ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                           

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                                  Αναρτητέο στο Διαδίκτυοο ΚΗΜΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                                             Μαρούσι,24/12/2021

                                                                                                                      Αριθμ.Πρωτ.: 387/4808                                                                                             

                                           

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                      20PROC006941414

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής τεχνικο-οικονομικών προσφορών για την προμήθεια, μεταφορά και αντικατάσταση πέντε θυρόφυλων  σε εσωτερικούς χώρους του Κεντρικού Σταδίου (αποδυτήρια και wc), σύμφωνα με την με αρ. 387/4808 εισήγηση του τμήματος Δομικών Έργων   (ημερομηνία υποβολής έως 07/01/2022), προϋπολογισμού 1.450,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί  την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια, μεταφορά και αντικατάσταση πέντε θυρόφυλων  σε εσωτερικούς χώρους του Κεντρικού Σταδίου (αποδυτήρια και wc),. Συγκεκριμένα οι εργασίες θα έχουν ως εξής:

Τεχνικές προδιαγραφές

Οι θύρες θα είναι ξύλινες, μονόφυλλες,  πρεσσαριστές, όμοιες με τις υφιστάμενες στο χώρο,  κατάλληλου κατά περίπτωση πάχους,  διαστάσεων περίπου 0,90Χ2,20 m.   Θα αποτελούνται   από  εσωτερικό μασίφ ξύλινο τελάρο και οριζόντια ξύλινα δοκάρια κατά το ύψος της πόρτας στα οποία πρεσάρονται φύλλα ταμπλά.   Τα φύλλα εσωτερικά  θα γεμίσουν  με σταθεροποιητικό πυρήνα  “honeycomb” (χαρτοκυψέλη).

Όλες οι θύρες  να φέρουν κλειδαριά, πόμολα, προστατευτικές πλάκες από αλουμίνιο  πάχους 2mm  και λάστιχα απόσβεσης κραδασμών.

Η στήριξή  τους θα γίνει στα ήδη υπάρχοντα κασώματα και ως εκ τούτου τα θυρόφυλλα θα πρέπει να εφαρμόζουν ακριβώς στα  ανοίγματα.

Οι τελικές επιφάνειες των θυρών θα πρέπει να είναι λείες χωρίς ελαττώματα και  βαμμένες σε χρώμα όμοιο με τις παλιές (μπλε).

Οι θύρες  θα παραδοθούν  αναρτημένες  στα κασώματα  και λειτουργικές.

ΕΙΔΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 

  • Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου.
  • Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας    σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, καθώς επίσης υποχρεούται να τηρήσει τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα  ήθελε προκληθεί  εξαιτίας  παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ.159/99).
  • Η τιμή της προσφοράς  θα  περιλαμβάνει το κατ΄αποκοπή  τίμημα  για   την προμήθεια και τοποθέτηση των θυρών  και  όλων  των απαιτούμενων μικροϋλικών και  εργασιών, ακόμα και αν δεν αναφέρονται στην περιγραφή,  για την πλήρη  και έντεχνη εκτέλεση του έργου.
  • Κρίνεται απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων στο Ο.Α.Κ.Α. (κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο 2106834773),  προκειμένου να λάβουν γνώση της  υφιστάμενης  κατάστασης, να πάρουν τις ακριβείς διαστάσεις των θυρών  και να τους υποδειχθούν από την Τεχνική Υπηρεσία τα σημεία   που θα  τοποθετηθούν.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις τεχνικο-οικονομικές τους προσφορές σε κλειστό φάκελο στο Τμήμα Πρωτοκόλλου έως την 07/01/2022 ώρα 14:30. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στο Τμήμα Προμηθειών την 10/01/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00. Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 387/4808.

Για οποιαδήποτε πληροφορία επι του αντικειμένου του έργου, στο  τηλ. 2106834773  κα Μαλανδράκη Ελένη.

 

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΤΟΡΑΣ