ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                       

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                   Αναρτητέο στο Διαδίκτυοο ΚΗΜΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                Μαρούσι, 26 Νοεμβρίου 2021

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Α. Σιώκη                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 809/3458                                 

                                                                                                

                                                   

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                     20PROC006941414

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής  τεχνικο-οικονομικών προσφορών για την κατασκευή και τοποθέτηση σταθερού παραθύρου αλουμινίου, εσωτερικού χώρου, διαστάσεων περίπου 150Χ200cm, με υαλοπίνακα ανοιγόμενο, ασφαλείας, σύμφωνα με την με αρ. 809/3458 εισήγηση του τμήματος Δομικών Έργων ( ημερομηνία υποβολής έως 06/12/2021), προϋπολογισμού 850,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί  την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή και τοποθέτηση σταθερού παραθύρου αλουμινίου, εσωτερικού χώρου, διαστάσεων περίπου 150Χ200cm, με υαλοπίνακα ανοιγόμενο, ασφαλείας . Συγκεκριμένα οι εργασίες θα έχουν ως εξής:

 

Τεχνικές προδιαγραφές για την εισήγηση 3458

           Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση σταθερού παραθύρου/υαλοστασίου σε ενδιάμεσο τοίχο του γραφείου της Οικονομικής Διεύθυνσης.

Το υαλοστάσιο  θα αποτελείται από  σταθερό πλαίσιο  αλουμινίου  λευκού χρώματος, βαμμένο ηλεκτροστατικά και υαλοπίνακα triplex 5+5mm, διάφανο.

Διαστάσεις αυτού περίπου 220Χ150 cm.

Η τοποθέτησή του θα γίνει σε υφιστάμενο τοίχο γυψοσανίδας η οποία θα κοπεί με προσοχή σε ανάλογη διάσταση, ώστε να τοποθετηθεί το πλαίσιο αλουμινίου.

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

  1. Για την σωστή κοστολόγηση του έργου κρίνεται απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων  στο  χώρο,  κατόπιν ραντεβού με  την Τεχνική Υπηρεσία του ΟΑΚΑ στο  τηλ. 2106834773, ώστε να λάβουν γνώση των ειδικών συνθηκών του  έργου.  
  2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος σε  όλη τη διάρκεια των εργασιών να λαμβάνει και να τηρεί όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από την νομοθεσία  για τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη των ατυχημάτων.
  3. Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται με ευθύνη του Αναδόχου.
  4. Στην περίπτωση, τυχόν πρόκλησης ζημιών, ο Ανάδοχος θα φέρει την  ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους.
  1. Οι ενδιαφερόμενοι θα προσφέρουν το κατ’ αποκοπή τίμημα στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται  όλες  οι δαπάνες για τις  απαιτούμενες εργασίες, τα υλικά, τα  αναλώσιμα κλπ   για την πλήρη και έντεχνη αποπεράτωση του έργου.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις τεχνικο-οικονομικές τους προσφορές σε κλειστό φάκελο στο Τμήμα Πρωτοκόλλου έως την 06/12/2021 ώρα 14:30. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στο Τμήμα Προμηθειών την 07/12/2021 ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00. Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 809/3458.

 

Πληροφορίες, με  την τεχνική υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106834773 υπ’όψιν κα Μαλανδράκη Ελένη.

 

 

 

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΤΟΡΑΣ