ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                 Μαρούσι, 6 Δεκεμβρίου  2021

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 906/7331

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                                

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                     

                                       21PROC009670433

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια  διατακτικών των έξι (6) ευρώ συνολικού κόστους 5.000,00€ εφαρμογής του άρθρ. 11 παρ2 της ΣΣΕ για το έτος 2021  ,  σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Προσωπικού    (εισηγ,7331 έως 13.12.21)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια: διατακτικών των έξι (6) ευρώ συνολικού κόστους 5.000,00€ εφαρμογής του άρθρ. 11 παρ2 της ΣΣΕ για το έτος 2021  .

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν κλειστές τις οικονομικές τους προσφορές στο Τμήμα Προμηθειών ή στο τμήμα Πρωτοκόλλου έως την 13/12/2021 και ώρα 14.00μμ   . Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ο αρ. της εισήγησης 906/7331. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν στις 14/12/2021 , ημέρα Τρίτη  στις 10.00πμ .  

Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Προϋπολογισμός: 5.000,00 μέ ΦΠΑ                                                    

Πληροφορίες   κ.   Α. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ      τηλ.    210- 6834569 .

 

 

                                                            Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                           ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ