ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                         

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                   Αναρτητέο στο Διαδίκτυοο ΚΗΜΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                Μαρούσι, 03 Δεκεμβρίου 2021 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Α. Σιώκη                                                             

                                                                                                Αριθμ.Πρωτ.: 881/3471

                                                   

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                     20PROC006941414

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής  τεχνικο-οικονομικών προσφορών για την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση (5) πέντε επαγγελματικών ταπέτων εισόδου στο κτήριο του Μπάσκετ, σύμφωνα με την με αρ. 881/3471 εισήγηση του τμήματος Δομικών Έργων ( ημερομηνία υποβολής έως 13/12/2021), προϋπολογισμού 1.480,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί  την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση πέντε επαγγελματικών ταπέτων εισόδου στο κτήριο του Μπάσκετ. Συγκεκριμένα οι εργασίες θα έχουν ως εξής:

Τεχνικές προδιαγραφές

  1. Διαστάσεις / τεμάχια:
  • 120 Χ 180 cm 1 τεμάχιο
  • 180 Χ 180 cm 4 τεμάχια

Σημείωση: Η ακριβής επιμέτρηση των διαστάσεων των ταπέτων  θα γίνει από τον Ανάδοχο.

  1. Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Υλικό κατασκευής αντιστατικό πλέγμα βινυλίου υψηλής ποιότητας για μεγάλη κυκλοφορία, πάχος πέλματος 16 mm και  βάρος τουλάχιστον 5,0 kg/m2.

Τα ταπέτα θα τοποθετηθούν εντός  των υφιστάμενων σκαμμάτων που βρίσκονται στις εισόδους του Κλειστού Γυμναστηρίου Αθλοπαιδιών, αφού προηγηθεί η  απομάκρυνση των παλαιών  ταπέτων και ο απαραίτητος καθαρισμός της επιφάνειας από τον Ανάδοχο.

Η τελική επιλογή των ταπέτων και το χρώμα αυτών (απόχρωση του μπλε),  θα γίνει από την Υπηρεσία και μέσα  από τα δείγματα που θα πρέπει να προσκομίσει  ο Ανάδοχος.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

  • Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται μόνο σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου.
  • Οι ενδιαφερόμενοι θα προσφέρουν κατ’ αποκοπή τίμημα στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται  όλες  οι δαπάνες για την προμήθεια και μεταφορά των των ταπέτων , τις  απαιτούμενες εργασίες τοποθέτησης, τα  αναλώσιμα υλικά και  κλπ , για την πλήρη και έντεχνη αποπεράτωση του έργου.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις τεχνικο-οικονομικές τους προσφορές σε κλειστό φάκελο στο Τμήμα Πρωτοκόλλου έως την 13/12/2021 ώρα 14:30. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στο Τμήμα Προμηθειών την 14/12/2021 ημέρα Τρίτη  και ώρα 11:00. Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 881/3471.

Πληροφορίες, με  την τεχνική υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106834773 υπ’όψιν κα Μαλανδράκη Ελένη.

 

 

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΤΟΡΑΣ