ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                  Αναρτητέο στο site OAKA

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                            ΚΗΜΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                               Μαρούσι, 22.10.2021

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Α. Σιώκη                                                                  Αρ.Πρωτ.: 679/3366

                                                                                                            21PRC009411966

                         

                                                                                                          

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                      

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής  τεχνικο-οικονομικών προσφορών για την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 200 τεμ. κολωνακίων πεζοδρομίου για την αποτροπή εισόδου οχημάτων στα πεζοδρόμια  του Ο.Α.Κ.Α., σύμφωνα με την με αρ. 679/3366 εισήγηση του τμήματος Δομικών Έργων (ημερομηνία υποβολής έως 02/11/2021), συνολικού προϋπολογισμού 5.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί  την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 200 τεμ. κολωνακίων πεζοδρομίου για την αποτροπή εισόδου οχημάτων στα πεζοδρόμια  του Ο.Α.Κ.Α., σύμφωνα με την με αρ. 679/3366 εισήγηση του τμήματος Δομικών Έργων.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 3366

(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΛΩΝΑΚΙΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ)

 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αναφέρεται στην προμήθεια, μεταφορά και την τοποθέτηση 200 τεμαχίων προκατασκευασμένων κολωνακίων πεζοδρομίου (σχήμα) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά :

  • Υλικό κατασκευής: οπλισμένο σκυρόδεμα χρώματος λευκού
  • Σχήμα: πυραμίδας
  • Διαστάσεις:  βάση 18Χ18cm και  ύψος 45 cm.
  • Στο κέντρο θα φέρει μεταλλικό άξονα πάκτωσης.

Τα κολωνάκια θα τοποθετηθούν από τον Ανάδοχο, σε πεζοδρόμια και σε σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία για την αποτροπή εισόδου οχημάτων στο στάδιο.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η κατ΄αποκοπή  τιμή της προσφοράς περιλαμβάνει  τόσο την προμήθεια  των απαιτούμενων αρίστης ποιότητας υλικών, μικροϋλικών &  εξαρτημάτων που θα χρειαστούν, όσο και την απαιτούμενη  εργασία  τοποθέτησής τους,  για την πλήρη εκτέλεση και την άψογη εμφάνιση του όλου έργου.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις τεχνικο-οικονομικές τους προσφορές σε κλειστό φάκελο στο Τμήμα Πρωτοκόλλου έως την 02/11/2021 ώρα 14:30. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στο Τμήμα Προμηθειών την 03/11/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00. Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφονται ο αριθμός εισήγησης 679/3366.

Πληροφορίες, κατόπιν ραντεβού, με  την τεχνική υπηρεσία του ΟΑΚΑ στο  τηλ. 2106834773 υπ’όψιν κα Μαλανδράκη Ελένη.

                                                                                              

 

                                                                                    

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                            Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΤΟΡΑΣ