ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                  Αναρτητέο στο site OAKA

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                           

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                              Μαρούσι, 27.10.2021

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Α. Σιώκη                                                                  Αρ.Πρωτ.: 775/3396

                         

                                                                                                          

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                     

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής  τεχνικο-οικονομικών προσφορών για την προμήθεια (κατασκευή) και τοποθέτηση τριών (3) ξύλινων θυρόφυλλων για εσωτερικούς χώρους του Ποδηλατοδρομίου, βαμμένες με χειρολαβές και κλειδαριές, σύμφωνα με την με αρ. 775/3396 εισήγηση του τμήματος Δομικών Έργων (ημερομηνία υποβολής έως 08/11/2021), συνολικού προϋπολογισμού 800,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί  την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια (κατασκευή) και τοποθέτηση 3 τεμ. ξύλινων θυρόφυλλων για εσωτερικούς χώρους του Ποδηλατοδρομίου, βαμμένες με χειρολαβές και κλειδαριές, σύμφωνα με την με αρ. 775/3396 εισήγηση του τμήματος Δομικών Έργων

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 3396

(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΥΡΩΝ ΣΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟ)

 

Η παρούσα περιγραφή αφορά την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση τριών θυρών  σε εσωτερικούς χώρους του Ποδηλατοδρομίου.

Οι θύρες θα είναι ξύλινες, μονόφυλλες,  πρεσσαριστές, όμοιες με τις υφιστάμενες στο χώρο,  κατάλληλου κατά περίπτωση πάχους,  διαστάσεων περίπου 0,90Χ2,20 m.   Θα αποτελούνται   από  εσωτερικό μασίφ ξύλινο τελάρο και οριζόντια ξύλινα δοκάρια κατά το ύψος της πόρτας στα οποία πρεσάρονται φύλλα ταμπλά.   Τα φύλλα εσωτερικά  θα γεμίσουν  με σταθεροποιητικό πυρήνα  χαρτοκυψέλης.

Όλες οι θύρες  να φέρουν κλειδαριά, πόμολα και λάστιχα απόσβεσης κραδασμών.

Η στήριξή  τους θα γίνει στα ήδη υπάρχοντα κασώματα και ως εκ τούτου τα θυρόφυλλα θα πρέπει να εφαρμόζουν ακριβώς στα  ανοίγματα.

Οι τελικές επιφάνειες των θυρών θα πρέπει να είναι λείες χωρίς ελαττώματα και  βαμμένες σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας από χρωματολόγιο που θα φέρει ο Ανάδοχος.

Οι θύρες  να παραδοθούν  αναρτημένες  στα κασώματα  και άκρως λειτουργικές

ΕΙΔΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 

  • Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου.
  • Σημειώνεται ότι  τυχόν ελαττώματα που θα διαπιστωθούν σε κάποιο τμήμα του έργου, το τμήμα αυτό θα απορρίπτεται και ο Ανάδοχος θα υποχρεώνεται µε δικές του δαπάνες στις απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες για την ανακατασκευή.
  • Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας    σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, καθώς επίσης υποχρεούται να τηρήσει τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα  ήθελε προκληθεί  εξαιτίας  παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ.159/99).
  • Η τιμή της προσφοράς  θα  περιλαμβάνει το κατ΄αποκοπή  τίμημα  για   την προμήθεια και τοποθέτηση των θυρών  και  όλων  των απαιτούμενων μικροϋλικών και  εργασιών, ακόμα και αν δεν αναφέρονται στην περιγραφή,  για την πλήρη  και έντεχνη εκτέλεση του έργου.
  • Κρίνεται απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων στο Ο.Α.Κ.Α. (κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο 2106834773),  προκειμένου να λάβουν γνώση της  υφιστάμενης  κατάστασης, να πάρουν τις ακριβείς διαστάσεις των θυρών  και να τους υποδειχθούν από την Τεχνική Υπηρεσία τα σημεία   που θα  τοποθετηθούν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις τεχνικο-οικονομικές τους προσφορές σε κλειστό φάκελο στο Τμήμα Πρωτοκόλλου έως την 08/11/2021 ώρα 14:30. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στο Τμήμα Προμηθειών την 09/11/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00. Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφονται ο αριθμός εισήγησης 775/3396.

 

Πληροφορίες, κατόπιν ραντεβού, με  την τεχνική υπηρεσία του ΟΑΚΑ στο  τηλ. 2106834773 υπ’όψιν κα Μαλανδράκη Ελένη.

                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                            Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΤΟΡΑΣ