ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                         

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                   Αναρτητέο στο Διαδίκτυοο ΚΗΜΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                Μαρούσι, 03 Δεκεμβρίου 2021

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                      Αριθμ.Πρωτ.: 876/3455

                                                   

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                     20PROC006941414

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής  τεχνικο-οικονομικών προσφορών για την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 80 τεμαχίων προκατασκευασμένων πλακών από οπλισμένο σκυρόδεμα για τα κανάλια ομβρίων υδάτων του περιβάλλοντος χώρου στο Ο.Α.Κ.Α., σύμφωνα με την με αρ. 876/3455 εισήγηση του τμήματος Δομικών Έργων ( ημερομηνία υποβολής έως 13/12/2021), προϋπολογισμού 1.450,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί  την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση πλακών από οπλισμένο σκυρόδεμα για τα κανάλια ομβρίων υδάτων του περιβάλλοντος χώρου στο Ο.Α.Κ.Α.,. Συγκεκριμένα οι εργασίες θα έχουν ως εξής:

Τεχνικές προδιαγραφές

Η παρούσα περιγραφή αφορά:

  1. Την προμήθεια και μεταφορά 80 τεμαχίων προκατασκευασμένων πλακών επικάλυψης οπλισμένου σκυροδέματος για τα κανάλια απορροής ομβρίων υδάτων στον περιβάλλοντα χώρο του Σταδίου.
  2. Την τοποθέτηση 15 τεμαχίων από αυτά  σε σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.  

Οι πλάκες θα είναι  όμοιες με τις υπάρχουσες πλάκες στον περιβάλλοντα χώρο και  θα κατασκευαστούν από οπλισμένο  σκυρόδεμα C 16/20,  πρώτης ποιότητας και υψηλής αντοχής. 

Κατά μήκος της μεγάλης πλευράς τους θα έχουν μικρές εγκοπές (σκαρίφημα).

Οι διαστάσεις αυτών θα είναι   570 Χ 330 mm,  το  δε  πάχος τους για  τα 70  τεμάχια θα είναι  60 mm  και  για  τα  10  τεμάχια  70 mm.

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

Η τοποθέτηση των 15 πλακών θα γίνει αφού πρώτα απομακρυνθούν οι υφιστάμενες σπασμένες πλάκες.

Κρίνεται αναγκαίο λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των προς προμήθεια πλακών, οι ενδιαφερόμενοι πριν την υποβολή της προσφοράς τους  να πραγματοποιήσουν αυτοψία στο χώρο,  κατόπιν ραντεβού με  την τεχνική υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106834773.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

  • Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται μόνο σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου.
  • Οι ενδιαφερόμενοι θα προσφέρουν κατ’ αποκοπή τίμημα για όλο το έργο,  με ανάλυση του κόστους αφενός  μεν για την προμήθεια των πλακών  και αφετέρου δε για την αντικατάσταση των 15 σπασμένων τεμαχίων.  

 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις τεχνικο-οικονομικές τους προσφορές σε κλειστό φάκελο στο Τμήμα Πρωτοκόλλου έως την 13/12/2021 ώρα 14:30. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στο Τμήμα Προμηθειών την 14/12/2021 ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:30. Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 876/3455.

Πληροφορίες, με  την τεχνική υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106834773 υπ’όψιν κα Μαλανδράκη Ελένη.

 

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΤΟΡΑΣ