάβουν γνώση των ειδικών συνθηκών αυτού.
  2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος  καθ όλη τη διάρκεια των εργασιών να λαμβάνει και να τηρεί όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από την νομοθεσία  για τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη των ατυχημάτων.
  3. Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται με ευθύνη του Αναδόχου.
  4. Στην περίπτωση, τυχόν πρόκλησης ζημιών, ο Ανάδοχος θα φέρει την  ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους.
  5. Οι ενδιαφερόμενοι θα προσφέρουν κατ’ αποκοπή τίμημα στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται όλες  τις δαπάνες για την εκτέλεση  των εργασιών που  αναφέρονται στην παρούσα τεχνική έκθεση,  αλλά και όλες  τις  απαιτούμενες μικροεργασίες, υλικά, μικρουλικά, αναλώσιμα κλπ, έστω κι αν δεν αναφέρονται ρητά,  για την πλήρη και έντεχνη αποπεράτωση αυτών.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις τεχνικο-οικονομικές τους προσφορές σε κλειστό φάκελο στο Τμήμα Πρωτοκόλλου έως την 07/01/2022 ώρα 14:30. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στο Τμήμα Προμηθειών την 10/01/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30. Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 737/3394.

Για οποιαδήποτε πληροφορία επι του αντικειμένου του έργου, στο  τηλ. 2106834773  κα Μαλανδράκη Ελένη.

                                                                                                                                                                                                                            Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΤΟΡΑΣ