ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                  Αναρτητέο στο site OAKA

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                            Αναρτητέο στο Διαδίκτυοο ΚΗΜΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                           Μαρούσι, 01.11.2021

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Α. Σιώκη                                                                  Αρ.Πρωτ.: 787/3461

                         

                                                                                                          

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                      20PROC006941414

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής  τεχνικο-οικονομικών προσφορών για την προμήθεια εργαλείων για τις ανάγκες του συνεργείου του τμήματος Δομικών Έργων , σύμφωνα με την με αρ. 787/3461 εισήγηση του τμήματος Δομικών Έργων ( ημερομηνία υποβολής έως 11/11/2021), συνολικού προϋπολογισμού 480,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί  την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια εργαλείων για τις ανάγκες του συνεργείου του τμήματος Δομικών Έργων , σύμφωνα με την με αρ. 787/3461 εισήγηση του τμήματος Δομικών Έργων.

 

Συγκεκριμένα τα εργαλεία έχουν ως εξής:

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ
1. Μικρός τροχός σιδήρου ρεύματος 1.300 w BOSCH 1 τεμ.
2. Μικρός τροχός σιδήρου μπαταρίας 1 τεμ.
3. Mπαταρίες 54h DIVELT μαζί με φορτιστή και βαλιτσάκι 2 τεμ.

           

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις τεχνικο-οικονομικές τους προσφορές σε κλειστό φάκελο στο Τμήμα Πρωτοκόλλου έως την 11/11/2021 ώρα 14:30. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στο Τμήμα Προμηθειών την 12/11/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00. Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφονται ο αριθμός εισήγησης 787/3461.

 

Πληροφορίες, κατόπιν ραντεβού, με  την τεχνική υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106834773 υπ’όψιν κα Μαλανδράκη Ελένη.

 

 

 

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΤΟΡΑΣ